Lãnh đạo Mobifone thu nhập bình quân trên 60 triệu đồng/tháng

(Dân trí) - Trong năm 2012, chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ VNPT đã tăng 30% so với năm 2011, lên gần 9,2 triệu đồng/người/tháng, trong khi năng suất lao động lại giảm 2% so với năm 2011.

Thu nhập bình quân năm 2012 tại Mobifone là 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với 2011.

Thu nhập bình quân năm 2012 tại Mobifone là 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với 2011.

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Theo thông tin được Kiểm toán Nhà nước đưa ra tại Báo cáo kiểm toán đối với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), trong năm 2012, chi phí tiền lương bình quân toàn công ty mẹ đã tăng 30% so với năm 2011, lên gần 9,2 triệu đồng/người/tháng, trong khi năng suất lao động lại giảm 2% so với năm 2011.

Với việc tốc độ tăng tiền lương tại công ty mẹ cao hơn tốc độ tăng năng suất lao động trong năm vừa rồi, Kiểm toán Nhà nước đánh giá, như vậy là chưa phù hợp theo quy định.

Thu nhập bình quân năm 2012 là 9,6 triệu đồng, giảm 7% so so với 2011. Thu nhập bình quân của Ban quản lý điều hành là 50,8 triệu đồng/tháng.

Riêng Công ty Thông tin di động (Mobifone) được Tập đoàn phê duyệt đơn giá tiền lương bao gồm: Đơn giá tiền lương viễn thông công nghệ thông tin là 28,58 đồng/1.000 doanh thu, đơn giá tiền lương hoạt động kinh doanh thương mại (tổng thu - tổng chi) là 700/1.000 đồng chênh lệch thu chi. Mobifone đã trích vào chi phí theo đơn giá được phê duyệt.

Tổng quỹ lương được Mobifone trích vào chi phí là 864 tỷ đồng. Tiền lương bình quân năm 2012 là 13,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 6% so với năm 2011, thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động. Thu nhập bình quân năm 2012 là 15 triệu đồng/người/tháng, tăng 7% so với 2011.

Trong đó, tiền lương bình quân của ban lãnh đạo là 46,7 triệu đồng/người/tháng và thu nhập bình quân của ban lãnh đạo là 62,7 triệu đồng/người/tháng.

Thu hồi tiền lương?

Công ty mẹ VNPT được Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 là 112,46 đồng/1.000 doanh thu, giảm 7,6% so với đơn giá tiền lương năm 2011. Doanh thu tính theo lương bao gồm doanh thu kinh doanh, doanh thu hoạt động tài chính.

Tổng quỹ lương được trích theo đơn giá là 5.634,67 tỷ đồng. Công ty mẹ đã thực hiện trích 5.346,89 tỷ đồng vào chi phí. Tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, Công ty mẹ xác định doanh thu chưa đúng, phải điều chỉnh giảm doanh thu theo kết quả kiểm toán làm cho kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 không đạt chỉ tiêu lợi nhuận được giao.

Theo quy định, Công ty mẹ VNPT phải điều chỉnh khi quyết toán quỹ lương thực hiện năm 2012, nhưng VNPT đã thực hiện chi trả lương cho cán bộ nhân viên dựa trên đơn giá được giao. Nếu quyết toán quỹ lương thực hiện theo đúng quy định thì VNPT phải thu hồi lại tiền lương đã chi cho người lao động, đây được cho là việc làm khó khăn, và ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của VNPT.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, công ty mẹ xây dựng đơn giá tiền lương trên cơ sở lao động thực tế có mặt, làm việc và có ký hợp đồng lao động tại các đơn vị, chưa dựa trên định biên lao động quản lý, chính, phụ trợ, bổ sung của các đơn vị phụ thuộc và cơ quan văn phòng Tập đoàn (Công ty mẹ đã xây dựng định biên lao động nhưng chưa đầy đủ theo các bộ phận quản lý, lao động chính... và định biên lao động được xây dựng từ những nhăn trước song hiện tại không áp dụng).

Tuy nhiên, cơ quan Kiểm toán cũng nhận xét, Bộ Lao động - Thương bình & Xã hội phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 cho Công ty mẹ VNPT còn nhiều nội dung chưa hợp lý. Cụ thể như, giao đơn giá tiền lương đối với doanh thu từ hoạt động thương mại và từ cổ tức thu được của Mobifone cùng tỷ lệ như đối với doanh thu hoạt động dịch vụ viễn thông.

Bích Diệp

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Đang được quan tâm