Hưởng chế độ dôi dư khi cổ phần hóa thế nào?

Trường hợp phương án sử dụng lao động có danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt HĐLĐ thì căn cứ quy định để phân loại, rà soát thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chấm dứt HĐLĐ, tính toán chế độ và kinh phí giải quyết chế độ đối với người lao động dôi dư.
>>Mức hỗ trợ đối với người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi
>>Chính sách đối với người lao động dôi dư thực hiện thế nào?
>>Điều kiện người lao động dôi dư được nghỉ hưu trước tuổi

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, ông Bùi Văn Ngọc, Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đề nghị cơ quan chức năng giải đáp một số thắc mắc sau:
Công ty TNHH MTV X là công ty con của Tổng công ty, hạch toán độc lập, đã có nhiều lần thay đổi cơ cấu tổ chức như sau:

- Công ty TNHH MTV X với xuất phát điểm thành lập là Công ty Nhà nước Y (công ty Nhà nước độc lập) được thành lập từ tháng 1/1990. Đến ngày 1/5/2008, Công ty được chuyển đổi thành Chi nhánh Z của đơn vị (hạch toán phụ thuộc của đơn vị), đến ngày 1/9/2015, trên cơ sở Chi nhánh Z, đơn vị đã thành lập Công ty TNHH MTV X và Công ty TNHH MTV X hoạt động từ đó đến nay.

Công ty TNHH MTV X đã được phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa với một số mốc thời gian dự kiến như sau: Thời điểm xác định giá trị Công ty là ngày 31/3/2019 và dự kiến thời điểm công bố giá trị công ty là ngày 30/9/2019, dự kiến thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty là ngày 1/1/2020. Với việc thay đổi mô hình tổ chức hoạt động như trên của Công ty TNHH MTV X thì doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi xác định thời điểm, xác định thời gian làm việc để tính toán chế độ đối với một số người lao động tại Công ty TNHH MTV X cụ thể như sau:

1. Ông Trần Văn A (ông A) sinh ngày 25/2/1966, đã làm việc tại Công ty Nhà nước Y từ 1/2/1993 và vẫn liên tục làm việc tại Chi nhánh Z và Công ty TNHH MTV X từ đó đến nay (ông A cũng có thêm thời gian làm việc tại Công ty Nhà nước M trước đó từ 1/5/1989 đến 31/1/1993). Ông A hiện được ký HĐLĐ không xác định thời hạn và được xác định là lao động dôi dư với thời điểm dự kiến chấm dứt HĐLĐ từ ngày 1/3/2020. Với trường hợp này thì thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty TNHH MTV X của ông A được xác định từ ngày 1/2/1993 có đúng không?

Với trường hợp ông A được xác định có thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng từ 1/2/1993 (nghĩa là trước ngày 21/4/1998), thì khi xây dựng phương án sử dụng lao động ông A sẽ thuộc trường hợp được hưởng chế độ lao động dôi dư theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 3 Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH (được hưởng trợ cấp mất việc làm và khoản hỗ trợ cho mỗi năm làm việc tại công ty với thời điểm chốt thời gian làm việc cũng như thời gian đóng bảo hiểm tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 30/9/2019 theo quy định tại Khoản 5 của Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH) có đúng không?

Sau ngày 1/1/2020 (thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty), để trình cấp có thẩm quyền quyết toán chi phí dôi dư theo quy định tại Khoản 10 của Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH, Công ty rà soát lại danh sách, tính toán lại chế độ… thì chế độ dôi dư đối với ông A có thay đổi gì không? Thời điểm chốt để xác định thời gian làm việc cũng như thời gian đóng bảo hiểm để tính toán chế độ trên vẫn là ngày 1/1/2020 (thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hóa công ty) hay phải là thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/3/2020 có đúng không?

Thời gian làm việc để tính toán chế độ chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi đối với ông A đều được xác định từ thời điểm 1/2/1993 đến thời điểm xác định giá trị công ty là ngày 31/3/2019 có đúng không? Thời gian làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi đối với ông A được xác định từ thời điểm 1/5/1989 đến thời điểm xác định giá trị công ty là 31/3/2019 có đúng không?

