Chủ nhật 17/04/2016 - 01:00

Tinh hoa toả sáng trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam

Dân trí Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19/4/1946 - 19/4/2016), tối 16/4, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đến dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; Ủy viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; Phó Chủ tịch TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Thanh… cùng đại diện Bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, Văn hóa Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đầu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước hào hùng, hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc ta.

Các tiết mục văn nghệ góp mặt trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều mang đậm bản sắc của 54 dân tộc anh em.
Các tiết mục văn nghệ góp mặt trong đêm khai mạc Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đều mang đậm bản sắc của 54 dân tộc anh em.

Quan điểm nhất quán, xuyên suốt toàn bộ tiến trình lãnh đạo văn hóa của Đảng, Nhà nước ta là luôn khẳng định văn hóa là bộ phận khăng khít của sự nghiệp cách mạng, gắn bó sâu sắc với đời sống tinh thần của nhân dân.

Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” đã xác định mục tiêu xây dựng “Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc Chính phủ quyết định bắt đầu từ năm 2009 lấy ngày 19/4 hằng năm là Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của 54 dân tộc anh em, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, nhân ái, thủy chung… khơi dậy lòng tự hào về đất nước Việt Nam anh hùng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng ghi nhận, sáu năm qua, Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam đã từng bước lan tỏa và thấm sâu trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, thực sự trở thành Ngày hội để đồng báo các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau hòa mình trong các lễ hội truyền thống, qua đó góp phần giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa tốt đẹp, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân ta.

Nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được bảo tồn, tôn tạo, nhiều phong tục, tập quán của đồng báo các dân tộc được nghiên cứu, sưu tầm và phục dựng; sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân được quan tâm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc chương trình.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu khai mạc chương trình.

Những hoạt động, việc làm thiết thực, có ý nghĩa về bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xóa đói, giảm nghèo… của các cấp, các cấp các ngành, các tầng lớp nhân dân đã góp phần khẳng định sức sống, sự trường tồn của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đặc biệt, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được khai trương, hoạt động ngày càng có hiệu quả, trở thành “Ngôi nhà chung của 54 dân tộc anh em”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng chỉ đạo, để bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa những giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần làm cho dân tộc Việt Nam mãi mãi trường tồn và ngày càng phát triển, thời gian tới, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (Khóa XI) “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020. Tập trung đẩy mạnh việc gìn giữ, phát huy các giá trị tốt đẹp văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa các dân tộc anh em, củng cố và nâng cao tính thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam, xây dựng những giá trị văn hóa mới, đồng thời chủ động mở rộng giao lưu văn hóa quốc tế, tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm nền văn hóa dân tộc, tiến cùng sự phát triển của thời đại.

Tạo mọi điều kiện nâng cao mức độ thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân; phấn đấu từng bước thu hẹp chênh lệch về thụ hưởng văn hóa, nghệ thuật giữ thành thị và nông thôn, giữa đồng bằng và vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục về Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam để đồng bào các dân tộc tăng cường sự gắn bó keo sơn, gần gũi, quý trọng nhau như anh em một nhà, củng cố tinh thần đoàn kết các dân tộc, khơi dậy long tự tôn, tự hào về truyền thống văn hóa dân tộc, ý chí và quyết tâm xây dựng Tổ quốc ta giàu đẹp, văn minh; quảng bá hình ảnh và nền văn hóa dân tộc Việt Nam với các nước và bạn bè quốc tế.

“Tôi đề nghị các cấp, các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng niu, trân trọng và những việc làm thiết thực để tôn vinh, gìn giữ và phát huy, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc, cả văn hoá vật thể và phi vật thể, tích cực đấu tranh với những hành vi phi văn hóa, phản văn hóa”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tinh hoa dân tộc tỏa sáng trong từng lời ca, tiết mục, điệu múa....
Tinh hoa dân tộc tỏa sáng trong từng lời ca, tiết mục, điệu múa....

