Phê duyệt bổ sung 4 khu kinh tế ven biển vào quy hoạch

Thủ tướng vừa quyết định sửa đổi, bổ sung 4 khu kinh tế ven biển ở Quảng Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, Nam Định vào qui hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020.

Phê duyệt bổ sung 4 khu kinh tế ven biển vào quy hoạch - 1

Quyết định bổ sung quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 của Thủ tướng là Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1353 ngày 23/9/2008.

Cụ thể, các khu kinh tế ven biển sẽ được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu kinh tế ven biển của Việt Nam đến năm 2020 gồm khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh), khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định).

Trong đó, thời điểm bổ sung khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị (Quảng Trị), khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình) và khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Thời điểm bổ sung khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh) vào hệ thống khu kinh tế thực hiện theo văn bản số 604/TTg-CN ngày 22/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 24/9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kí quyết định thành lập Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với diện tích 13.303 ha.

Mục tiêu phát triển chủ yếu của Khu kinh tế ven biển Quảng Yên nhằm khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các khu kinh tế ven biển như: Vân Đồn, Đình Vũ - Cát Hải, Thái Bình.