Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em

(Dân trí) - Việt Nam phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em xuống 4,9%. Để đạt được mục tiêu đó, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 782/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Chương trình nhằm mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp trẻ em lao động trái quy định của pháp luật và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em, phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5-17 tuổi xuống 4,9%.

Ngoài ra, Chương trình đặt mục tiêu phấn đấu 100% trẻ em có nguy cơ, lao động trẻ em và trẻ em bị mua bán vì mục đích bóc lột sức lao động khi có thông báo được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, được quản lý, theo dõi.

Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em - 1

Cần xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em (Ảnh: Hữu Nghị).

Mục tiêu giai đoạn 2021 - 2015 của Chương trình là trên 90% trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em sẽ được tiếp cận giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp; 70% trẻ em được cung cấp thông tin, kiến thức về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Định hướng đến năm 2030, Chương trình phấn đấu giảm tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên từ 5 đến 17 tuổi xuống 4,5%; giảm tối đa tỷ lệ lao động trẻ em và người chưa thành niên làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong số lao động trẻ em và người chưa thành niên.

Để có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra, Quyết định của Thủ tướng nêu rõ cần hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật; nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định lao động trẻ em, bảo vệ trẻ em; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Theo đó, cần tăng cường phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em ở các cấp, các ngành đặc biệt là cấp cơ sở, chú trọng lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và trong các chuỗi cung ứng. Phòng, chống tội phạm mua bán trẻ em vì mục đích bóc lột sức lao động.

Xây dựng và triển khai quy trình, mạng lưới phòng ngừa, phát hiện, hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em gắn với hệ thống bảo vệ trẻ em. 

Ngoài ra, cần hỗ trợ các em và gia đình tiếp cận chính sách, chương trình, dịch vụ giảm nghèo, an sinh xã hội, giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp. Triển khai các mô hình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em nhằm trao đổi kinh nghiệm, vận động nguồn lực trong nước và quốc tế. Huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, doanh nghiệp và cá nhân trong phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

Bên cạnh đó, cần chú trọng việc nâng cao năng lực của chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là người sử dụng lao động về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chính sách về phòng ngừa lao động trẻ em. Xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sử dụng lao động trẻ em...

Tin liên quan
Đang được quan tâm