Thứ năm, 07/07/2016 - 17:49

Thống nhất cao phương án nhân sự khóa mới do Bộ Chính trị giới thiệu

Dân trí

Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, kết thúc Hội nghị lần thứ 3 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV bầu hoặc phê chuẩn.

Chiều nay, 7/7, Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII bế mạc sau 4 ngày làm việc (từ ngày 4-7/7/2016), sớm hơn so với dự kiến. Hội nghị đã bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng như Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XII; Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII; Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII, Chương VIII Điều lệ Đảng; về tổ chức bộ máy và giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021; cho ý kiến về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Hội nghị lần thứ 3 khóa XII kết thúc sớm hơn dự kiến.
Hội nghị lần thứ 3 khóa XII kết thúc sớm hơn dự kiến.

Ủy viên Bộ Chính trị phải nêu cao gương mẫu

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Đây là những văn bản rất quan trọng cụ thể hoá Điều lệ Đảng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Nội dung của các quy chế là sự kế thừa bổ sung, phát triển các quy chế làm việc của khoá XI và các khoá trước đây với nhiều điểm mới, quy định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, bảo đảm thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Trung ương tán thành yêu cầu phát huy tốt hơn nữa dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, tạo cơ sở để tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Quy chế khẳng định và làm rõ trách nhiệm và quyền hạn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư đối với các vấn đề lớn, quan trọng của Đảng và đất nước trên các lĩnh vực, đồng thời đáp ứng yêu cầu bức thiết của cuộc sống trên một số lĩnh vực cụ thể; đổi mới nâng chất lượng và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quy chế cũng yêu cầu mỗi Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương gương mẫu, phát huy tính chủ động, sáng tạo, thực hiện tốt quy chế và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thống nhất giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo nhà nước

Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, trên cơ sở báo cáo tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khoá XI, các quy định của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI và trước đòi hỏi của thực tiễn, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến quy định rõ hơn những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn vướng mắc, bất cập. Đó là quy định về đối tượng, nội dung kiểm tra; về thẩm quyền thi hành kỷ luật của chi bộ; về sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở và chi bộ; về thời gian dự bị của đảng viên để tính tuổi đảng; về phân cấp cụ thể trong xem xét, giải quyết khiếu nại, kỷ luật đảng, về điều kiện chỉ định đảng viên ngoài đảng bộ tham gia cấp uỷ; về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ bộ phận; về hình thức khen thưởng trong Đảng; về công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng, về nhiệm vụ của uỷ ban kiểm tra các cấp; về thi hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật, về khiếu nại kỷ luật đảng... Đây là những vấn đề quan trọng thuộc phương pháp, quy trình thủ tục và nghiệp vụ của công tác Đảng cần phải được tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng và thống nhất cao về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 để trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XIV bầu hoặc phê chuẩn; bầu bổ sung một đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Trung ương đã nghiên cứu và cho ý kiến vào Báo cáo của Bộ Chính trị về các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị lần thứ hai đến Hội nghị lần thứ ba và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí Trung ương để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy những kết quả, ưu điểm đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém, tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm và cả năm 2016; tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết Hội nghị này cùng với các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ nhằm tiếp tục đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống, từng bước đạt kết quả thiết thực.

P.T

Đáng quan tâm
Mới nhất