Tại sao phải đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức?

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Đại hội XII đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức vì tình trạng suy thoái trong một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn tồn tại.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên VOV.VN, ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) nhận định, 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều phương diện song vẫn còn nhiều thách thức cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc hơn nữa.

Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương).
Ông Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương).

30 năm đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn

- PV: Sau 30 năm đổi mới, ông nhận định như thế nào về những thành tựu nổi bật mà Đảng ta đã đạt được?

- Ông Nguyễn Đức Hà: Nhìn lại 30 năm đổi mới, có thể thấy, dưới dự lãnh đạo của Đảng, chúng ta vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức để đưa công cuộc đổi mới đất nước thành công. Như Đại hội XII của Đảng đánh giá, qua 30 năm đổi mới chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên nhiều phương diện: chính trị ổn định, kinh tế-xã hội phát triển, an ninh quốc phòng không những được giữ vững mà còn được tăng cường thêm tiềm lực, đời sống của nhân dân không ngừng được nâng lên, vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới, khi hệ thống XHCN, Đảng Cộng sản Liên Xô và Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết tan rã…chúng ta hoàn toàn mất nguồn viện trợ của các nước XHCN và lúc đó chúng ta phải đi bằng chính đôi chân của mình, trong khi “đôi chân” đó hết sức gầy gò, suy dinh dưỡng và yếu ớt.

Những khó khăn lúc đó tưởng như không vượt qua nổi, nhưng Đảng ta đã vượt lên, xốc lại đội ngũ, kiện toàn được tổ chức và đứng vững để tiếp tục lãnh đạo đưa công cuộc đổi mới đi lên. Bước vào công cuộc đổi mới, Đảng đã xác định lấy phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong suốt 6 nhiệm kỳ Đại hội Đảng vừa qua, không có nhiệm kỳ Đại hội nào mà Văn kiện Đại hội của Đảng không nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng. Nhiệm kỳ nào Trung ương cũng có Nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng Đảng. Đó là một tư tưởng, một quan điểm nhấn quán của Đảng ta từ khi bước vào đổi mới đến nay. Chính vì vậy, Đảng không ngừng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo đưa cách mạng tiến lên.

- PV: Nhìn từ Đại hội VI (1986), nhiều chuyên gia cho rằng đổi mới quan trọng nhất trong Đảng là đổi mới về tư duy, đặc biệt là tạo được bầu không khí dân chủ trong đảng, đổi mới gắn với chỉnh đốn Đảng, thực hiện tinh thần nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật… Ông có bình luận gì về những nhận định này?

- Ông Nguyễn Đức Hà: Đại hội VI là Đại hội khởi xướng sự nghiệp đổi mới, bởi trước tình hình thế giới như vậy, nếu không đổi mới thì chúng ta sẽ không thể tồn tại và phát triển được. Từ quan điểm đổi mới của Đại hội VI, chúng ta mới nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói hết sự thật và chỉ rõ những yếu kém và nguyên nhân của nó để khắc phục. Đây là quan điểm rất lớn và rất quan trọng mà các Đại hội sau này Đảng ta tiếp tục phát triển lên.

Trong đổi mới, Đảng xác định đổi mới phải toàn diện nhưng trước hết phải đổi mới tư duy. Đổi mới tư duy rất quan trọng bởi vì đã bao nhiêu năm chúng ta sống trong cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, đi lên từ nước nông nghiệp lạc hậu nửa phong kiến cho nên tâm lý phong kiến, tư tưởng sản xuất nhỏ cũng như tàn dư của chế độ cũ còn tồn tại rất nặng nề. Chính vì đổi mới tư duy Đảng ta mới dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật để khắc phục những khuyết điểm, phát huy ưu điểm để Đảng không ngừng lớn mạnh, đủ sức lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp đổi mới đến thành công như ngày nay.

Xây dựng Đảng về đạo đức

- PV: Đảng ta luôn khẳng định: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó nhấn mạnh xây dựng đạo đức trong Đảng. Trong tình hình hiện nay, việc xây dựng đạo đức trong Đảng cần thể hiện qua những việc làm cụ thể như thế nào, thưa ông?

- Ông Nguyễn Đức Hà: Xây dựng Đảng về đạo đức là nhiệm vụ mới mà Đại hội XII của Đảng đề ra. Mục tiêu xây dựng Đảng hiện nay là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Tại sao Đại hội XII lại đặt ra nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức? Bởi như Đại hội XII chỉ ra là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn đang tồn tại, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có những diễn biến phức tạp.

