Tổng Bí thư: "Chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo, xây dựng đất nước!"

Phương Thảo

(Dân trí) - Yêu cầu chọn cán bộ xứng đáng để bầu ra những ĐBQH thực sự xứng đáng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị phải là rường cột để lãnh đạo, xây dựng đất nước".

Tổng Bí thư: Chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo, xây dựng đất nước! - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự, chỉ đạo hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Chính trị chủ trì tổ chức ngày 21/1/2021, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cả nước đang chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa chiến lược với sự nghiệp tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ, phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn trong thời kỳ mới.

Các hoạt động tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử vừa qua đã để lại những ấn tượng tốt đẹp, đánh giá sâu sắc những thành tựu, kết quả nổi bật của Quốc hội Việt Nam trong suốt 14 nhiệm kỳ vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân,  cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của đất nước.

Cùng với sự kiện có ý nghĩa chính trị quan trọng là Đại hội XIII của Đảng, cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là hoạt động chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Tổng Bí thư lưu ý, đây là cơ hội lựa chọn quyền làm chủ của nhân dân thông qua việc lựa chọn bầu ra những đại biểu thực sự tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Tổng Bí thư: Chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo, xây dựng đất nước! - 2

Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì, với sự tham gia của Hội đồng bầu cử quốc gia, UB Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, UB MTTQ Việt Nam.

Sau Đại hội Đảng, cuộc bầu cử được tổ chức, rất có ý nghĩa, rất đồng bộ, nhịp nhàng. Đây là hoạt động của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của của cuộc bầu cử lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 45 ngày 20/6/2020 trong đó yêu cầu cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử. Bảo đảm cho việc bầu cử được tiến hành một cách thật sự dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

Tiếp đó, Chính phủ, UB Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia, UB Trung ương MTTQ Việt Nam, các ngành, các cấp và các địa phương đã khẩn trương ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định kế hoạch hướng dẫn, tổ chức triển khai công tác bầu cử theo đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đã đề ra.

Tổng Bí thư yêu cầu chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tập trung nghiên cứu tài liệu, thảo luận sôi nổi tích cực, tham gia đóng góp nhiều ý kiến để ngay sau hội nghị, cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, tổ chức và đơn vị có liên quan cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tất tốt phương hướng, nhiệm vụ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong quá trình này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắc, cần chú trọng quán triệt thật tốt quan điểm tư tưởng, chỉ đạo và những chủ trương chính sách lớn mà Đại hội XIII của Đảng đề ra về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, trong đó có Quốc hội và HĐND các cấp trong sạch vững mạnh, nhất là trong công việc.

Tổng Bí thư: Chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo, xây dựng đất nước! - 3

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: "Trong công tác cán bộ, phải chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ".

"Trong công tác cán bộ, phải chọn những cán bộ xứng đáng để bầu ra những đại biểu Quốc hội thực sự xứng đáng, đủ đức, đủ tài, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thực hiện nghị quyết Đại hội của Đảng, trong đó có kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, cũng là kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước" - Tổng Bí thư nói.

Nhấn mạnh một lần nữa về ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử, người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu tổ chức và chuẩn bị tiến hành bầu cử sao cho thực sự dân chủ, đoàn kết, và chọn ra được những đại biểu xứng đáng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "Các đoàn thể Mặt trận, tất cả chúng ta, cả hệ thống chính trị chúng ta phải là rường cột để lãnh đạo đất nước, xây dựng Tổ quốc của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như bác Hồ đã nói".