Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc:

"Phải kiểm soát được mặt trái của tập trung quyền lực"

Dân trí Bí thư Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cho rằng, tập trung quyền lực dễ dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền… vì thế khi thực hiện nhất thể hóa, tỉnh Quảng Ninh phải triển khai nhiều giải pháp để ngăn ngừa tối đa những tiêu cực do tập trung quyền lực.

Xin ông cho biết những cái được từ nhất thể hóa theo những đánh giá mới nhất của tỉnh Quảng Ninh?

Nhất thể hóa là một trong những chủ trương lớn, nhất quán của Đảng ta từ Hội nghị Trung ương 4, Trung ương 7 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội XII. Quảng Ninh đã bám sát, vận dụng để phát huy hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức bộ máy. Đặc biệt trước yêu cầu của sự phát triển mạnh mẽ, giải phóng các nguồn lực trong xã hội để phục vụ sự phát triển của tỉnh, phục vụ nhân dân.

bithunguyenvandoc-1463319166910
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh - Ông Nguyễn Văn Đọc trả lời phỏng vấn phóng viên báo Dân trí.

Nhất thể hóa xét về góc độ điều hành đó là tập trung quyền lực và sự lãnh đạo. Điều này sẽ luôn tồn tại hai mặt tích cực và tiêu cực. Cái được sẽ là tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp uỷ với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân. Các nhiệm vụ trọng tâm và các nhu cầu của nhân dân sẽ được giải quyết nhanh hơn, không phải qua các bước trung gian. Bên cạnh đó, giảm các chi phí hành chính phục vụ, tiết kiệm được ngân sách… Mặt khác trước yêu cầu công việc, cán bộ kiêm nhiệm buộc phải nâng cao trình độ, năng lực công tác, tinh thần tập thể, trách nhiệm và uy tín được nâng lên. Song tập trung quyền lực cũng dễ dẫn đến tình trạng độc đoán, chuyên quyền, lạm quyền.

Đối với Quảng Ninh, trong quá trình triển khai Đề án, chúng tôi thực hiện mô hình này rất thận trọng, từ khâu lựa chọn cán bộ xem xét điều kiện địa phương, đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc… đến nay, chúng tôi thực hiện thí điểm 2/14 địa phương (cấp huyện) nhất thể hóa Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND, sau bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp dự kiến thêm 1- 2 địa phương; Đối với cấp xã, Bí thư đồng thời là Chủ tịch UBND ở 63/186 xã (33,87%), đồng thời chuẩn bị để thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư kiêm Chủ tịch UBND ở khoảng 50% đơn vị cấp xã; Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, bản, khu phố và Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác mặt trận ở 499 (31,83%) thôn, bản, khu phố.

Chúng tôi còn thực hiện nhất thể hóa các chức danh người đứng đầu các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ tương đồng như: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra kiêm Chánh Thanh tra ở 07 địa phương (50%;); Trưởng Ban Tổ chức kiêm Trưởng phòng Nội vụ ở 05 địa phương (35,71%); Trưởng (phó) Ban Tuyên giáo kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị ở 11 địa phương (78,57%); Trưởng ban Dân vận kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ ở 10 địa phương (71,42%), theo đó đã thí điểm thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung cho khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 8/14 địa phương; thực hiện kiêm nhiệm 50% cán bộ ở ba chức danh thôn, bản, khu phố. Nhất thể hóa các chức danh này là bước đi quan trọng để tổng hợp thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất mô hình hợp nhất các cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ tương đồng; tập trung sự chỉ đạo điều hành, giảm bớt các khâu trung gian không cần thiết, giúp cho bộ máy hoạt động tinh gọn, hiệu quả hơn. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thí điểm mô hình này, đến hiện nay các nhiệm vụ triển khai đang tốt lên.

Vậy việc kiểm soát quyền lực được Quảng Ninh thực hiện như thế nào khi mà nhất thể hóa khiến quyền lực tập trung quá nhiều vào một người dễ dẫn đến độc đoán, chuyên quyền, thưa ông?

Như đã nói ở trên, sự tập trung quyền lực có hai mặt của nó. Kiểm soát quyền lực hay nói đúng hơn là phải kiểm soát được mặt trái của tập trung quyền lực và phát huy được mặt tích cực để làm cho mô hình đi đúng hướng, hiệu quả.

