Thợ kim hoàn không thuộc nhóm công việc được hỗ trợ

Ông Nguyễn Quốc Việt (Tiền Giang) là thợ kim hoàn tại một công ty chuyên về trang sức. Trong thời gian thử việc, chưa được ký hợp đồng chính thức thì ông phải nghỉ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Vậy, ông Việt có được nhận hỗ trợ không?

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang trả lời như sau:

Trước khi nghỉ vì ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, ông Việt làm việc tại công ty chuyên về trang sức và đang trong thời gian thử việc nên chưa ký hợp đồng lao động, chưa tham gia BHXH.

Với trường hợp của ông, mặc dù ông bị ảnh hưởng việc làm do tác động dịch bệnh, nhưng do ông chưa tham gia BHXH nên ông không thuộc đối tượng hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ.

Công việc của ông là thợ kim hoàn, đối với nhóm công việc này thì không thuộc đối tượng hỗ trợ đối với lao động tự do theo Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 và Quyết định 2604/QĐ-UBND ngày 2/10/2021 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Rất chia sẻ với khó khăn của ông do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tuy nhiên ông chưa đáp ứng các điều kiện nên chưa được hỗ trợ theo các chính sách quy định của Trung ương và của tỉnh.

Tin liên quan