Thứ hai, 16/09/2013 - 13:47

Đảng ủy Vietcombank tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt NQTW 7 (khóa XI)

Phó Tổng giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị Trung ương 7 thông qua là những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của doanh nghiệp nhà nước nói riêng cả trong giai đoạn hiện tại và lâu dài.

Thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW và kế hoạch số 328-KH/ĐU.NHNT của Đảng ủy Vietcombank, ngày 14/9/2013, tại Hôi sở chính 198 Trần Quang Khải, Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy Vietcombank đã tổ chức Hội nghị học tập quán triệt Nghi quyết hội nghị lần thứ 7 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho các cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Vietcombank, bao gồm: các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ cơ sở/Cấp ủy chi bộ cơ sở; các Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở; các Trưởng/Phó phòng/Ban HSC; các ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Vietcombank; cán bộ chuyên trách công tác Đảng của Đảng bộ Vietcombank và các Đảng bộ/Chi bộ cơ sở.
 
Ông Nguyễn Thế Trung -
Ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban dân vận Trung ương giới thiệu, quán triệt các Nghị quyết và Kết luận Hội nghị lần thứ 7 - BCH TW Đảng, Khóa XI, bao gồm: Nghị quyết “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Nghị quyết “Về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Kết luận “Về việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”; Kết luận “Về việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992; Kết luận “Một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ôngNguyễn Danh Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank nhấn mạnh: Các Nghị quyết, Kết luận được Hội nghị Trung ương 7 thông qua là những vấn đề rất quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung, của doanh nghiệp nhà nước nói riêng cả trong giai đoạn hiện tại và lâu dài. Hội nghị học tập, quán triệt có ý nghĩa quan trọng giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp ủy, đơn vị: nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích ý nghĩa, nội dung của những vấn đề đã được Hội nghị Trung ương 7 thảo luận và thông qua, đồng thời hiểu rõ, hiểu sâu thực trạng tình hình đang đặt ra hiện nay; những kết quả đã đạt được cùng những hạn chế, yếu kém để xác định rõ nguyên nhân (chủ quan và khách quan), nhất là nguyên nhân chủ quan; nắm vững những điểm mới quan trọng, cốt lõi, tư tưởng chỉ đạo, công việc cần phải làm, trên cơ sở đó lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương tại đơn vị.
 
Ông Nguyễn Thế Trung -
Ông Nguyễn Danh Lương - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Vietcombank 
 

Ông Nguyễn Danh Lương cũng đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới và triển khai thực hiện nghị định số 60/2013/NNĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết khoản 3, điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nơi làm việc nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, Đảng viên về vị trí, vai trò của công tác dân vận và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, góp phần tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn hệ thống Vietcombank để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao./.

Đáng quan tâm
Mới nhất