PGS.TS Nguyễn Bá Chiến làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

(Dân trí) - Trước đó, ông từng giữ chức Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia khi quyết định sáp nhập Trường ĐH Nội vụ Hà Nội vào Học viện Hành chính Quốc gia có hiệu lực.

Ngày 31/1/2023, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã ký Quyết định số 39/QĐ-BNV, bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia.

Trước đó, PGS.TS Nguyễn Bá Chiến được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia từ ngày 1/1/2023. Ông Chiến từng làm Hiệu trưởng Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trước khi trường này sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến làm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia - 1

PGS.TS Nguyễn Bá Chiến, Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia (Ảnh: NAPA).

Theo Quyết định 27/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia trực thuộc Bộ Nội vụ (ban hành ngày 19/12/2022, chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2023), Trường ĐH Nội vụ Hà Nội được sáp nhập vào Học viện Hành chính Quốc gia.

Trường ĐH Nội vụ Hà Nội có trách nhiệm chuyển toàn bộ nhân sự, tài chính, tài sản hiện có của trường vào Học viện.

Học viện Hành chính Quốc gia có trách nhiệm tiếp nhận, bố trí, sắp xếp, quản lý và sử dụng nhân sự, tài chính, tài sản của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội theo quy định; xây dựng phương án tự chủ tài chính, phương án quản lý, xử lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Học viện tiếp nhận và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội, bảo đảm quyền lợi của học viên, sinh viên; cấp văn bằng, chứng chỉ đối với học viên, sinh viên theo quy định của pháp luật; kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Trường ĐH Nội vụ Hà Nội đã và đang triển khai thực hiện.