Khuyến khích hỗ trợ các nhà khoa học công bố hồ sơ trên Google Scholar

Dân trí ĐH Quốc gia Hà Nội khuyến khích hỗ trợ các nhà khoa học công bố hồ sơ trên Google Scholar nhằm gia tăng sự ảnh hưởng của các công bố khoa học nói riêng, của cá nhân nhà khoa học, uy tín học thuật của đơn vị tới cộng đồng khoa học quốc tế.

Google Scholar (tại địa chỉ https://scholar.google.com/ ) là cộng đồng học thuật thế giới vận hành trên nền tảng của hệ thống Google.

Thông qua Google Scholar, các nhà khoa học có thể giới thiệu, phổ biến các công trình nghiên cứu khoa học của mình tới cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.

Google Scholar giúp các nhà khoa học theo dõi và nắm bắt được chỉ số trích dẫn cụ thể cho từng công trình khoa học đã được công bố. Qua đó, các nhà khoa học có thể gia tăng mức độ ảnh hưởng của các công bố khoa học (thông qua chỉ số trích dẫn) và cá nhân nói riêng, uy tín học thuật của mình.

Chính vì vậy, ĐH Quốc gia Hà Nội đã khuyến khích và hỗ trợ nhà khoa học tham gia đăng ký tài khoản trên Google Scholar.

Theo đó, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ hỗ trợ các công bố khoa học (bài báo, bài hội thảo, chương sách...) của các nhà khoa học ĐHQGHN tiếp cận tới cộng đồng học thuật, xã hội trong nước và quốc tế, qua đó tăng cơ hội được trích dẫn của từng công bố, làm tăng chỉ số tác động các công bố khoa học.

Đây cũng là một công cụ góp phần đánh giá khách quan chất lượng nghiên cứu khoa học và năng suất công bố của từng nhà khoa học và cộng đồng học giả ĐHQGHN.

Hồng Hạnh