1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Thanh Hóa:

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Huy động "tổng lực" triển khai thực hiện

Trần Lê

(Dân trí) - Thanh Hóa yêu cầu huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chính sách theo phương châm quyết liệt, đảm bảo hỗ trợ kịp thời...

Ngày 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ (NQ 68), Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ (QĐ 23) quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng: Huy động tổng lực triển khai thực hiện - 1

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày Kế hoạch này được ban hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn…

Đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ quy định tại NQ 68 và tình hình thực tế, tham mưu xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, mức hỗ trợ, phương thức chi trả, hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện, nguồn kinh phí hỗ trợ, thời gian thực hiện; báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày 31/7/2021 để cho ý kiến, trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Sở LĐ-TB&XH được giao là cơ quan thường trực tham mưu triển khai thực hiện NQ 68, QĐ 23 và kế hoạch nêu trên; chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị, người sử dụng lao động, người lao động về trình tự, thủ tục thực hiện, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình tổ chức thực hiện; tổng hợp, tham mưu, báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện…

Công an tỉnh Thanh Hóa được giao nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu thực hiện các biện pháp ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp có hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo NQ 68 và QĐ 23.

Chậm nhất 3 ngày làm việc kể từ ngày kế hoạch này được ban hành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương ban hành Kế hoạch chi tiết, cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn…

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ.

Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 Mục II NQ 68) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Trường hợp đối tượng vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại NQ 68, vừa đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định của địa phương thì chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.