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cũng cho rằng, cách đây 70 năm, khi đất nước vừa giành được độc lập, trong bức thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam được tổ chức tại Playku, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn, đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Ê đê, Xê đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt, chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau, chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu cầu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. "Sông có thể cạn, núi có thể mòn" nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt….

Năm nay, hòa cùng hoạt động Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam gắn với kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội dân tộc thiểu số Việt Nam, Bộ VH,TT&DL phối hợp với các Ban, Bộ, ngành đoàn thể và các địa phương tổ chức Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với đa dạng các hoạt động ấn tượng như: tái hiện lễ hội truyền thống, trò chơi dân gian, thể thao dân tộc nhằm mục đích góp phần tôn vinh văn hóa dân tộc, tạo cơ hội để các dân tộc giao lưu, hiểu biết về nhau hơn, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL là chương trình văn hóa nghệ thuật thuật với chủ đề: “Ngàn tinh hoa hội tụ”. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng tập hợp trong một thể thống nhất các tác phẩm diễn tấu âm nhạc dân gian nguyên gốc nhưng được nâng tầm qua nghệ thuật phối khí hiện đại và phụ họa của diễn viên múa chuyên nghiệp, đan xen với các tiết mục ca múa nhạc dùng chất liệu âm nhạc và múa các dân tộc Việt Nam do chính nghệ sĩ bản địa trình diễn có chất lượng cao.

Ngàn năm tinh hoa hội tụ.
Ngàn năm tinh hoa hội tụ.

“Ngàn tinh hoa hội tụ” được kết cấu theo mạch văn hóa của 5 vùng địa lý Việt Nam: Vùng văn hóa thuộc khu vực Miền núi Phía Bắc (Đông Bắc -Tây Bắc), Vùng văn hóa thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Vùng văn hóa thuộc khu vực Trung bộ (Bắc Trung bộ - Nam Trung Bộ), Vùng văn hóa thuộc khu vực Tây Nguyên, Vùng văn hóa thuộc khu vực đồng bằng sông Nam Bộ.

Chương trình là bức tranh với nhiều mảng mầu đa dạng về văn hóa các dân tộc Việt Nam thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Thông qua sắc thái, cảm xúc mà các tác phẩm mạng lại, người xem có thể cảm nhận không khí của cuộc sống, lối cảm, cách nghĩ rất nhiều chiều, phong phú và tràn ngập tình yêu cuộc sống, tình yêu lứa đôi, tình đoàn kết gắn bó cộng đồng và tình yêu quê hương đất nước sâu sắc của đồng bào các dân tộc Việt Nam…

Hà Tùng Long

Ảnh: Song Nguyên

MỚI NHẤT
Gia đình, bạn bè nghẹn lòng tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về nơi xa
Gia đình, bạn bè nghẹn lòng tiễn biệt nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 về nơi xa

(Dân trí) - Những giọt nước mắt, sự đau buồn của người thân, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè và công chúng mến mộ nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã tuôn rơi khi nhạc sĩ họ yêu mến đã mãi mãi ra đi....

Thứ hai, 18/04/2016 - 08:21

Cựu nhân viên CIA “dấn thân” vào… thị trường âm nhạc
Cựu nhân viên CIA “dấn thân” vào… thị trường âm nhạc

(Dân trí) - Edward Snowden, người đã làm chấn động mặt báo thế giới với những tiết lộ tuyệt mật về hoạt động tình báo của Chính phủ Mỹ, giờ đây, đang chuẩn bị thực hiện một “kế hoạch liều lĩnh” thứ hai, đó là… chinh phục tai nghe nhạc của người dân thế giới.

Thứ hai, 18/04/2016 - 08:00

“Tôi sẽ không bao giờ gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là cố nhạc sĩ”
“Tôi sẽ không bao giờ gọi nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là cố nhạc sĩ”

(Dân trí) - “Bản thân tôi không bao giờ nghĩ rằng bố đã ra đi. Khi giới thiệu những bài hát của bố tôi sẽ không bao giờ dùng từ “cố nhạc sĩ’, bởi vì bố vẫn còn tồn tại đặc biệt là về âm nhạc của Việt Nam”, ca sĩ Quang Hà chia sẻ khi nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9.