2. Ông Đỗ Duy C (ông C) sinh ngày 25/2/1966 có thời gian làm việc tại đơn vị từ 1/4/1994 đến 31/12/2008, từ 1/1/2009 đến nay chuyển sang làm việc tại Chi nhánh Z và khi Chi nhánh X chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV X thì ông C vẫn tiếp tục làm việc tại Công ty TNHH MTV X từ đó đến nay. Ông C được ký HĐLĐ không xác định thời hạn và được xác định là lao động dôi dư với thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/3/2020. Thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty TNHH MTV X của ông C được xác định từ ngày 1/4/1994 có đúng không?

Với trường hợp ông C được xác định có thời điểm tuyển dụng lần cuối cùng từ 1/4/1994 (nghĩa là trước ngày 21/4/1998), thì khi xây dựng phương án sử dụng lao động ông C cũng sẽ thuộc trường hợp được hưởng chế độ lao động dôi dư có đúng không? Sau ngày 1/1/2020 (thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty), để trình cấp có thẩm quyền quyết toán chi phí dôi dư theo quy định tại Khoản 10 của Thông tư 44/2015/TT-BLĐTBXH, Công ty rà soát lại danh sách, tính toán lại chế độ… thì chế độ dôi dư đối với ông A có thay đổi gì không?

Thời điểm chốt để xác định thời gian làm việc cũng như thời gian đóng bảo hiểm để tính toán chế độ trên vẫn là ngày 1/1/2020 (thời điểm phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty) hay phải là thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 1/3/2020? Thời gian làm việc để tính toán chế độ chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi đối với ông A đều được xác định từ thời điểm 1/4/1994 đến thời điểm xác định giá trị Công ty là ngày 31/3/2019 có đúng không? Thời gian làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi đối với ông A được xác định từ thời điểm 1/4/1994 đến thời điểm xác định giá trị công ty là 31/3/2019 có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Khi thực hiện chuyển công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần thì việc xây dựng phương án sử dụng lao động, thực hiện chính sách đối với người lao động được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần và Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/8/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng phương án sử dụng lao động và thực hiện chính sách đối với người lao động khi cổ phần hóa quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp trong phương án sử dụng lao động có danh sách người lao động, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp cổ phần hóa chuyên trách tại doanh nghiệp khác không thể bố trí được việc làm và phải chấm dứt HĐLĐ thi căn cứ quỵ định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu và Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/10/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 63/2015/NĐ-CP phân loại, rà soát thời gian làm việc, dự kiến thời điểm chấm dứt HĐLĐ, tính toán chế độ và tổng hợp nguồn kinh phí giải quyết chế đối với người lao động dôi dư.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2015/NĐ-CP, Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH và nội dung hỏi của ông Bùi Văn Ngọc thì:

1. Trường hợp ông Trần Văn A sinh ngày 25/2/1966 được tuyển dụng lần cuối cùng vào Công ty nhà nước Y (nay là Công ty TNHH một thành viên X) ngày 1/2/1993 (trước ngày 21/4/1998).

Trước khi được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty nhà nước Y, ông A có thời gian làm việc tại công ty nhà nước M từ ngày 1/5/1989 đến ngày 31/1/1993. Khi Công ty TNHH một thành viên X cổ phần hóa và không bố trí được việc làm mà phải cho ông A chấm dứt HĐLĐ, khi đó ông A được hưởng chính sách lao động dôi dư quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm, khoản tiền hỗ trợ được xác định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1/5/1989 đến thời điểm dự kiến chấm dứt hợp đồng.

2. Trường hợp ông Đỗ Duy C sinh ngày 25/2/1966 được tuyển dụng lần cuối cùng vào công ty nhà nước Y (nay là Công ty TNHH một thành viên X) ngày 1/4/1994 (trước ngày 21/4/1998), khi Công ty TNHH một thành viên X cổ phần hóa và không bố trí được việc làm mà phải cho ông C chấm dứt HĐLĐ, khi đó ông C được hưởng chính sách lao động dôi dư quy định tại Khoản 4 Điều 3 Nghi định số 63/2015/NĐ-CP. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm, khoản tiền hỗ trợ được xác định theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 63/2015/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư số 44/2015/TT-BLĐTBXH, từ ngày 1/4/1994 đến thời điểm dự kiến chấm dứt HĐLĐ.

