Chi gần 600 triệu đồng tinh giản biên chế 7 người

(Dân trí) - UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt số lượng, nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế bổ sung đợt 1 năm 2022, sẽ chi gần 600 triệu đồng cho việc tinh giản 7 người.

Theo đó, đợt này, UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đối với 7 người (trong đó có 6 người thuộc khối hành chính - cấp tỉnh 1 người, cấp xã 5 người; khối sự nghiệp 1 người).

Lý do tinh giản biên chế là công chức năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế không hoàn thành nhiệm vụ nhưng cá nhân tự thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý; cán bộ xã năm trước liền kề tại thời điểm thực hiện tinh giản biên chế không hoàn thành nhiệm vụ; công chức dôi dư do sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; công chức xã chưa đạt chuẩn trình độ chuyên môn…

Chi gần 600 triệu đồng tinh giản biên chế 7 người - 1

Tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc dự kiến chi gần 600 triệu đồng tinh giản biên chế đối với 7 người.

Để thực hiện việc tinh giản biên chế trong đợt này, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt dự toán tổng kinh phí thực hiện là gần 600 triệu đồng. Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn cải cách tiền lương và thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2022.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế; chủ động triển khai thực hiện các nội dung công việc tiếp theo theo quy định. Đồng thời theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo đúng quy định.

Trước đó, vào ngày 3/12/2021, tỉnh Thanh Hóa cũng đã phê duyệt số lượng tinh giản biên chế đối với 205 người (đợt 1 năm 2022 là 194 người, bổ sung đợt 2 năm 2021 là 11 người). Tổng dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế đối với 205 người là hơn 29 tỷ đồng.