Thứ hai, 18/04/2016 - 07:36

Rối khổng lồ từ Pháp sẽ biểu diểu trên đường phố cố đô
Rối khổng lồ từ Pháp sẽ biểu diểu trên đường phố cố đô

(Dân trí) - (Dân trí) – Theo Ban tổ chức Festival Huế 2016, trong thời gian diễn ra Festival tại cố đô từ ngày 29/4 đến 4/5 sắp tới, 1 chú rối khổng lồ cao đến 7 mét, có khớp. Con rối to lớn đầy thú vị này sẽ đi trên đường phố để biểu diễn cho người dân và du khách thích thú.

Thứ hai, 18/04/2016 - 07:00

Viện bảo tàng gây sốt vì nhận mèo làm… "nhân viên"
Viện bảo tàng gây sốt vì nhận mèo làm… "nhân viên"

(Dân trí) - Một chú mèo đã vừa trở thành nhân viên chính thức tại một viện bảo tàng ở Nga sau trò đùa ngày Cá tháng Tư. Ngay lập tức, chú mèo trở thành ngôi sao mới của viện bảo tàng.

Thứ hai, 18/04/2016 - 02:00

MV lên ngôi, nhạc Việt trở nên ăn xổi?
MV lên ngôi, nhạc Việt trở nên ăn xổi?

Với MV, ca sĩ lẫn công chúng đượcnhiều hơn mất nhưng nếu đánh giá dưới góc độ sự đóng góp dài hơi cho bứctranh nhạc Việt, liệu MV có phải là sản phẩm để nghệ sĩ đi đường dàihay chỉ là sản phẩm tạo xu hướng tức thời?

Chủ nhật, 17/04/2016 - 06:58

Cây Đa 450 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam
Cây Đa 450 tuổi được công nhận Cây Di sản Việt Nam

(Dân trí) - Sáng ngày 17/04, Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam phối hợp với chính quyền và nhân dân xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu đã tổ chức Lễ đón bằng công nhận Cây Di sản Việt Nam cho cây Đa 450 tuổi tại Đình Phượng Đông.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 06:51

Nghe nhạc rock “gầm gào” khiến bạn… tĩnh tâm hơn
Nghe nhạc rock “gầm gào” khiến bạn… tĩnh tâm hơn

(Dân trí) - Những người thường xuyên nghe nhạc rock “gầm gào”, những người cuồng nhiệt cháy hết mình trong đêm rock, lại chính là những người tĩnh tâm hơn cả. Bạn có thể tin điều này?

Chủ nhật, 17/04/2016 - 05:23

Nghìn người tới xem diễn xướng hầu đồng nhân dịp Quốc giỗ
Nghìn người tới xem diễn xướng hầu đồng nhân dịp Quốc giỗ

(Dân trí) - Hầu đồng trong Đạo Mẫu là một cổ tục lâu đời truyền lại cần được phân biệt với yếu tố mê tín dị đoan. Với ý nghĩa đó, tối ngày 16/4 tại UBND xã Viên Nội (Ứng Hòa, Hà Nội), buổi “Diễn xướng và hát chầu văn” đã diễn ra thu hút hàng nghìn người dân tới xem.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 01:02

Cuộc đời cổ tích của Hoàng hậu đến từ “quốc gia hạnh phúc nhất”
Cuộc đời cổ tích của Hoàng hậu đến từ “quốc gia hạnh phúc nhất”

(Dân trí) - Hoàng hậu Jetsun Pema của đất nước Bhutan rất được báo chí quốc tế rất quan tâm. Nàng chiếm được tình cảm của thần dân vì sở hữu nhan sắc đặc biệt, gu thẩm mỹ ấn tượng, đức tính khiêm nhường, giản dị và một chuyện tình đẹp như cổ tích với Quốc vương.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 09:00

