Thứ tư, 04/11/2020 - 09:54

Ninh Bình: BHXH tỉnh treo thưởng phong trào thi đua “nước rút” năm 2020

Dân trí

Bảo hiểm xã hội Ninh Bình vừa phát động phong trào thi đua “nước rút” và treo thưởng cho tổ chức, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT năm 2020.

Bà Bùi Thị Lan Hương, Giám đốc BHXH tỉnh Ninh Bình, vừa ký văn bản “phát động phong trào thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT năm 2020”, thực hiện từ 1/11 đến 31/12/2020.

BHXH tỉnh Ninh Bình đưa ra 2 chủ đề để thực hiện phong trào thi đua nước rút gồm: “Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 ” “Tích cực, sáng tạo thực hiện các giải pháp để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN”.

Ninh Bình: BHXH tỉnh treo thưởng phong trào thi đua “nước rút” năm 2020 - 1

Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Bình luôn cải cách các thủ tục hành chính hướng đến hiện đại chuyên nghiệp để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Mục tiêu thi đua được BHXH tỉnh Ninh Bình đưa ra là hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 đã giao tại Quyết định số 03/QĐ BHXH ngày 21/02/2020 về việc giao dự toán thu, chi năm 2020 (Quyết định số 03/QĐ-BHXH) và Công văn số 955/BHXH-QLT ngày 19/10/2020 về thực hiện công tác thu, phát triển đối tượng 3 tháng cuối năm 2020.

Nội dung thi đua được thực hiện cụ thể như sau: Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với cấp ủy Đảng và các tổ chức đoàn thể thuộc đơn vị mình, tập trung thực hiện các nội dung:

Quán triệt đến viên chức và người lao động về chủ đề, mục tiêu đợt thi đua, xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp và tổ chức phát động, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua trong đơn vị;

Tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức phối hợp với các phòng ban, đoàn thể địa phương, học tập kinh nghiệm giải pháp hay của các đơn vị về phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, phát triển đối tượng, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN;

Ninh Bình: BHXH tỉnh treo thưởng phong trào thi đua “nước rút” năm 2020 - 2

Cán bộ Bảo hiểm xã hội Ninh Bình tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tập trung thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN, đơn vị chưa đóng hoặc đóng chưa đầy đủ cho người lao động. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. Thông báo danh sách các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN với số tiền lớn, thời gian kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Viên chức, người lao động thuộc hệ thống BHXH tỉnh cần nỗ lực, đưa ra nhiều giải pháp, chủ động sáng tạo nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch thu, hạn chế tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, phát triển nhanh, bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung đối thoại trực tiếp tại các khu công nghiệp để phổ biến, tuyên truyền, vận động người dân, người sử dụng lao động hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đối thoại với các đơn vị nợ đọng BHXH có thời gian từ 6 tháng trở lên có ký cam kết thời gian trả hết số tiền nợ đọng trước 30/11/2020 và nộp phát sinh hằng tháng theo quy định;

Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 105/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ - BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và các quy định khác của Ngành.

Nhiều phần thưởng cho thành tích tốt

Kết thúc đợt thi đua, BHXH Ninh Bình sẽ xem xét đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu thi đua và khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo các tiêu chí đánh giá đối với tập thể và cá nhân.

Đối với tập thể, sẽ có 3 đơn vị được lựa chọn được đề nghị Giám đốc BHXH tỉnh khen thưởng với mức thưởng là 10 triệu đồng cho giải Nhất, giải Nhì 7 triệu đồng và giải Ba 5 triệu đồng. Đối với cá nhân mức khen thưởng là 1 triệu đồng…

Đối với mức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành: Tập thể được khen thưởng 5 triệu đồng/tập thể; cá nhân là 1 triệu đồng/cá nhân. Các tổ chức thực hiện gồm: BHXH các huyện, thành phố; phòng Quản lý Thu; phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng; phòng Tổ chức cán bộ.

Thái Bá

Đáng quan tâm