Thứ nhất, kiểm soát quyền lực được duy trì thông qua thể chế pháp lý về kiểm soát quyền lực. Cái này ở tầm vĩ mô, đó là tổng thể các quy định trong Hiến pháp, Điều lệ Đảng, các văn bản quy pháp pháp luật (nhất là các quy định về tổ chức và hoạt động của bộ máy), các quy chế… được quyết định bởi Đảng và Nhà nước. Kiểm soát thì phải bằng tổ chức, bằng hệ thống, đó là những yếu tố chi phối có tính áp đặt, ràng buộc từ bên ngoài đảm bảo quyền lực được thực hiện một cách đúng mục đích, có hiệu lực và hiệu quả. Ở đây nhất thể hóa chức danh phải được hiểu theo nghĩa đồng thời. Điều đó có nghĩa là ở chức danh nào thì vẫn phải thực hiện quy định, quy chế của tổ chức, bộ máy đó.

Ngoài ra, kiểm soát quyền lực còn được thực hiện bằng cơ chế kiểm tra, giám sát của Đảng, giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của xã hội và của nhân dân. Tuy nhiên trong thực tế đòi hỏi cần phải hoàn thiện hơn nữa các quy định, quy chế, phương pháp kiểm tra, giám sát để ràng buộc hành vi, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi được giao quyền.

Ở cấp độ địa phương, để ngăn ngừa tối đa những tiêu cực do tập trung quyền lực, chúng tôi cố gắng phân định thẩm quyền giữa các cấp theo hướng tăng cường phân cấp; yêu cầu xây dựng quy chế mới trong đó quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm của người đứng đầu ở từng chức danh, phân cấp một số quyền của người đứng đầu cho cấp phó; đồng thời tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát của cấp trên đối với việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp dưới, tăng cường giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Song về lâu dài cũng cần có những điều chỉnh về thể chế, quy tắc, quy định đảm bảo đồng bộ, hệ thống. Chúng tôi đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để từ thực tiễn góp phần xây dựng và hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực.

Khi gộp các chức danh lại tức là “bớt ghế”, làm những người liên quan không mong muốn và điều này có thể làm nảy sinh mâu thuẫn, thậm chí gia tăng sự “đấu đá” trong nội bộ, thưa ông?

Chúng tôi thực hiện nhất thể hóa với cách làm bài bản, thận trọng, từng bước với lộ trình cụ thể và được đặt trong giải pháp tổng thể, thống nhất hướng tới mục tiêu đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, đổi mới tổ chức, cơ chế vận hành của cả hệ thống chính trị. Trong đó có gắn nhất thể hóa với tinh giản biên chế và bộ máy.

Trước tiên chúng tôi phải chuyển hóa mục tiêu thành quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, để từ đó có được sự đồng thuận và nhất trí của các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Sau đó, là có các chính sách tinh giản hợp lý, ngoài chính sách hỗ trợ của Trung ương khi thực hiện tinh giản biên chế, tỉnh cũng có những chính sách riêng như: Hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ, công chức cấp xã thuộc đối tượng tinh giản biên chế hoặc không đủ tuổi tái cử và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Chính sách hỗ trợ trong đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức hiện đang làm việc trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập do sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ viên chức. Khi có một ví trí nghỉ chế độ hoặc có quy hoạch, đủ điều kiện sắp xếp, luân chuyển ở vị trí khác chúng tôi không bố trí người mới mà thực hiện kiêm nhiệm. Như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến tâm lý cán bộ, công chức, không có một sự xáo trộn lớn có ảnh hưởng tiêu cực đến bộ máy. Ngược lại mỗi vị trí lại có động lực để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình. Những vị trí kiêm nhiệm cũng được tính toán kỹ về con người, khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng thời, để giải quyết sức ép từ việc làm, biên chế, Quảng Ninh tập trung vào giải pháp tạo ra nhiều việc làm ở các khu vực ngoài cơ quan hành chính nhà nước. Việc đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xã hội hóa cung ứng các dịch vụ công cũng chính là muốn tạo ra thị trường lao động phong phú mà ở đó người lao động có nhiều cơ hội lựa chọn thay vì nhất định phải vào “biên chế” như cách lâu nay chúng ta vẫn hay nói.

Khi nhất thể chức danh, đặc biệt là chức danh Bí thư cấp uỷ với chức danh người đứng đầu Ủy ban nhân dân các cấp, đòi hỏi người đứng đầu phải có năng lực bao quát cả hai lĩnh vực: Lãnh đạo của Đảng và điều hành chính quyền. Vì vậy phải rất cẩn trọng trong việc chọn cán bộ. Cái này rất khó. Nhưng không phải đến giờ khó chúng tôi mới làm, khó chúng tôi mới tập trung vào bồi dưỡng, đào tạo. Từ rất nhiều năm, nhất là 5 năm gần đây chúng tôi đã dành nguồn lực đáng kể cho bồi dưỡng, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý. Ngoài ra các chủ trương về luân chuyển đào tạo, thi tuyển lãnh đạo quản lý chúng tôi đã làm tốt. Đây là nguồn cán bộ hết sức rộng để chúng tôi lựa chọn, bố trí để cụ thể hóa những ý tưởng lớn, khó nhưng đúng chủ trương của Đảng và cần thiết phải làm.

