Cơ sở đại học đầu tiên đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược

(Dân trí) - Trường Đại học Đại Nam trở thành cơ sở đầu tiên tại Hà nội đủ điều kiện đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược do Sở Y tế Hà Nội phê duyệt.

Theo điều 28, Luật Dược 2016 (Luật số: 105/2016/QH13) nêu rõ: Người hành nghề Dược sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Chứng chỉ hành nghề Dược hoặc kể từ ngày có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược gần nhất.

Cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược là một chương trình đào tạo do cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược xây dựng để đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược cho người hành nghề dược. Khi hoàn thành chương trình đào tạo, người hành nghề dược sẽ được cấp Giấy xác nhận hoàn thành đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược.

Vì vậy, đối tượng Dược sĩ đại học hành nghề Dược cần phải hoàn thành lớp cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược là điều kiện bắt buộc.


Chứng chỉ hành nghề Dược sẽ bị thu hồi nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

Chứng chỉ hành nghề Dược sẽ bị thu hồi nếu không có giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược.

Căn cứ Luật Dược ngày 6/4/2016 và Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 8/5/2017, căn cứ Công bố của Sở Y tế Hà Nội giao cho trường Đại học Đại Nam là cơ sở đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược. Trường Đại học Đại Nam hính thức chiêu sinh lớp Đào tạo cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược đợt 1 vào tháng 5 năm 2018.

Lớp đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về Dược dành cho đối tượng Dược sĩ đại học hành nghề Dược phạm vi bán lẻ tại địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Hồng Hạnh

Đang được quan tâm