Thanh Hóa: Chi hơn 47 tỷ đồng thực hiện tinh giản biên chế 311 người

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ chi hơn 47 tỷ đồng để thực hiện tinh giản biên chế đối với 311 người.

Ngày 28/12, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đối tượng và dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ (đợt I năm 2021 và bổ sung đợt II năm 2020).

Theo đó, tổng số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là 311 người. Đợt 1 năm 2021 là 287 người, trong đó: Khối đảng, đoàn thể là 1 người; khối hành chính, sự nghiệp công lập trong biên chế, được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí là 284 người (cấp tỉnh 22 người, cấp huyện, xã 262 người); khối sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính là 2 người.

Thanh Hóa: Chi hơn 47 tỷ đồng thực hiện tinh giản biên chế 311 người - 1
Tổng số đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là 311 người với tổng kinh phí hơn 47 tỷ đồng.

Bổ sung đợt 2 năm 2020 là 24 người, trong đó: Khối hành chính, sự nghiệp công lập trong biên chế, được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí là 24 người (cấp huyện, xã).

Dự toán kinh phí thực hiện là hơn 47,2 tỷ đồng, trong đó, đợt 1 năm 2021 là hơn 44,5 tỷ đồng (nghỉ hưu trước tuổi là 261 người, kinh phí hơn 40,1 tỷ đồng; thôi việc ngay 26 người, kinh phí hơn 4,4 tỷ đồng).

Bổ sung đợt 2 năm 2020 là hơn 2,6 tỷ đồng, trong đó nghỉ hưu trước tuổi 13 người, kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng; thôi việc ngay 11 người, kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP do ngân sách nhà nước đảm bảo từ nguồn cải cách tiền lương trong dự toán ngân sách cấp tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát lại các đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật về tinh giản biên chế; giao Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

Đang được quan tâm