Từ thực trạng đó, Đại hội XII của Đảng đã bổ sung thêm nội dung xây dựng Đảng về đạo đức. Đi liền với đó chúng ta phải kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Đây là nền tảng tư tưởng rất quan trọng của cán bộ, đảng viên. Cho nên xây dựng Đảng về đạo đức là để thiết lập những cơ chế, mối quan hệ giữa cá nhân đảng viên với đảng viên, giữa đảng viên với tổ chức Đảng, giữa các tổ chức Đảng với nhau, thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Vì vậy, hiện nay toàn Đảng đang thực hiện việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Tùy từng công việc, vị trí công tác của mỗi người để việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trở thành những việc làm thường xuyên, hàng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.

Công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”.

- PV: Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác cán bộ và xác định việc xây dựng đội ngũ cán bộ là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành bại của cách mạng. Liên quan đến những lùm xùm vừa qua của công tác cán bộ như vụ Trịnh Xuân Thanh, theo ông, thời gian tới công tác cán bộ cần đặt ra những yêu cầu cụ thể như thế nào?

- Ông Nguyễn Đức Hà: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần khẳng định: công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt thì công tác cán bộ là “then chốt” của “then chốt”. Trong những năm gần đây, chúng ta đã cố gắng có nhiều đổi mới trong các khâu của công tác cán bộ để đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch với mục đích cuối cùng là chọn được đúng người có đức, có tài. Chúng ta cũng đã khắc phục được một số khuyết điểm, yếu kém và đạt được một số tiến bộ trong công tác cán bộ.

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua công tác cán bộ đang được dư luận xã hội, nhân dân bức xúc về tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy luân chuyển, chạy quy hoạch người nhà, người thân mà vụ việc Trịnh Xuân Thanh là một điển hình.

Khi một số vụ việc khiến dư luận bức xúc thì có người nói đã thực hiện công tác cán bộ đúng quy trình. Song những trường hợp mà dư luận, báo chí ồn ào, bức xúc thì không thể đúng quy trình được.

Tôi cho rằng, quy trình không có khuyết điểm gì cả mà chính là do những người làm quy trình đã không thực hiện đúng hoặc làm méo mó quy trình đó, chưa đảm bảo công khai, minh bạch. Điều đó liên quan đến nhận định hết sức quan trọng mà Đảng ta chỉ ra, đó là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái. Nghị quyết TW4 khóa XII yêu cầu kiểm tra, giám sát, rà soát ngay tất cả những trường hợp cán bộ mà dư luận xã hội đang bức xúc và xử lý nghiêm minh những trường hợp bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, quy trình.

Để làm tốt công tác cán bộ phụ thuộc rất nhiều yếu tố, trước hết là phải có quy trình đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và được thực hiện một cách nghiêm túc; những người làm công tác cán bộ phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan, thực sự vì nhiệm vụ chung.

Có thể nói, trước thời kỳ đổi mới quy trình không chặt chẽ như hiện nay nhưng chọn ai trúng đó. Sở dĩ những yếu kém hiện nay trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng chính là do nguyên nhân trực tiếp, chủ yếu và sâu xa nhất vẫn là cán bộ, đảng viên thiếu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất cách mạng. Từ đó chủ nghĩa cá nhân phát triển mới dẫn đến lối sống thực dụng, vụ lợi. Vì vậy, trước hết phải tập trung đấu tranh chống suy thoái trong Đảng.

Muốn làm tốt công tác cán bộ phải kết hợp rất nhiều mặt, vừa coi trọng giáo dục chính trị tư tưởng vừa phải đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước. Vì vậy, quan điểm chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm nhiệm vụ cơ bản, chiến lược lâu dài, đồng thời lấy chống làm nhiệm vụ quan trọng, cấp bách trước mắt, đồng thời đề cao kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tập thể, cá nhân suy thoái nghiêm trọng.

- PV: Xin cảm ơn ông.

Theo Kim Anh
VOV

MỚI NHẤT
Tổng Bí thư Trường Chinh - Một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam
Tổng Bí thư Trường Chinh - Một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh (09/2/1907 - 09/2/2017), Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài viết “Tổng Bí thư Trường Chinh - Nhà lý luận xuất sắc, nhà lãnh đạo kiệt xuất, một nhân cách lớn của Cách mạng Việt Nam”.

Thứ ba, 07/02/2017 - 09:23

Báo chí cần ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển hóa
Báo chí cần ngăn chặn những biểu hiện tự chuyển hóa

(Dân trí) - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, các cơ quan báo chí cần triển khai tốt Nghị quyết của Đảng về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, đạo đức, chính trị, những biểu hiện tự chuyển hóa, tự diễn biến trong nội bộ...

