Sau vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính chỉ đạo "nóng"

(Dân trí) - Bộ trưởng Hồ Đức Phớc ký ban hành chỉ thị về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và chấn chỉnh hoạt động phát hành, đầu tư, cung cấp dịch vụ trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát hành riêng lẻ.

Chỉ thị khẳng định thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp, giảm bớt sự phụ thuộc vào kênh tín dụng ngân hàng. Tuy nhiên, thị trường phát triển nhanh đã phát sinh các rủi ro tiềm ẩn, một số hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ trong thời gian gần đây có vi phạm và một số sai phạm nghiêm trọng mang tính chất lừa đảo đã được cơ quan có thẩm quyền khởi tố.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về chào bán và giao dịch TPDN riêng lẻ tại thị trường trong nước, chào bán TPDN ra thị trường quốc tế, trình Bộ lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và trình Chính phủ trong tháng 5.

Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội có nhiệm vụ rà soát các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ (tại thời điểm 31/3) để đề xuất danh sách các doanh nghiệp cần kiểm tra, thanh tra gửi Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo các tiêu chí: khối lượng khi phát hành và khối lượng dư nợ lớn; có số đợt phát hành nhiều, liên tục; phát hành lãi suất cao; doanh nghiệp phát hành có kết quả kinh doanh thua lỗ… hoàn thành trước ngày 3/5.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ trì, phối hợp kiểm tra giám sát tình hình phát hành, giao dịch, cung cấp dịch vụ về TPDN tại các công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp phát hành lớn, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, hoàn thành trước ngày 10/5.

Sau vụ trái phiếu Tân Hoàng Minh, Bộ Tài chính chỉ đạo nóng - 1

(Biểu đồ: Văn Hưng).

Về việc giám sát hoạt động phát hành TPDN riêng lẻ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về TPDN riêng lẻ trước ngày 28/4.

Đối với các tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, cần rà soát chặt chẽ, bảo đảm doanh nghiệp phát hành đáp ứng đầy đủ điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định, chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc rà soát của mình.

Đối với các tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, cần tuân thủ các quy định tại Nghị định 153 và hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với doanh nghiệp phát hành, công bố đầy đủ, chính xác thông tin của doanh nghiệp phát hành, trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư theo phương án phát hành, bản công bố thông tin chào bán trái phiếu đã được phê duyệt.

Đối với các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu, cần rà soát toàn bộ TPDN đang được đăng ký, lưu ký về khối lượng trái phiếu đăng ký, lưu ký, tình hình thanh toán gốc, lãi, số lượng và loại hình nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu tính đến ngày 15/4, báo cáo về Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội trước ngày 30/4.