Thứ tư, 04/01/2017 - 14:34

Tổng Bí thư: Khuyến khích người dân đấu tranh chống "tự chuyển hoá"

Dân trí

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"...


Tổng Bí thư gặp gỡ các đại biểu về dự hội nghị

Tổng Bí thư gặp gỡ các đại biểu về dự hội nghị

Ngày 4/1, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQVN) lần thứ sáu (khóa VIII). Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, Hội nghị lần này diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.


Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại hội nghị

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN phát biểu tại hội nghị

Cũng theo ông Nhân, trong năm qua, đất nước ta phải đối mặt và chịu hậu quả thiên tai chưa từng có trong hàng chục năm qua, song với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Phát biểu tại hội nghị,Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh các thành tích mà ủy ban Trung ương MTTQVN đã đạt được trong năm 2016. Theo Tổng Bí thư, năm 2016, MTTQVN đã thực hiện có kết quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ VIII của Mặt trận, góp phần mở rộng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh to lớn cho sự phát triển của đất nước.

Mặt trận đã đoàn kết, tập hợp lực lượng không chỉ bằng công tác tuyên truyền, phát triển tổ chức mà còn thực hiện nhiều cuộc vận động thiết thực, có sức lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và chăm lo cải thiện đời sống nhân dân.

Mặt trận đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ trực tiếp trong các công việc ở địa phương, đồng thời góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…


Tổng Bí thư: Khuyến khích người dân đấu tranh phòng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa

Tổng Bí thư: Khuyến khích người dân đấu tranh phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Đặc biệt, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, đã lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng của nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, nhất là các vấn đề quan trọng về phát huy dân chủ, phát triển kinh tế, văn hoá, chăm lo đời sống nhân dân,... góp phần quan trọng, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Khẳng định những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua và năm 2016 là rất to lớn và quan trọng, Tổng Bí thư cũng cho rằng, Trung ương MTTQVN cần thẳng thắn thừa nhận, công tác mặt trận còn những hạn chế, bất cập. Phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vẫn chưa theo kịp yêu cầu mới; các cuộc vận động, phong trào thi đua có nơi còn hình thức, chưa hiệu quả; vai trò đại diện, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận còn hạn chế. Năng lực cán bộ và điều kiện hoạt động của Mặt trận các cấp còn bất cập; đổi mới cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn; chưa khắc phục được tình trạng hành chính hoá.

“Hội nghị cần trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc, chỉ rõ những khuyết điểm, tồn tại và điều quan trọng hơn là bàn các giải pháp để khắc phục có hiệu quả”- Tổng Bí thư đề nghị.

Tổng Bí thư đề nghị, năm 2017 và những năm tới MTTQVN tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Bất cứ công việc gì, dù lớn hay nhỏ, muốn thực hiện thành công, nhất thiết phải có sự đoàn kết, có sự đồng tâm hiệp lực, nội bộ nhất trí, xã hội đồng thuận; cách mạng muốn tiến lên càng phải xây dựng được khối đại đoàn kết vững chắc”- Tổng Bí thư nói.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tổng Bí thư cũng hoan nghênh việc tại Hội nghị này có nội dung thảo luận Chương trình hành động của MTTQVN thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội phải phát huy vai trò giám sát của mình, của nhân dân, báo chí và công luận; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ảnh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"”, Tổng Bí thư yêu cầu.

Phạm Tâm