1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Được cộng dồn quá trình tham gia BHYT

Ông Anh Duy (TP Hồ Chí Minh) tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp, thẻ BHYT của ông có ghi đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/2015. Hiện nay ông Duy chuẩn bị nghỉ việc, nếu ông mua BHYT tự nguyện luôn sau khi nghỉ việc thì thẻ BHYT mới có được ghi thông tin đóng BHYT 5 năm liên tục không?

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục nếu trong đó có thời gian gián đoạn không quá 3 tháng thì vẫn được cộng dồn quá trình tham gia BHYT để tính 5 năm liên tục.

Như vậy, nếu ông tham gia BHYT thuộc đối tượng người lao động liên tục 5 năm nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì được cộng nối thời gian tham gia trước để tính 5 năm liên tục, trừ trường hợp gián đoạn tham gia BHYT quá 3 tháng thì sẽ tính lại từ đầu.

Theo Chinhphu.vn