Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 19/4, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam tại trụ sở Trung ương Hội.

Tham dự buổi làm việc có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam (KHVN) Nguyễn Thị Doan, cùng các lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội KHVN.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phùng Xuân Nhạ nêu mục đích của buổi làm việc là nhằm xem xét, đánh giá công tác triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội Khuyến học Việt Nam về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;

Công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với Hội Khuyến học Việt Nam trong việc tham mưu, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy đảng thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về "Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - 1
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại buổi làm việc.

Tại hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh, nhờ có sự quan tâm của Ban Tuyên giáo Trung ương cùng với các bộ, ngành, công tác khuyến học, khuyến tài trong thời gian qua của Hội đã có những bước phát triển mạnh mẽ.

"Để thực hiện mục tiêu trong thời gian tới, đặc biệt là mục tiêu phát triển phong trào xã hội học tập, học tập suốt đời, Hội sẽ có những buổi làm việc, hội thảo để bàn sâu về vấn đề này. Do vậy, tôi đề nghị chúng ta nên sôi nổi bàn luận, góp ý để có những đề xuất, kiến nghị và tháo gỡ ra sao nhằm thực hiện các mục tiêu khuyến học, khuyến tài và công tác giáo dục trong thời gian tới", Chủ tịch Nguyễn Thị Doan nói.

Báo cáo kết quả công tác của Hội KHVN từ sau Đại hội VI đến nay và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội KHVN Lê Mạnh Hùng cho biết, TƯ Hội KHVN chỉ đạo thực hiện 11 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có một số nhiệm vụ quan trọng là chuẩn bị nội dung phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua việc thực hiện các mô hình học tập; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc tham mưu, theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cấp ủy đảng thực hiện quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo Kết luận số 49 của Ban Bí thư khóa XII;

Báo cáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình tư tưởng cán bộ, hội viên và hoạt động của Hội khuyến học các cấp; Báo cáo Ban Dân vận Trung ương về tổ chức và hoạt động của Hội KHVN nhiệm kỳ V; Xây dựng và hoàn thiện hai chương trình để trình Chính phủ "Xây dựng mô hình công dân học tập 2021-2030", "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị 2021-2030"...

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - 2
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Trung ương Hội KHVN đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo khoa học "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực tại chỗ thông qua thực hiện các mô hình học tập"; Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành Chương trình "Xây dựng mô hình công dân học tập 2021-2030".

Đồng thời, tổ chức lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng" lần thứ hai cho người lớn hiếu học và học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập cho 20 tỉnh, thành phố phía nam; Xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030".

Xây dựng chương trình phối hợp với Đảng ủy khối cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Ngoài ra, thực hiện những nội dung trong 11 nhiệm vụ đã đề ra; chuẩn bị tốt điều kiện để ra mắt Tạp chí Công dân và Khuyến học.

Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Hội Khuyến học Việt Nam - 3

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam Lê Mạnh Hùng báo cáo công tác của TƯ Hội.

Ông Lê Mạnh Hùng đề xuất, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các Tỉnh ủy, Ban cán sự Đảng phối hợp với Hội KHVN kiểm tra đánh giá sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 49 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập để sau 5 năm sơ kết kết luận của Ban Bí thư đạt được kết quả thiết thực.

Tại hội nghị, các Vụ, ban chuyên môn trực thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương cũng như các lãnh đạo, cán bộ Hội KHVN cũng đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm xây dựng chương trình phối hợp hoạt động và tuyên truyền giữa hai đơn vị.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài.

Ông Phùng Xuân Nhạ đề nghị Hội Khuyến học Việt Nam tăng cường phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khuyến học, khuyến tài; tiếp tục đồng hành cùng cả hệ thống chính trị, toàn dân để khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng, phát triển đất nước.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm thống nhất trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tránh tình trạng "khoán trắng" cho các cấp hội; nhân lên những mô hình hay, cách làm sáng tạo, huy động nguồn lực xây dựng xã hội học tập...

Cùng với đó, thông qua những hội nghị, hội thảo về xây dựng các mô hình học tập đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh về học tập thường xuyên, học tập suốt đời, "lấy tự học làm cốt", "học không bao giờ cùng"; tiếp tục hoàn thiện kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030".