Cà Mau:

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh cán bộ, đơn vị “lười” họp

Dân trí “Địa phương nào để cán bộ của mình không dự họp, dự trễ giờ hoặc không tham dự đủ nội dung, chương trình thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo trong việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn do Phó Chủ tịch tỉnh Trần Hồng Quân ký, gửi các sở, ban ngành và địa phương về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh này.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian qua, việc thực hiện quy chế làm việc của UBND tỉnh của một số Sở, Ban ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh còn chưa nghiêm.

Khi được UBND tỉnh mời tham dự các cuộc họp trực tuyến do Chính phủ chủ trì; các cuộc họp do UBND tỉnh chủ trì (nhất là họp trực tuyến của tỉnh), một số đại biểu của cơ quan, đơn vị vắng mặt không xin phép, dự họp không đúng giờ (vào họp muộn hoặc về sớm) và thành phần, tài liệu cuộc họp chuẩn bị chưa tốt, chưa chuyển cho đại biểu kịp thời,… đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả các cuộc họp.

Một cuộc họp của UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh minh họa)
Một cuộc họp của UBND tỉnh Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nói chung và chấn chỉnh các cuộc họp nói riêng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban ngành và địa phương khi được mời, triệu tập họp phải bố trí, sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần (hạn chế cử người họp thay), tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt.

Trường hợp do yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình thì phải báo cáo và có sự đồng ý của lãnh đạo chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi việc dự họp của lãnh đạo các Sở, Ban ngành và địa phương; báo cáo đến lãnh đạo chủ trì cuộc họp ngay sau khi kết thúc cuộc họp.

Yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nắm tình hình dự họp của cán bộ thuộc quyền quản lý khi tham dự các cuộc họp, hội nghị trực tuyến do UBND tỉnh tổ chức; số lượng và thành phần dự họp phải có mặt trước khi tiến hành cuộc họp 15 phút, báo cáo cho Văn phòng UBND tỉnh để nắm.

“Địa phương nào để cán bộ của mình không dự họp,vào dự họp trễ hoặc không tham dự đủ nội dung, chương trình thì người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm”, Chủ tịch tỉnh Cà Mau chỉ đạo rõ.

Huỳnh Hải