Người lao động đóng BHXH làm thủ tục hỗ trợ theo đơn vị

Bà Hoàng Thị Hà Tú (Hà Nội) là lao động có đóng BHXH. Bà đã nộp hồ sơ đề nghị trợ cấp 3.710.000 đồng dành cho người lao động tạm hoãn hợp đồng từ tháng 8/2021, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được.

Bà Tú hỏi hạn cuối được nhận hỗ trợ là bao giờ?

BHXH TP. Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

BHXH nhận thấy bà hỏi liên quan đến nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Nội dung bà hỏi thuộc trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động lập và nộp hồ sơ đề nghị hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Căn cứ Theo Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19:

"1. Người sử dụng lao động lập danh sách, chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về danh sách người lao động theo quy định tại Khoản 2 Điều 15 Quyết định này và đề nghị cơ quan BHXH xác nhận người lao động đang tham gia BHXH. Trong 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động.

2. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Quyết định này đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31/1/2022".

Theo như trình bày, bà đã nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị hưởng từ tháng 8/2021 nhưng chưa nhận được tiền trợ cấp. Đối với cơ quan BHXH, sẽ thực hiện xác nhận trong vòng 2 ngày việc tham gia BHXH của người lao động sau đó trả cho đơn vị sử dụng lao động.

Trong câu hỏi bà không để cập rõ là đơn vị bà đang nộp hồ sơ tới cơ quan BHXH hay UBND cấp huyện nhưng chưa được giải quyết. Vì vậy, BHXH TP. Hà Nội đề nghị bà liên hệ với đơn vị sử dụng lao động để biết được hồ sơ đề nghị hỗ trợ của bà đang gặp vướng mắc tại cơ quan nào để được hỗ trợ.

Theo baochinhphu.vn