Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Tình hình Biển Đông đặt ra khó khăn, thách thức mới

(Dân trí) - Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch: “5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức... Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới…”.

 


Đại tướng Ngô Xuân Lịch mở đầu phiên tham luận về vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch mở đầu phiên tham luận về vai trò nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Tiếp tục chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng nay (ngày 22/1) Đại hội dành thời gian để các đại biểu tham luận tại hội trường. Mở đầu phiên tham luận Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đã tham luận nội dung “Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường; trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, chúng ta phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch bằng chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới…

Song, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự điều hành của Chính phủ, Đảng bộ Quân đội và toàn dẫn đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

Kết quả nổi bật là: Đảng bộ Quân đội và toàn dân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, chủ động phối hợp với các lực lượng xử lý hiệu quả các tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hoà bình để xây dựng, phát triển đất nước và quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng. Đây là thành tự bao trùm và quan trọng nhất.

Bộ Quốc phòng đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Trong 5 năm qua, đã hiện đại hoá một số quân chủng, binh chủng, lực lượng đã có bước đột phá về trang bị, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội. Quân đội đã thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường...

Công nghiệp quốc phòng có bước phát triển mới

Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định, nền công nghiệp quốc phòng đã có bước phát triển mới, đã nghiên cứu chế tạo và làm chủ công nghệ sản xuất một số loại vũ khí, khí tài, trang bị kỹ thuật. Công tác đối ngoại quốc phòng, hội nhập quốc tế về quốc phòng được đẩy mạnh, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong những năm tới, trên thế giới hoà bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình tiếp tục có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, rất khó lường; môi trường chiến lược có nhiều biến động, do sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nước lớn; chiến tranh cục bộ, xung đột vũ tranh, sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp lật đổ, khủng bố và các thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp với nhiều điểm mới. Khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á tiếp tục phát triển năng động, nhất là việc cộng đồng ASEAN vừa được hình thành, với ba trụ cột chính sẽ tạo bước chuyển tích cực cả về chính trị - an ninh, kinh tế - xã hội và văn hoá trong khu vực.

Trong nước, tình hình chính trị - xã hội ổn định; kinh tế tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được cải thiện; quốc phòng – an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị trí và uy tín của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Trong bối cảnh đó, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta có sự phát triển mới, yêu cầu cao, đan xen cả thời cơ thuận lợi và thách thức, khó khăn. Quân đội luôn nhận thức sâu sắc vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; ý thức rõ trách nhiệm chính trị, trọng tách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã giao phó.

Trên cơ sở quán triệt, nắm vững Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và nghiên cứu sâu sắc dự thảo, một số vấn đề được đề xuất:

Một là, tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đây là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với Quân đội. Để là tốt vấn đề này, trong thời gian tới, Quân đội sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, đoàn thể Trung ương, nhất là lực lượng Công an và Đối ngoại thực hiện tốt công tác dự báo chiến lược.

Để dự báo đúng, tham mưu trúng, xử lý có hiệu quả các tình huống, các vấn đề phức tạp nảy sinh, Quân đội phải thường xuyên chủ động nắm chắc tình hình trong nước và quốc tế, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại... Thường xuyên theo dõi, nắm chắc và giải quyết tốt mối quan hệ giữa bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo và giữ vững môi trường môi trường hoà bình ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Hai là, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Để xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh toàn diện, Quân đội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp với thực tiễn và đặc điểm, thế mạnh của từng địa bàn, khu vực.

Ba là, nhiệm vụ hiện đại hóa quân đội với việc mở rộng một số lực lượng được ưu tiên, tùy thuộc vào tình hình thực tế và khả năng, nguồn lực của đất nước.

Đại tướng nêu rõ, trước yêu cầu cao của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đòi hỏi phải tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng, sức chiến đấu ngày càng cao, đảm bảo cho quân đội nhân dân hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất và các nhiệm vụ được giao.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Với những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: “Dựng nước đi đôi với giữ nước, xây dựng gắn liền với bảo vệ Tổ quốc là quy luật tồn tại và phát triển của đất nước. Xây dựng tiềm lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước ngay trong thời bình là kế sách ‘lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy’”,

Đảng bộ Quân đội tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ tới dưới sự lãnh đạo của BCH Trung ương, với sự nỗ lực cố gắng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại sẽ đạt được mục tiêu đề ra, tạo cơ sở vững chắc để góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Phúc Hưng - Anh Thế (ghi)