Xin cảm ơn ông!

Cấn Cường - Tuấn Hợp - Hải Sâm

MỚI NHẤT
Thủ tướng: FTA với Liên minh Á – Âu đem lại cơ hội rộng mở
Thủ tướng: FTA với Liên minh Á – Âu đem lại cơ hội rộng mở

(Dân trí) - Ngày 16/5/2016, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ thân mật với đại diện Hội Hữu nghị Nga - Việt và Hội cựu chuyên gia quân sự Nga đã từng tham gia giúp Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc…

Thứ ba, 17/05/2016 - 04:14

Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử
Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử

(Dân trí) - Sáng ngày 17/5, Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Bình tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh.

Thứ ba, 17/05/2016 - 02:25

“Không vì bức xúc một việc mà từ bỏ trách nhiệm thiêng liêng”
“Không vì bức xúc một việc mà từ bỏ trách nhiệm thiêng liêng”

(Dân trí) - “Mỗi chúng ta có tình cảm khác nhau và cũng có người nói quan điểm theo cách riêng làm bà con bức xúc. Thế nhưng không vì bức xúc về một việc trong thời điểm hiện nay mà từ bỏ quyền và trách nhiệm rất thiêng liêng của mình là bầu chọn ra lãnh đạo của đất nước trong 5 năm tới”.

Thứ ba, 17/05/2016 - 01:39

Huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ bảo vệ công tác bầu cử
Huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ bảo vệ công tác bầu cử

(Dân trí) - Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Công an tỉnh Thái Bình huy động 312 cán bộ, chiến sỹ thuộc các phòng, tăng cường cho công an các huyện để làm nhiệm vụ.

Thứ ba, 17/05/2016 - 11:40

Sẵn sàng cho ngày bầu cử
Sẵn sàng cho ngày bầu cử

(Dân trí) - Chỉ còn 5 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tại các địa phương mọi công tác chuẩn bị đã xong, sẵn sàng cho ngày cả nước đi bầu cử vào 22/5 tới đây.

Thứ ba, 17/05/2016 - 08:19

Hội Nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt trên biển Đông
Hội Nghề cá phản đối Trung Quốc đơn phương cấm đánh bắt trên biển Đông

(Dân trí) - Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ và các bộ ngành liên quan phản đối Trung Quốc đã đơn phương ngăn chặn các hoạt động khai thác tài nguyên ở biển Đông.

Thứ ba, 17/05/2016 - 07:36

Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quần đảo Trường Sa
Khánh thành công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên quần đảo Trường Sa

(Dân trí) - Sáng 15/5, tại đảo Sơn Ca, thuộc Quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Quân đội (MB), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Lữ đoàn Công binh 131, Công ty Tân Hà Nội và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đảo Sơn Ca đã tổ chức khánh thành Công viên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thứ ba, 17/05/2016 - 12:00

Thủ tướng Việt – Nga: Khó khăn chung, cần tăng hiệu quả liên doanh dầu khí
Thủ tướng Việt – Nga: Khó khăn chung, cần tăng hiệu quả liên doanh dầu khí

(Dân trí) - Ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô Moscow, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên cương vị mới.

Thứ hai, 16/05/2016 - 11:00

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Lào nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi nước.

Thứ hai, 16/05/2016 - 09:29

Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác
Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu doanh nhân tiêu biểu làm theo lời Bác

Cuộc gặp mặt giữa Chủ tịch nước và đại biểu doanh nhân tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 126 năm ngày sinh Bác Hồ.

Thứ hai, 16/05/2016 - 09:23

Quảng Bình: Cần khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý để phát triển
Quảng Bình: Cần khai thác lợi thế về điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý để phát triển

(Dân trí) - Chiều ngày 15/5/2016 tại Quảng Bình, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và các đồng chí trong Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và kiểm tra công tác bầu cử.

Thứ hai, 16/05/2016 - 10:35

Cựu Đại sứ Lê Văn Bàng tiết lộ về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Clinton
Cựu Đại sứ Lê Văn Bàng tiết lộ về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Clinton

(Dân trí) - Dù Tổng thống Clinton đến sân bay Nội Bài vào lúc 11 giờ đêm nhưng thật ngạc nhiên nhiều người dân Hà Nội đã đứng chờ ở dọc hai bên đường cao tốc Thăng Long-Nội Bài để vẫy chào ông, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Lê Văn Bàng kể lại với phóng viên Dân trí.

