Thanh Hóa: Nhiều đơn vị tuyển dụng, bổ nhiệm sai quy định

(Dân trí) - Nhiều năm trước đây, một số cơ quan, đơn vị, địa phương tại tỉnh Thanh Hóa thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch công chức, viên chức, bổ nhiệm không đúng quy định.

Tại báo cáo công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính sự nghiệp và hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2011- 2016 cho thấy, đã có khá nhiều trường hợp tuyển dụng công chức có trình độ, chuyên ngành đào tạo không phù hợp với vị trí việc làm.

Một số UBND cấp huyện thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã chưa đúng quy định, không thành lập hội đồng tuyển dụng, không công khai các nội dung tuyển dụng; bố trí cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn không phù hợp với vị trí, chức danh, vượt quy định.

Một số đơn vị thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức không đúng trình tự, thủ tục, không thành lập hội đồng hoặc thành lập hội đồng tuyển dụng nhưng hoạt động mang tính hình thức. Có đơn vị ban hành văn bản có tính quy phạm pháp luật không đúng thẩm quyền trong việc tuyển dụng viên chức và hợp đồng lao động.

Đặc biệt, Sở Y tế không xây dựng phương án trình UBND tỉnh để có cơ chế quản lý thống nhất đối với việc bố trí số lượng nhân viên y tế xã, thị trấn và tự phân bổ số lượng cho các Trung tâm y tế làm cơ sở để tuyển dụng, tiếp nhận nhân viên y tế các xã, thị trấn vượt 238 người so với quy định của UBND tỉnh.

Giai đoạn 2011-2015, ngành y tế hợp đồng sai quy định 3.721 trường hợp (có thời hạn và không có thời hạn) theo phê duyệt của Giám đốc Sở, không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Bổ nhiệm 92 viên chức lãnh đạo chưa đúng quy định.

Năm 2013, Sở Nội vụ thực hiện xét nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên cho 113 người không thông qua thi tuyển và không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Báo cáo cũng chỉ rõ nhiều sở, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn nghiệp vụ. Một số đơn vị thực hiện việc ký hợp đồng thời hạn 3 tháng đối với công việc thường xuyên, ổn định nhưng không thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.

Một số UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp huyện chưa làm tốt công tác điều động, luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hành chính ở các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Việc điều động, luân chuyển và tiếp nhận cán bộ, giáo viên có nơi không có kế hoạch và không xuất phát từ nhu cầu thực tế. Thực hiện điều động, thuyên chuyển cán bộ quản lý giáo viên chưa hợp lý dẫn đến thiếu cục bộ số lượng cấp phó và giáo viên các bộ môn giữa các trường trong nhiều năm.

Danh sách chuyển ngạch chui hơn 100 nhân viên hợp đồng thành chuyên viên
Danh sách chuyển ngạch "chui" hơn 100 nhân viên hợp đồng thành chuyên viên

Có 13 sở, ngành cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và 7 UBND cấp huyện bổ nhiệm phó trưởng phòng vượt số lượng quy định. Có 21 huyện, thị xã, thành phố thực hiện bổ nhiệm cấp phó các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vượt quy định.

Khối THCS dôi dư giáo viên nhưng các chủ thể quản lý, sử dụng lao động vẫn thực hiện hợp đồng lao động làm tăng số lượng lớn giáo viên. Trách nhiệm chính thuộc về người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thực hiện ký hợp đồng lao động không xuất phát từ vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao.

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã thu hồi, hủy bỏ 33 quyết định nâng gạch công chức năm 2014 đối với 113 trường hợp trái quy định. Thực hiện xếp bậc, hệ số lương theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ, chính sách có liên quan cho công chức và người lao động.

Đến ngày 30/4/2017, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị trực thuộc các sở, các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện trong tỉnh Thanh Hóa đã chấm dứt 3.015 hợp đồng lao động không đúng quy định tại các cơ quan sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, đơn vị trực thuộc các sở, các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc UBND các huyện.

UBND huyện Yên Định, Thiệu Hóa, Sầm Sơn, TP Thanh Hóa, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc, Thường Xuân… đã chấm dứt hợp đồng lao động ngắn hạn làm công tác chuyên môn nghiệp vụ tại các phòng ban, chấm dứt số hợp đồng lao động tại các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Sau khi chấm dứt hợp đồng, đã chi trả chế độ cho các đối tượng đảm bảo theo đúng quy định.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, kiểm tra, cấp ủy và tổ chức đảng có thẩm quyền, chính quyền các cấp theo phân cấp quản lý cán bộ, đảng viên đã xem xét thi hành kỷ luật về đảng, kỷ luật về hành chính nghiêm minh. Đến nay, các tổ chức và cán bộ đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đã được kiểm điểm, xử lý kỷ luật về đảng. Cụ thể, 5 tổ chức và 33 cán bộ, đảng viên có khuyết điểm đã kiểm điểm, thi hành các hình thức xử lý, trong đó áp dụng các hình thức kỷ luật của đảng đối với 18 cán bộ, đảng viên đồng thời các cơ quan nhà nước xem xét, kỷ luật hành chính theo quy định pháp luật.

Nguyễn Thùy