Thời gian làm việc để chia phần còn lại số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động, Quỹ phúc lợi và mua cổ phần với giá ưu đãi được xác định theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 19, Khoản 1 Điều 42 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Điều 4, Điều 5 Thông tư số 07/2018/TT-BLĐTBXH nêu trên và được tính đến thời điểm xác đinh giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa.

Theo Chinhphu.vn

MỚI NHẤT
Thu nhập "khủng" từ... nghề ăn xin
Thu nhập "khủng" từ... nghề ăn xin

Cả 2 vợ chồng không công ăn việc làm ổn định nhưng mỗi tháng có thể kiếm cả trăm triệu đồng, tài năng kiếm tiền đó không phải của hiếm trong giới ăn xin.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 11:09

Dự báo mức thưởng Tết Kỷ Hợi trong khối sản xuất
Dự báo mức thưởng Tết Kỷ Hợi trong khối sản xuất

Theo thống kê sơ bộ, năm 2019, mức thưởng Tết của các ngành nghề trong khu công nghiệp phổ biến từ 1 - 3 tháng thu nhập. Một số ngành nghề có mức thưởng Tết cao hơn thuộc khối tài chính, ngân hàng, viễn thông và nhìn chung đều tăng ở các ngành.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 08:38

Thêm một công cụ hiệu quả giám sát, phát hiện hành vi xâm hại trẻ em
Thêm một công cụ hiệu quả giám sát, phát hiện hành vi xâm hại trẻ em

(Dân trí) - “Chỉ với chiếc điện thoại hay bất kỳ công cụ tiếp xúc với mạng internet, người dân có thể sử dụng ứng dụng bảo vệ trẻ em “Tổng đài 111” để cung cấp thông tin khẩn cấp đến Tổng đài 111, góp phần tạo ra một hệ thống giám sát khổng lồ, ngăn chặn bất kỳ người nào có ý định xâm hại trẻ em”.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 08:15

Facebook, Google rớt khỏi top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ
Facebook, Google rớt khỏi top 10 nơi làm việc tốt nhất ở Mỹ

Các hãng công nghệ lớn như Facebook và Google đang mất dần ánh hào quang trong mắt nhân viên...

Thứ bảy, 14/12/2019 - 06:05

Xếp lương phải theo vị trí việc làm
Xếp lương phải theo vị trí việc làm

Từ tháng 2/2015 đến 8/2019, Bà Huỳnh Nga là trí thức trẻ theo đề án của tỉnh ủy Cà Mau về công tác tại UBND xã, được hưởng chế độ phụ cấp, ưu đãi như công chức cấp xã, được nâng lương thường xuyên lên hệ số 2,67 theo quy định.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 06:02

Tỷ phú YouTube 29 tuổi chia sẻ về sai lầm tiền bạc lớn nhất của mình
Tỷ phú YouTube 29 tuổi chia sẻ về sai lầm tiền bạc lớn nhất của mình

Ngôi sao YouTube, Graham Stephan, chia sẻ sai lầm lớn nhất về tiền bạc trong sự nghiệp của mình.

Thứ bảy, 14/12/2019 - 06:02

An toàn lao động: Vụ nổ bình ôxy ở Hải Dương khiến 2 người chết, 4 người vị thương nặng
An toàn lao động: Vụ nổ bình ôxy ở Hải Dương khiến 2 người chết, 4 người vị thương nặng

(Dân trí) - Ngày 13/12, Công ty Lilama 69-3 (Hải Dương) đã có thông tin chính thức về vụ tai nạn lao động xảy ra tại Nhà máy chế tạo thiết bị của Công ty tại xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ Hải Dương ngày 12.12. Vụ nổ bình ôxy hoá lỏng làm 2 người chết, 4 người bị thương nặng.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 06:56

"Nếu phát hiện doanh nghiệp XKLĐ nào vi phạm, xin báo ngay cho Bộ""
"Nếu phát hiện doanh nghiệp XKLĐ nào vi phạm, xin báo ngay cho Bộ""

(Dân trí) - "Phát hiện doanh nghiệp xuất khẩu lao động nào vi phạm, bất kể là doanh nghiệp nước ngoài hay trong nước, xin thông báo ngay cho Bộ. Cục Quản lý lao động ngoài nước nếu có thông báo danh sách doanh nghiệp vi phạm, cũng cần thanh tra ngay trong tháng 12".

