Thứ sáu, 10/08/2018 - 16:51

Xin ý kiến Bộ Chính trị về hàm cấp tướng với Giám đốc Công an tỉnh loại I

Dân trí

Cơ quan thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý dự luật Công an nhân dân (sửa đổi) phân tích, luật hiện hành quy định trần quân hàm của Giám đốc Công an tỉnh là Đại tá nhưng hiện mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an được xây dựng theo hướng tinh gọn, tăng thẩm quyền, phân cấp mạnh xuống Công an cấp tỉnh nên Chính phủ đề xuất quy định vị trí cấp tướng đối với Giám đốc Công an một số tỉnh loại I là phù hợp…

Báo cáo về một số vấn đề lớn cần xin ý kiến UB Thường vụ Quốc hội về dự thảo luật Công an nhân dân (sửa đổi), thường trực UB Quốc phòng – An ninh nêu vấn đề quy định vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng (Điều 26).

Với các đơn vị thuộc Bộ Công an, theo báo cáo của UB Quốc phòng – An ninh, một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật, vì phù hợp với tổ chức bộ máy của Bộ Công an theo tinh thần Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề nghị quy định tiêu chí xác định cục đặc biệt trong luật để làm căn cứ quyết định cấp bậc hàm.

Ngoài ra, cũng có một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể trong Luật các vị trí có cấp bậc hàm cấp tướng, số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng như luật CAND hiện hành, bảo đảm tương đương với quân hàm trong Quân đội nhân dân, phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị về phong, thăng quân hàm cấp tướng.

Thường trực UB Quốc phòng – An ninh nhận định, việc xác định vị trí chức vụ có cấp hàm cấp tướng phải gắn với yêu cầu chỉ huy, chỉ đạo trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tăng cường trách nhiệm, vinh danh, ghi nhận vai trò, vị trí của sĩ quan. Do đó, việc xác định vị trí cấp tướng có ý nghĩa quan trọng và được dư luận quan tâm. Trong quá trình xây dựng luật CAND năm 2014, Bộ Chính trị đã nhiều lần cho ý kiến chỉ đạo cụ thể.

Tiếp thu ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Thường trực UB Quốc phòng – An ninh đề nghị UB Thường vụ Quốc hội cho chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định cụ thể vị trí chức vụ có cấp bậc hàm cấp tướng trong luật, số lượng cấp phó có cấp bậc hàm cấp tướng.

Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được đưa ra thảo luận tại phiên họp 26 của UB Thường vụ Quốc hội
Luật Công an nhân dân (sửa đổi) được đưa ra thảo luận tại phiên họp 26 của UB Thường vụ Quốc hội

Rêng đối với chức vụ Cục trưởng các cục thuộc lực lượng an ninh, tình báo, cơ quan giải trình đề nghị quy định khái quát như luật CAND hiện hành để bảo đảm yêu cầu về tính chất hoạt động của lực lượng. Cơ quan này đồng thời đề nghị bỏ quy định cục đặc biệt tại các điều khoản liên quan.

Theo đó, để có căn cứ quy định cụ thể các chức vụ có cấp bậc hàm Trung tướng đối với các đơn vị thuộc Bộ Công an, thường trực UB Quốc phòng – An ninh thống nhất với Ban soạn thảo đề nghị UB Thường vụ Quốc hội cho xác định theo nguyên tắc kế thừa quy định của luật năm 2014 đối với các cục và tương đương không có thay đổi về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ. Nếu có thay đổi thì theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tăng quy mô tổ chức.

Cấp bậc hàm Trung tướng cũng được áp dụng ở vị trí lãnh đạo đơn vị cấp cục có chức năng tham mưu chiến lược, đầu mối phối hợp với các Bộ ngành, địa phương; cục nghiệp vụ có hệ lực lượng theo ngành dọc, quy mô hoạt động toàn quốc, có nhiệm vụ trực tiếp chiến đấu, chủ trì phối hợp hoặc tham gia phối hợp thực hiện chức năng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; đơn vị cấp cục có chức năng nghiên cứu, hướng dẫn, quản lý nghiệp vụ toàn lực lượng.

Về quy định cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, UB Quốc phòng – An ninh báo cáo, có một số ý kiến nhất trí với quy định của dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị bổ sung tiêu chí xác định Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm tướng, có quy trình, điều kiện chặt chẽ.

Một số ý kiến đề nghị tất cả Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng để phù hợp với vị trí, tính chất, chức năng, nhiệm vụ, quy mô tổ chức của Công an cấp tỉnh, công tác quy hoạch cán bộ trong CAND.

Một số ý kiến đề nghị quy định cấp bậc hàm cao nhất đối với Giám đốc Công an cấp tỉnh, thành phố là Đại tá, bảo đảm tương đương với quân hàm của chỉ huy quân sự cùng cấp theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

Thường trực UB Quốc phòng – An ninh phân tích, theo mô hình tổ chức bộ máy trước đây, khi sửa đổi luật CAND năm 2014, Bộ Chính trị đã có chỉ đạo, Giám đốc Công an cấp tỉnh có cấp bậc hàm Đại tá. Khi xây dựng luật này, mô hình tổ chức bộ máy của Bộ Công an được xây dựng theo hướng tinh gọn, hiệu quả, tăng thẩm quyền và thực hiện phân cấp mạnh xuống Công an cấp tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, do đó dự thảo Luật Chính phủ trình có quy định vị trí cấp tướng đối với Giám đốc Công an một số địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I là phù hợp.

Thường trực UB Quốc phòng – An ninh cơ bản nhất trí với quy định của dự thảo luật. Tuy nhiên, nội dung này các đại biểu Quốc hội còn có ý kiến khác nhau nên cơ quan thẩm tra nghị UB Thường vụ Quốc hội báo cáo Đảng đoàn Quốc hội trình Bộ Chính trị xem xét cho ý kiến.

Về cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương, một số ý kiến đề nghị quy định là cấp tướng. Theo quy định của luật hiện hành, cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an trung ương thực hiện theo quy định của cấp có thẩm quyền. Nhưng tháng 7/2016, Trung ương đã ban hành quy định mới, không quy định về cấp bậc hàm của các chức vụ đó.

Vì vậy, để bảo đảm tính khả thi, Thường trực UB Quốc phòng – An ninh đề nghị quy định cụ thể cấp bậc hàm cao nhất của các chức vụ này trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành (tức cấp tướng) như dự thảo luật tiếp thu, chỉnh lý.

P.Thảo