1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Ngãi:

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo

Quốc Triều

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng tốc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo còn tồn đọng trong năm 2022.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, kế hoạch vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022 khoảng 267 tỷ đồng. Tính đến ngày 31/1/2023, nguồn vốn này mới giải ngân được 40,47%. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 41,25%, vốn ngân sách tỉnh giải ngân khoảng 48%.

Năm 2022 công tác triển khai thực hiện chương trình chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành. Do đó, một số nội dung, hoạt động của dự án, tiểu dự án của chương trình chưa đủ hành lang pháp lý để triển khai thực hiện trong năm 2022. Đặc biệt là các dự án, tiểu dự án về hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư xây dựng công trình theo cơ chế đặc thù giao cho cộng đồng thực hiện.

Năm 2023, tổng nguồn vốn thực hiện Chương trình hơn 407 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương khoảng 289 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh gần 32 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện gần 12 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn đầu tư đã được phân bổ, hiện các địa phương, đơn vị đang tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư nên đến nay các nguồn kinh phí chưa giải ngân.

 Đối với nguồn vốn sự nghiệp, UBND tỉnh đang trình HĐND tỉnh thông qua để có căn cứ phân bổ cho các địa phương, đơn vị.

Tăng tốc giải ngân nguồn vốn giảm nghèo - 1

Nguồn vốn giảm nghèo giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững (Ảnh: Quốc Triều).

Liên quan đến việc giải ngân vốn giảm nghèo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên vừa có chỉ đạo các sở, ngành, địa phương cần tăng tốc, chủ động trong tổ chức thực hiện. Các địa phương, đơn vị phải đảm bảo giải ngân toàn bộ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của năm 2022 chuyển sang năm 2023 trước ngày 31/5. Đối với nguồn vốn năm 2023, phải giải ngân trước ngày 31/12.

Thời gian đến, trong quá trình thực hiện Chương trình, các địa phương cần chủ động rà soát khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất hướng xử lý. Trên cơ sở đó, Sở LĐ-TB&XH tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, nhằm đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn Chương trình được phân bổ.