Thứ sáu, 13/12/2019 - 05:08

Thưởng Tết cho công nhân ngành may sẽ cao hơn năm trước
Thưởng Tết cho công nhân ngành may sẽ cao hơn năm trước

Cho đến thời điểm này, nhiều công nhân ngành May đang tích cực làm việc, hy vọng sẽ có thưởng Tết cao hơn năm ngoái để cái Tết đủ đầy hơn. Theo tổng hợp ban đầu của Công đoàn Dệt May Việt Nam, thưởng Tết năm 2020 sẽ cao hơn 10% so với năm trước.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 07:23

Có 2 sổ BHXH thì giải quyết thế nào?
Có 2 sổ BHXH thì giải quyết thế nào?

Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp của các sổ BHXH vào sổ mới.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 07:15

Đề xuất tăng phí đóng BHYT tối đa lên hơn 1 triệu đồng/năm
Đề xuất tăng phí đóng BHYT tối đa lên hơn 1 triệu đồng/năm

Hiện nay, mức đóng bảo hiểm y tế của người lao động đang ở mức 4,5% lương cơ sở, tương đương khoảng 804.000 đồng/năm. Theo Dự thảo Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, mức đóng bảo hiểm y tế được đề xuất tăng tối đa 6% lương cơ sở, tương đương gần 1.100.000 đồng/năm.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 07:12

Quảng Ngãi: Rời việc Nhà nước, chàng trai 32 tuổi khởi nghiệp từ măng tây và nuôi thỏ
Quảng Ngãi: Rời việc Nhà nước, chàng trai 32 tuổi khởi nghiệp từ măng tây và nuôi thỏ

(Dân trí) - Say mê với nông nghiệp hướng hữu cơ, Nguyễn Hùng Cường đã rời công việc ở một cơ quan nhà nước để khởi nghiệp. Đam mê của Cường đã được sự ủng hộ của 14 bạn trẻ trong tỉnh Quảng Ngãi. Có kiến thức, đam mê và chiến lược phát triển, sản phẩm sạch của nhóm bạn trẻ đã được thị trường đón nhận.

Thứ sáu, 13/12/2019 - 07:06

ĐÁNG QUAN TÂM
Dịch vụ đóng giả ông già Noel vào mùa kiếm bộn tiền tại Mỹ
Dịch vụ đóng giả ông già Noel vào mùa kiếm bộn tiền tại Mỹ

Năm nay, các ông già Noel có thể không kịp "chạy sô" do nhu cầu thuê của các trung tâm thương mại ở Mỹ tăng mạnh. Giá thuê ông già Noel đã tăng 128% trong 4 năm qua.

Thứ năm, 12/12/2019 - 06:04

Robot có thể thay thế những việc làm được trả lương cao nhất ở phố Wall
Robot có thể thay thế những việc làm được trả lương cao nhất ở phố Wall

Đây là cảnh báo của vị giáo sư chuyên về mảng máy học trường ĐH Cornell trong phiên điều trần tại Washington về những tác động của AI lên thị trường vốn.

Thứ năm, 12/12/2019 - 06:04

Công ty bất động sản thưởng nhân viên mỗi người hơn 1,1 tỉ đồng
Công ty bất động sản thưởng nhân viên mỗi người hơn 1,1 tỉ đồng

Một công ty bất động sản ở Baltimore (bang Maryland, Mỹ) đã bất ngờ thưởng 198 nhân viên số tiền lên đến 10 triệu USD, tương đương mỗi nhân viên nhận được khoảng 50.000 USD (1,1 tỉ đồng).

