Quảng Trị:

Tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

(Dân trí) - “Mặt trận các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới; vận động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội”, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nhấn mạnh.

Đại hội đại biểu Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 -2024, vừa diễn ra tại TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Tham dự Đại hội có ông Ngô Sách Thực và Nguyễn Hữu Dũng– Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đại diện lãnh đạo Trung ương và địa phương, Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hàng trăm đại biểu đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Trị.  

Tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc - 1

Các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII

Công tác mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Trị thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết tòan dân tiếp tục được củng cố và phát huy, đồng thuận xã hội được nâng cao. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên đã có những đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Việc tổ chức thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ đời sống xã hội. Đồng thời, mở rộng các hình thức thu thập, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân cũng như chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, vận động nhân dân chấp hành và thực hiện. Quỹ Vì người nghèo các cấp đã huy động được hơn 98 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới hơn 1.400 nhà đại đoàn kết.

Đại hội lần này đã đề ra một số mục tiêu như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của hệ thống mặt trận; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy tiềm năng sáng tạo, tham gia, hưởng ứng của người dân đối với các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước.

Tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc - 2

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chúc mừng bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Đại hội cũng đề ra 5 chương trình hành động của nhiệm kỳ 2019 -2024 nhằm nâng cao vai trò, vị trí của mặt trận Tổ quốc trong việc thực hiện dân chủ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Quảng Trị giàu đẹp, văn minh.

Tại Đại hội, ông Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã đạt được.

Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, mặt trận các cấp trong tỉnh cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo nhằm tăng cường vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Tiếp tục vận động chăm lo các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra 72 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII. Bà Lê Thị Lan Hương tái đắc cử Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đ. Đức