Bán công ty nhà nước theo hình thức đấu giá

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị về việc đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2006-2010. Theo chỉ thị này Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế nghị định số 187 về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Trong đó lưu ý mở rộng diện cổ phần hóa, kể cả một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp hoạt động công ích; việc xác định giá trị doanh nghiệp phải theo nguyên tắc thị trường, việc đưa giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị doanh nghiệp là thí điểm; có qui định để gắn việc cổ phần hóa công ty nhà nước với niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung nghị định số 80 của Chính phủ về giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê công ty nhà nước theo hướng xóa bỏ cơ chế khoán kinh doanh và cho thuê công ty nhà nước; thực hiện việc bán công ty nhà nước theo hình thức đấu giá; không thực hiện việc giao, bán công ty nhà nước đối với những công ty có lợi thế về đất đai...

Theo Thụy Khuê
Báo Tuổi trẻ