Thủ tục thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT

Bà Trần Thị Thu Thủy đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Y học dân tộc.

Vừa qua, bà sinh mổ tại Bệnh viện Phụ sản MêKông, có trình thẻ BHYT nhưng không được thanh toán chế độ BHYT. Bà Thủy hỏi, bà có được thanh toán chế độ BHYT khi sinh con tại Bệnh viện Phụ sản MêKông hay không?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Bệnh viện Phụ sản MêKông là bệnh viện tư nhân, không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH. Do đó, trường hợp của bà sẽ không được quỹ BHYT chi trả chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi BHYT ngay tại Bệnh viện.

Tuy nhiên, trường hợp của bà sẽ được quỹ BHYT thanh toán trực tiếp tùy thuộc tuyến của cơ sở khám chữa bệnh và loại hình khám chữa bệnh nội trú hay ngoại trú theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, cụ thể như sau:

Trường hợp là cơ sở khám chữa bệnh tuyến huyện và tương đương: Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở đối với khám chữa bệnh ngoại trú. Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở đối với khám chữa bệnh nội trú.

Trường hợp là cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương: Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở đối với khám chữa bệnh nội trú. Không thanh toán chi phí trong trường hợp khám chữa bệnh ngoại trú.

Trường hợp là cơ sở khám chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương: Thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với khám chữa bệnh nội trú, không thanh toán chi phí khám chữa bệnh ngoại trú.

Đề nghị bà mang thẻ BHYT, giấy chứng minh nhân thân có ảnh, giấy ra viện, phiếu hoặc sổ khám bệnh của lần khám chữa bệnh đề nghị thanh toán, hóa đơn thu tiền và các chứng từ có liên quan đến cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú để làm thủ tục đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

Bài liên quan