3 Bộ trình phương án cắt giảm quy định liên quan hoạt động kinh doanh

(Dân trí) - Sau khi Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, 3 đơn vị trình phương án gồm Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành văn bản 7417/VPCP-KSTT gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Cụ thể, các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thực hiện thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật dữ liệu và xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Tính đến nay, 3 Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh là Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Giao thông vận tải. Tuy nhiên, Bộ Y tế là đơn vị duy nhất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm.

3 Bộ trình phương án cắt giảm quy định liên quan hoạt động kinh doanh - 1

Thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (Ảnh: Thúy Diễm).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả việc cắt giảm, Văn phòng Chính phủ đề nghị các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý (đối với các bộ, cơ quan chưa trình phương án).

Bên cạnh đó, lãnh đạo các đơn vị được giao cần chỉ đạo các cơ quan trực thuộc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, lãnh đạo các bộ ngành phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ, cập nhật đầy đủ, chính xác toàn bộ các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, cơ quan vào phần mềm thống kê, rà soát.

Thông tin cần thống kê bao gồm các quy định đang có hiệu lực thi hành và các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan. Qua đó, các bộ ngành công khai và sớm đưa cơ sở dữ liệu và Cổng tham vấn quy định kinh doanh vào vận hành theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9.

Đang được quan tâm