Thương binh từ trần, vợ có còn được chế độ ưu đãi BHYT?

Ông Trần Văn Tí hỏi, thương binh 61% chết thì vợ có được hưởng chế độ BHYT không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khoản 14 Điều 1 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được Nhà nước mua BHYT cho cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. Quy định đã nêu không phân biệt thương binh còn sống hay đã từ trần (chết).

Đồng thời, tại Điều 2 Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng quy định các đối tượng tham gia BHYT, trong đó có vợ của thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên. Do đó, trường hợp vợ của thương binh tỷ lệ 61% từ trần thì vẫn được Nhà nước mua BHYT.