Thứ hai, 04/07/2016 - 08:12

Học sinh, sinh viên đóng BHYT theo năm hay khóa học?

Dân trí

Bà Thanh Hà, thành phố Hà Giang hỏi: Đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT cho từng năm học hay tham gia BHYT cho cả khóa học (từ 3 - 5 năm)?


Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

BHXH Việt Nam trả lời:

Theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC, do việc quyết toán tài chính đối với các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng, trong đó có học sinh, sinh viên chậm nhất đến ngày 31/12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí vào quỹ BHYT năm đó.

Vì vậy, cơ sở giáo dục sẽ thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT. Nên đối tượng sinh viên tham gia BHYT chỉ đóng tiền cho từng năm học, không phải đóng tiền BHYT cho cả khóa học.

Quy định được nêu cụ thể tại Khoản 5 và 7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Cụ thể:

Điều 2 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC

Khoản 5: Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:

Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT;

Phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thực hiện như sau:

- Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ gửi cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 7 Điều này;

- Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì do ngân sách trung ương hỗ trợ: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ, gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc nhiều đối tượng khác nhau quy định tại Thông tư này đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản lý thì tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 8 Điều này và xuất trình thẻ BHYT cho cơ sở giáo dục khi lập danh sách tham gia BHYT, tránh việc cấp trùng thẻ BHYT.

Khoản 7:

Cơ quan Tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng tổng hợp đối tượng, kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ BHYT mỗi quý một lần; chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí vào quỹ BHYT của năm đó.

Phan Minh lược ghi

Tin liên quan

Mới nhất