Được cộng dồn quá trình tham gia BHYT

Ông Anh Duy (TP Hồ Chí Minh) tham gia BHYT bắt buộc tại doanh nghiệp, thẻ BHYT của ông có ghi đủ 5 năm liên tục từ ngày 1/1/2015. Hiện nay ông Duy chuẩn bị nghỉ việc, nếu ông mua BHYT tự nguyện luôn sau khi nghỉ việc thì thẻ BHYT mới có được ghi thông tin đóng BHYT 5 năm liên tục không?

BHXH TP. Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục nếu trong đó có thời gian gián đoạn không quá 3 tháng thì vẫn được cộng dồn quá trình tham gia BHYT để tính 5 năm liên tục.

Như vậy, nếu ông tham gia BHYT thuộc đối tượng người lao động liên tục 5 năm nay tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình thì được cộng nối thời gian tham gia trước để tính 5 năm liên tục, trừ trường hợp gián đoạn tham gia BHYT quá 3 tháng thì sẽ tính lại từ đầu.

Theo Chinhphu.vn

Đang được quan tâm