Thứ hai, 16/05/2016 - 08:43

ĐÁNG QUAN TÂM
Việt Nam thất vọng về phản ứng của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc
Việt Nam thất vọng về phản ứng của Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc

(Dân trí) - Việt Nam bác bỏ các thông tin không chính xác, thiếu khách quan, không được kiểm chứng của Người Phát ngôn của Cao uỷ Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ)... Trước sự cố môi trường ở các tỉnh miền Trung, Việt Nam đang nỗ lực hỗ trợ cho người dân bị tác động trực tiếp, đồng thời khẩn trương tìm nguyên nhân của sự cố.

Thứ hai, 16/05/2016 - 12:06

Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ Lào trong công cuộc đổi mới
Việt Nam luôn hết lòng ủng hộ Lào trong công cuộc đổi mới

Chiều 15/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tiếp thân mật Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith đang ở thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Chủ nhật, 15/05/2016 - 08:55

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Lào

(Dân trí) - Ngày 15/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đón và hội đàm với Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thongloun Sisoulith. Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng đồng chí Thongloun Sisoulith được Quốc hội Lào tín nhiệm bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Chủ nhật, 15/05/2016 - 08:06

Rộn ràng bầu cử sớm ở huyện đảo Trường Sa
Rộn ràng bầu cử sớm ở huyện đảo Trường Sa

(Dân trí) - Sáng nay, 15/5, quân và dân ở ba đơn vị bầu cử và 21 khu vực bỏ phiếu thuộc khối đảo của huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm hơn một tuần so với đất liền.

Chủ nhật, 15/05/2016 - 02:55

Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh từ trần
Nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh từ trần

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí Hoàng Anh, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ đã từ trần ngày 10/5/2016, hưởng thọ 104 tuổi.* Tóm tắt tiểu sử nguyên Phó Thủ tướng Hoàng Anh

Chủ nhật, 15/05/2016 - 07:23

Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong
Chủ tịch nước dự kỷ niệm 75 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong

(Dân trí) - Tối 14/5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã diễn ra lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2016). Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tới dự và chia sẻ niềm vui ngày kỉ niệm với thiếu niên, nhi đồng và các cán bộ tổng phụ trách Đội trên cả nước.

Chủ nhật, 15/05/2016 - 06:38

“Giữ mối quan hệ mật thiết, luôn dựa vào dân và vì dân”
“Giữ mối quan hệ mật thiết, luôn dựa vào dân và vì dân”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương trong Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hà Giang sáng 14/5.

Thứ bảy, 14/05/2016 - 10:58

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc sang thăm Việt Nam

Chiều ngày 13/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đồng chí Hàn Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thứ bảy, 14/05/2016 - 07:00

Thái Bình mở 2 đường dây nóng tiếp nhận bức xúc của dân
Thái Bình mở 2 đường dây nóng tiếp nhận bức xúc của dân

(Dân trí) - Nhằm để các cấp chính quyền, cơ quan đơn vị tiếp nhận kịp thời và khách quan xử lý những vấn đề nóng trên địa bàn, kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân, UBND tỉnh Thái Bình đã mở 2 số điện thoại trong đường dây nóng hoạt động 24/24h.

Thứ sáu, 13/05/2016 - 09:38

Truy điệu, an táng 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào
Truy điệu, an táng 50 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Lào

(Dân trí) - Ngày 13/5, tại nghĩa trang liệt sĩ TP Huế, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu, an táng 15 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào. Trước đó ngày 11/5, tại Quảng Bình, 35 hài cốt liệt sĩ cũng được truy điệu, an táng.

Thứ sáu, 13/05/2016 - 09:32

"Xét xử 12 vụ tham nhũng, vụ nào cũng có tác động xin xỏ"
"Xét xử 12 vụ tham nhũng, vụ nào cũng có tác động xin xỏ"

(Dân trí) - Ông Trần Thanh Vân, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng cho biết, 10 năm qua có 12 vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử nhưng vụ việc nào cũng có tác động, can thiệp, xin xỏ. Hiện chúng ta có quy trình chống tham nhũng "dàn trận" hoành tráng, nhưng kết quả không bao nhiêu, thành ra như... đánh trận giả.

Thứ sáu, 13/05/2016 - 04:33

Mang thùng phiếu đến từng giường bệnh để bệnh nhân bầu cử
Mang thùng phiếu đến từng giường bệnh để bệnh nhân bầu cử

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo quyền bầu cử cho mọi cử tri có quyền bầu cử, ngành chức năng tỉnh Bình Định chuẩn bị thùng phiếu phụ, cử nhân viên trực tiếp đến bệnh viện để bệnh nhân bầu chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài làm người “giúp việc” cho nhân dân.

Thứ sáu, 13/05/2016 - 10:31