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:46

Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt, khởi công Đền thờ Lý Thường Kiệt
Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt, khởi công Đền thờ Lý Thường Kiệt

(Dân trí) - Ngày 7/2, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) tổ chức Lễ Kỷ niệm 940 năm Chiến thắng Như Nguyệt (1077 - 2017) và Khởi công Dự án đầu tư xây dựng khu đền thờ Lý Thường Kiệt tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ kỷ niệm.

Thứ ba, 07/02/2017 - 04:23

Thủ tướng: Phải nghĩ sâu xa, không được tham bát bỏ mâm
Thủ tướng: Phải nghĩ sâu xa, không được tham bát bỏ mâm

(Dân trí) - “Làm gì cũng phải nghĩ sâu xa, vì cái chung, không được có tư tưởng tham bát bỏ mâm. Chính phủ tuyên chiến với các hành vi bơm tạp chất vào tôm cũng như các vi phạm làm ảnh hưởng đến uy tín của tôm Việt Nam ở mọi khâu” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị phát triển ngành tôm.

Thứ hai, 06/02/2017 - 04:53

Chủ tịch nước dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long
Chủ tịch nước dâng hương khai Xuân tại Hoàng thành Thăng Long

(Dân trí) - ​Sáng 5/2 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức lễ dâng hương khai Xuân Đinh Dậu 2017 tại Hoàng thành Thăng Long.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 02:44

Chủ tịch nước: Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc
Chủ tịch nước: Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc

(Dân trí) - Trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân mới, sáng 4/2 (mùng 8 tháng Giêng năm Đinh Dậu), tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2017. Đây là hoạt động nhằm giới thiệu những nét văn hóa, phong tục đặc sắc của 54 dân tộc anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chủ nhật, 05/02/2017 - 11:30

Không nghỉ bù trực Tết, làm thông thứ 7 để cấp hộ chiếu cho người dân
Không nghỉ bù trực Tết, làm thông thứ 7 để cấp hộ chiếu cho người dân

(Dân trí) - 100% cán bộ Phòng quản lý xuất nhập cảnh được huy động để đáp ứng nhu cầu cấp hộ chiếu, giấy thông hành cho người dân vào dịp sau Tết. Với nhiều đổi mới trong tổ chức, việc chen lấn, xô đẩy làm hộ chiếu trong những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết không tái diễn như mọi năm.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 08:16

Thủ tướng: “Nhân niềm tin của người dân bằng hành động của từng Bộ trưởng”
Thủ tướng: “Nhân niềm tin của người dân bằng hành động của từng Bộ trưởng”

(Dân trí) - Thông tin về nội dung phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Bộ trưởng – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu “nhân niềm tin trong người dân, doanh nghiệp lên nữa bằng từng hành động của từng Bộ trưởng, thành viên Chính phủ trong thời gian tới…".

Thứ bảy, 04/02/2017 - 10:30

Thủ tướng yêu cầu công khai việc xử lý vụ một Sở có 44 lãnh đạo
Thủ tướng yêu cầu công khai việc xử lý vụ một Sở có 44 lãnh đạo

(Dân trí) - Trong số 44 lãnh đạo được bổ nhiệm tại Sở Lao động, Thương binh & Xã hội tỉnh Hải Dương, đã có 7 người xin rút khỏi chức vụ Phó phòng. Trong quá trình bổ nhiệm cán bộ có những sai sót, có những trường hợp chưa đủ điều kiện cán bộ, công chức hành chính... Thủ tướng yêu cầu công khai kết luận thanh tra việc này để rút kinh nghiệm chung.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 10:23

Phóng viên báo Dân trí nhận giải thưởng Búa liềm vàng
Phóng viên báo Dân trí nhận giải thưởng Búa liềm vàng

(Dân trí) - Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ nhất (Giải Búa liềm vàng) đã trao 3 giải A, 7 giải B, 12 giải C và 25 giải khuyến khích. Tác phẩm “Vụ Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang: Con voi chui qua nhiều lỗ kim?” của báo điện tử Dân trí do nhóm tác giả Lê Thị Phương Thảo và Phùng Thế Kha thực hiện đã vinh dự đoạt giải C.

