Thanh Hóa:

Hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận GS, PGS

Trần Lê

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa có quyết định chi hơn 5,5 tỷ đồng hỗ trợ 242 cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký quyết định về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Hỗ trợ cán bộ được cử đi đào tạo và thưởng khi được công nhận GS, PGS - 1
Tổng số đối tượng được hỗ trợ đợt này 242 người; trong đó 4 Phó Giáo sư, 20 Tiến sỹ, 63 Thạc sỹ, 122 Bác sỹ chuyên khoa I, 9 Bác sỹ chuyên khoa II, 18 Dược sỹ chuyên khoa I và 6 Điều dưỡng chuyên khoa I.

Theo đó, hỗ trợ một lần sau khi nhận văn bằng tốt nghiệp sau đại học và thưởng khi được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã tốt nghiệp hoặc được công nhận, bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư trước ngày 19/12/2016 nhưng chưa hưởng chế độ trợ cấp thì được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 746/2006/QĐ-UBND ngày 20/3/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tổng số đối tượng được hỗ trợ đợt này 242 người; trong đó 4 Phó Giáo sư, 20 Tiến sỹ, 63 Thạc sỹ, 122 Bác sỹ chuyên khoa I, 9 Bác sỹ chuyên khoa II, 18 Dược sỹ chuyên khoa I và 6 Điều dưỡng chuyên khoa I.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 242 người nêu trên là hơn 5,5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tỉnh Thanh Hóa chưa phân bổ trong dự toán đầu năm 2021. Trong đó, người được hỗ trợ cao nhất là 52.150.000 đồng, người thấp nhất là 5.000.000 đồng.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính thực hiện thông báo bổ sung dự toán cho các đơn vị dự toán cấp tỉnh và thông báo bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2021 để triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về việc tổng hợp, thẩm định, tham mưu đề xuất đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 505/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh.

Các đơn vị được bổ sung dự toán kinh phí có trách nhiệm sử dụng kinh phí được bổ sung đúng mục đích, nội dung, đối tượng và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình.