Ban Chấp hành Trung ương xem xét, kiểm điểm sự lãnh đạo của khóa 12

(Dân trí) - Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một văn kiện được trình Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo báo cáo được Trung ương thảo luận hôm nay, 15/12.

Ban Chấp hành Trung ương xem xét, kiểm điểm sự lãnh đạo của khóa 12 - 1

Hội nghị Trung ương 14 dự kiến diễn ra từ 14-20/12/2020 (ảnh: VGP)

Thông tin về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Đắc Vinh cho biết, buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Bộ Chính trị điều hành chương trình hội nghị.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ, thảo luận dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XII.

Đang được quan tâm