Thứ bảy, 04/02/2017 - 12:03

Hai bộ nghiên cứu lại chế độ với ông Vũ Huy Hoàng
Hai bộ nghiên cứu lại chế độ với ông Vũ Huy Hoàng

(Dân trí) - Trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về vấn đề hậu quyết định kỷ luật xoá bỏ chức danh “nguyên Bộ trưởng” đối với ông Vũ Huy Hoàng, người phát ngôn Chính phủ cho biết, 2 Bộ Công Thương, Nội vụ đang nghiên cứu để báo cáo Thủ tướng quyết định về việc điều chỉnh chế độ với ông Hoàng.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 06:02

87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào
87 năm Đảng Cộng sản Việt Nam - những thành tựu đáng tự hào

Đúng ngày này cách đây 87 năm, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Đây là một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Thứ sáu, 03/02/2017 - 08:21

ĐÁNG QUAN TÂM
Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi
Chủ tịch nước chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi

(Dân trí) - Nhân dịp Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2017), ngày 31/1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến nhà riêng thăm, chúc thọ nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tròn 100 tuổi.

Thứ năm, 02/02/2017 - 07:55

Bình Định kỷ niệm 228 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Bình Định kỷ niệm 228 chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Dân trí) - Hàng nghìn người dân từ khắp nơi nô nức về Bảo tàng Quang Trung (thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, Bình Định) không chỉ để du xuân đầu năm mới mà còn hòa mình trong không khí trang nghiêm của Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2017).

Thứ tư, 01/02/2017 - 03:08

Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa
Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

(Dân trí) - Sáng nay 1/2 (ngày 5 tháng Giêng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự Lễ Kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa (Hà Nội). Cách đây 228 năm (1789 - 2017), Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan hơn 29 vạn quân Thanh xâm lược.

Thứ tư, 01/02/2017 - 10:44

Bí thư Thăng thúc đẩy lập quỹ đổi mới sáng tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Bí thư Thăng thúc đẩy lập quỹ đổi mới sáng tạo để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

(Dân trí) - Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đánh giá cao những đóng góp của nhà máy Intel Việt Nam cho sự phát triển kinh tế thành phố trong những năm qua. Ông đề nghị Intel tiếp tục giúp thành phố phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh nền kinh tế.

Thứ ba, 31/01/2017 - 08:30

Phó Thủ tướng: Quyết liệt với phương châm không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng
Phó Thủ tướng: Quyết liệt với phương châm không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng

(Dân trí) - Ngày 31/1, nhân dịp đầu Xuân, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự buổi họp mặt với đại diện cựu chiến sĩ cách mạng Việt Nam bị địch bắt tù đày. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng tham dự hoạt động.

Thứ ba, 31/01/2017 - 06:00

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quảng Nam
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quảng Nam

(Dân trí) - Sáng 30/1 (ngày mồng 3 Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nhân dịp đầu năm mới.

Thứ hai, 30/01/2017 - 07:06

Tổng Bí thư đi dạo bên Hồ Gươm, chúc Tết bà con nhân dân
Tổng Bí thư đi dạo bên Hồ Gươm, chúc Tết bà con nhân dân

(Dân trí) - Trong không khí ấm áp của ngày đầu Xuân mới, thư thái đi bộ bên bờ Hồ Gươm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ân cần thăm hỏi, chúc Tết bà con nhân dân và du khách tham quan...

Thứ bảy, 28/01/2017 - 06:46

Thủ tướng mong Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ ngang tầm thế giới
Thủ tướng mong Đà Nẵng phát triển mạnh mẽ ngang tầm thế giới

(Dân trí) - Sáng 28/1 (tức mùng một Tết Đinh Dậu), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và chúc Tết Thành ủy Đà Nẵng và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân thành phố.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 03:00

Nghĩ về các bài viết trên báo Nhân dân của Hồ Chủ tịch
Nghĩ về các bài viết trên báo Nhân dân của Hồ Chủ tịch

(Dân trí) - Không chỉ là người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn là người sáng lập và đặt nền móng cho nhiều tổ chức chính trị, quân sự, văn hóa xã hội.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 11:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam đón nhiều vận hội mới năm 2017
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Việt Nam đón nhiều vận hội mới năm 2017

Bước sang Năm mới 2017, sẽ có nhiều thời cơ, vận hội mới mở ra với Việt Nam nhưng cũng có không ít khó khăn, thách thức và còn nhiều việc phải làm.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 12:41

Chủ tịch nước: Chào năm mới, mỗi người Việt hãy là một "con Rồng, cháu Tiên"
Chủ tịch nước: Chào năm mới, mỗi người Việt hãy là một "con Rồng, cháu Tiên"

(Dân trí) - Nhân dịp năm mới và đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài; chúc nhân dân các nước trên thế giới, bạn bè quốc tế một năm mới hòa bình, hạnh phúc và thịnh vượng.

Thứ bảy, 28/01/2017 - 12:08

Thủ tướng chúc Tết chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất
Thủ tướng chúc Tết chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất

(Dân trí) - Chiều 27/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc Tết Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) và kiểm tra hoạt động tại Chi cục này nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017.

Thứ sáu, 27/01/2017 - 09:17