Thứ năm, 12/12/2019 - 06:04

Công nhân và nhân viên văn phòng là lựa chọn của nhiều trẻ vị thành niên
Công nhân và nhân viên văn phòng là lựa chọn của nhiều trẻ vị thành niên

(Dân trí) - Lựa chọn, mong muốn việc làm có sự khác biệt giữa trẻ vị thành niên bỏ học và còn đi học. Trong Top 7 nghề nghiệp mà trẻ vị thành niên hướng đến, công nhân là sự lựa chọn đầu tiên của các trẻ bỏ học. Trong khi đó, nhân viên văn phòng là sự lựa chọn nhiều nhất của các em còn đi học.

Thứ tư, 11/12/2019 - 10:04

"Bệnh công thần" rất đa dạng
"Bệnh công thần" rất đa dạng

Có thể thấy rõ thái độ kiêu ngạo, không xem ai ra gì của một số cán bộ, công chức khi tiếp xúc với dân

Thứ tư, 11/12/2019 - 08:20

Mỹ điều tra hoạt động sử dụng lao động và sa thải nhân viên của Google
Mỹ điều tra hoạt động sử dụng lao động và sa thải nhân viên của Google

Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia Mỹ đã xác nhận mở một cuộc điều tra sau một khiếu nại chính thức của bốn nhân viên bị sa thải với cáo buộc họ đã lên tiếng chống lại Google.

Thứ tư, 11/12/2019 - 08:12

Nhọc nhằn nghề trồng quất cảnh
Nhọc nhằn nghề trồng quất cảnh

Mỗi độ xuân về, người người lại dùng những cây quất mọng quả để trang hoàng nhà cửa, nhưng mấy ai biết để có được những cây quất như ý người nông dân phải trải qua bao nhọc nhằn.

Thứ tư, 11/12/2019 - 07:57

Rời Nhà Trắng, thu nhập "khủng" của cựu Tổng thống Obama đến từ đâu?
Rời Nhà Trắng, thu nhập "khủng" của cựu Tổng thống Obama đến từ đâu?

Theo ước tính của Đại học American (Washington), vợ chồng ông Obama kiếm được tổng cộng 242,5 triệu USD sau khi ông hết nhiệm kỳ tổng thống...

Thứ tư, 11/12/2019 - 07:46

Có được điều chỉnh từ quỹ khác để chi bổ sung thu nhập?
Có được điều chỉnh từ quỹ khác để chi bổ sung thu nhập?

Ông Phạm Tranh công tác tại Ban quản lý dự án chuyên ngành của tỉnh (Ban QLDA nhóm II), đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Đơn vị ông đã thực hiện trích lập các quỹ theo Thông tư 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính, trong đó có quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

Thứ tư, 11/12/2019 - 07:39

Tìm thấy thi thể của thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc
Tìm thấy thi thể của thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ cháy tàu cá Hàn Quốc

(Dân trí) - Sáng 10/12, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc đã báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) về việc phát hiện được 1 thi thể trong số 6 thuyền viên Việt Nam mất tích trong vụ hoả hoạn tại tàu Daesung - ho trên biển Jeju (Hàn Quốc) hôm 19/11.

Thứ ba, 10/12/2019 - 02:08

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Thắc mắc của dân mà giải quyết được thì trả lời ngay"
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: "Thắc mắc của dân mà giải quyết được thì trả lời ngay"

(Dân trí) - Tại buổi tiếp xúc cử tri tỉnh Thanh Hoá vào chiều 9/12, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung đã tiếp thu, giải đáp nhiều thắc mắc. Bộ trưởng cũng đề nghị các cơ quan hữu quan trả lời dứt điểm các kiến nghị liên quan của cử tri.

Thứ ba, 10/12/2019 - 01:36

Hà Nội: Hàng nghìn lao động trẻ được tư vấn chọn nghề, phân luồng hướng nghiệp
Hà Nội: Hàng nghìn lao động trẻ được tư vấn chọn nghề, phân luồng hướng nghiệp

(Dân trí) - Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh niên Hà Nội được thành lập từ tháng 5/2008. Với 2 hình thức tư vấn tập trung hoặc tư vấn đơn lẻ, Trung tâm đã giúp hàng ngàn bạn trẻ mới tốt nghiệp THCS, THPT hiểu thêm về thông tin hướng nghiệp, phân luồng định hướng nghề nghiệp.

Thứ ba, 10/12/2019 - 01:29