Hỗ trợ thêm 1 triệu đồng với trẻ em điều trị do nhiễm Covid-19

Bà Phan Thị Minh Anh hỏi, tại sao tỉnh Bình Dương chưa có Chỉ thị hoặc Thông báo gì về gói hỗ trợ bổ sung cho trẻ em bị nhiễm Covid-19 dưới 16 tuổi được hưởng trợ cấp 1 triệu đồng?

Khi nộp hồ sơ tại Phường thì được trả lời không có thông báo.

Về vấn đề này, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương trả lời như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 4170/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 14/7/2021 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Theo đó, trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm Covid-19 hoặc cách ly y tế ngoài mức hỗ trợ chung cho F0, F1 thì được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly thì cơ sở y tế, cơ sở cách ly lập danh sách hỗ trợ F0, F1 theo quy định. Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà thì cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em gửi hồ sơ theo quy định tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

Đề nghị bà Phan Thị Minh Anh căn cứ nội dung số 7 mục III Công văn số 4170/SLĐTBXH-CSLĐ để thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục theo quy định.