Tổng Bí thư: Văn kiện Đại hội Đảng phải phản ánh tiếng nói chung

(Dân trí) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận định, dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng, dân tộc và yêu cầu hoàn thiện văn kiện để phản ánh tiếng nói chung.

Ngày 8/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân với các văn kiện Đại hội Đảng. Cuộc họp để cho ý kiến hoàn chỉnh dự thảo lần cuối các văn kiện, chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 14, Khóa XII xem xét, quyết định, hoàn tất việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng.

Tổng Bí thư: Văn kiện Đại hội Đảng phải phản ánh tiếng nói chung - 1
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 8/12.


Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đã nghe Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo Chính trị, Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo Kinh tế - Xã hội, Tổ trưởng Tổ Biên tập Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình bày các báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Theo đó, đa số ý kiến đóng góp cho rằng, Dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng cao, phản ánh khách quan, toàn diện, sát với tình hình thực tế những kết quả đã đạt được, những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm. Các văn kiện cũng đã dự báo tình hình, xu hướng phát triển của đất nước và thế giới trong thời gian tới, từ đó xác định đúng và trúng những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, khá cụ thể để phát triển đất nước nói chung và các ngành, lĩnh vực nói riêng.

Nhiều ý kiến đề xuất bổ sung, sửa đổi những nội dung, câu chữ cụ thể hoặc kiến nghị phân tích sâu hơn những kết quả đã đạt được, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; rà soát, đối chiếu, thống nhất một số điểm chưa nhất quán giữa các văn kiện trong đánh giá, nhận định tình hình… Các dự thảo văn kiện đã được bổ sung, sửa đổi những câu chữ, nội dung cụ thể để làm rõ, bảo đảm chuẩn xác, thống nhất, đồng bộ hơn giữa các văn kiện.

Đánh giá chung, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho rằng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần này đã quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển. Các dự thảo được xây dựng trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, lắng nghe các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, cán bộ, đảng viên và nhân dân; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Hệ thống các dự thảo báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng, theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã có sự thống nhất cao, thể hiện tầm cao trí tuệ của Đảng ta, dân tộc ta. Từ đây, Bộ Chính trị yêu cầu các Tiểu ban chỉ đạo các Tổ Biên tập khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sớm hoàn thiện dự thảo các văn kiện và báo cáo tiếp thu, giải trình để kịp trình Hội nghị Trung ương 14 xem xét, quyết định, hoàn tất công việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý thời gian còn lại rất ngắn, do đó các Tổ Biên tập, các Tiểu ban cần tập trung, khẩn trương hoàn thiện các dự thảo văn kiện, bảo đảm nội dung chuẩn xác. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các Tổ Biên tập phải hết sức trân trọng, lắng nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến xác đáng của các nhà khoa học, trí thức, các tầng lớp nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Đồng thời, cần thận trọng cân nhắc kỹ lưỡng, chuẩn xác, tập trung cao nhất cho công việc này, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu.

Nhận định "văn kiện là văn bia, lưu lại mãi về sau", người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu việc xây dựng, hoàn thiện văn kiện phải phản ánh tiếng nói chung, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước đó, sau Hội nghị Trung ương 13, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các Tiểu ban và các cơ quan liên quan khẩn trương, nghiêm túc, nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Trung ương tiếp tục hoàn thiện thêm một bước dự thảo các văn kiện, gửi xin ý kiến Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để xin ý kiến rộng rãi toàn dân. Thời gian lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội được tiến thành từ 20/10 đến 10/11/2020.

Đến nay Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp ý kiến của 67 Đảng bộ trực thuộc Trung ương, đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta định cư ở nước ngoài. Các tiểu ban, đặc biệt là Tổ biên tập đã dành nhiều thời gian, công sức nghiên cứu, phân tích các ý kiến góp ý, nhiều lần tổ chức họp, thảo luận, nghiêm túc tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý để tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn kiện và xây dựng các báo cáo tiếp thu, giải trình...