1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn việc thực hiện quy định tuổi hưu tính từ năm 2021

Phạm Công

(Dân trí) - Bộ LĐ-TB&XH vừa trả lời Bảo hiểm xã hội Việt Nam về những nội dung vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.

Vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP, cơ quan BHXH gặp phải một số nội dung vướng mắc do có các cách hiểu khác nhau và các nội dung mới chưa có căn cứ lựa chọn phương án thực hiện.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành công văn số 362/LĐTBXH-BHXH trả lời công văn số 252/BHXH-CSXH ngày 27 tháng 1 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị làm rõ một số nội dung vướng mắc trong tổ chức thực hiện Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu.

Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn việc thực hiện quy định tuổi hưu tính từ năm 2021  - 1

Theo Bộ LĐ-TB&XH, có 3 trường hợp bắt đầu được hưởng lương hưu từ 1-1-2021 (ảnh Hoàng Mạnh)

Về vấn đề xác định tuổi nghỉ hưu, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đối với trường hợp lao động nam sinh tháng 12/1960 và lao động nữ sinh tháng 12/1965 làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Lao động nam sinh tháng 12/1965 và lao động nữ sinh tháng 12 /1970 có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành hoặc có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/ 1/ 2021) hoặc được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81% trước ngày 1/ 1/ 2021.

Người lao động là nam sinh tháng 12 năm 1970 và lao động nữ sinh tháng 12/1975 được xác định bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên trước ngày 1/ 1/ 2021 thì đủ điều kiện giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1/ 1/ 2021.

Ngoài ra, đối với trường hợp người lao động tiếp tục làm việc sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định thì thời điểm nghỉ hưu là thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

Việc xác định mốc tuổi để tính số năm nghỉ hưu trước tuổi làm cơ sở tính giảm tỷ lệ hưởng lương hưu quy định tại khoản 3 Điều 56 của Luật BHXH được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định số 135/2020/NĐ- CP, trong đó căn cứ vào thời điểm nghỉ hưu trước tuổi của NLĐ để xác định mốc tuổi theo tuổi nghỉ hưu đã được quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 135/2020/NĐ-CP.

Việc xác định "đủ tuổi hưởng lương hưu" để làm cơ sở xem xét, giải quyết hưởng BHXH một lần theo điểm a khoản 1 Điều 60 và điểm a khoản 1 Điều 77 của Luật BHXH được căn cứ vào tuổi nghỉ hưu tại năm NLĐ đề nghị giải quyết hưởng BHXH một lần.