Ánh Tuyết: “Tôi với Nguyễn Ánh 9 như mắc nợ nhau từ muôn kiếp nào”
Ánh Tuyết: “Tôi với Nguyễn Ánh 9 như mắc nợ nhau từ muôn kiếp nào”

(Dân trí) - Trong làng nhạc, tiếng hát Ánh Tuyết với tiếng đàn nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cứ như sinh ra là để dành cho nhau. Giữa họ đã có 25 năm đồng hành cùng nhau trong âm nhạc và cuộc sống. Vì lẽ đó, dù từng giận hờn nhau không biết bao nhiêu lần nhưng rồi họ vẫn bước cùng nhau. Ánh Tuyết cho rằng, họ như nợ nhau từ muôn kiếp nào.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 08:39

Đêm Hoàng Cung Huế 2016 mở rộng trên nhiều không gian, hoạt cảnh
Đêm Hoàng Cung Huế 2016 mở rộng trên nhiều không gian, hoạt cảnh

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Lê Quý Dương, Tổng đạo diễn lễ hội Đêm Hoàng Cung trong Festival Huế 2016 trao đổi với báo chí khi lễ hội này đã đi đến kỳ thứ 6.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 02:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Độc đáo nghi lễ rước nước dâng vua Đinh Tiên Hoàng
Độc đáo nghi lễ rước nước dâng vua Đinh Tiên Hoàng

(Dân trí) - Nước được lấy ở “tim” sông Hoàng Long sẽ được rước hơn 1km về dâng lên đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng. Với nghi thức tâm linh quan trọng này, người dân Cố đô Hoa Lư tưởng nhớ anh hùng đã dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước và cầu mong “quốc thái dân an”.

Chủ nhật, 17/04/2016 - 12:36

Hà Nội: Người dân "xé rào" vào chụp ảnh với hoa anh đào
Hà Nội: Người dân "xé rào" vào chụp ảnh với hoa anh đào

(Dân trí) - Lễ hội hoa anh đào 2016 diễn ra vào đúng dịp nghỉ lễ nên thu hút hàng nghìn lượt khách tham dự. Dù đã được quây hàng rào, thiết lập đội ngũ bảo vệ dưới gốc cây nhưng tình trạng lộn xộn, xé rào để vào khu vực cấm chụp ảnh vẫn diễn ra khá phổ biến

Thứ bảy, 16/04/2016 - 04:25

Ca sĩ Hà Linh “hoảng hốt” khi hay tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã ra đi
Ca sĩ Hà Linh “hoảng hốt” khi hay tin nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đã ra đi

(Dân trí) - Tin nhắn của Giáng Son "Bố Chín mất rồi, có đi vào viếng bố không?" vẫn cứ ở trạng thái chưa đọc trên màn hình. Vì tôi có dám bấm vào đâu. Tôi cứ ngồi im đấy. Nhìn cái màn hình, thứ duy nhất phát ra ánh sáng vào lúc hoàng hôn vừa tắt nắng, ở nơi tối tăm ẩm thấp này.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 04:22

Ngôi sao nhí của Tìm kiếm Tài năng Anh gây tranh cãi
Ngôi sao nhí của Tìm kiếm Tài năng Anh gây tranh cãi

(Dân trí) - Tài năng ca hát của cô bé 12 tuổi này đã khiến người dân Anh phát sốt, cô bé được giám khảo đưa thẳng vào vòng bán kết. Nhưng một số thông tin đã vừa lộ ra khiến công chúng bất ngờ về cô bé.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 02:38

Gia đình Minh Béo đang cố gom đủ tiền tại ngoại
Gia đình Minh Béo đang cố gom đủ tiền tại ngoại

(Dân trí) - Sau khi mức phí tại ngoại đối với Minh Béo được giữ nguyên, gia đình của nam diễn viên hài được cho là đang cố gắng gom đủ số tiền 1 triệu đô la để anh này có thể ra khỏi nhà giam với những điều kiện ràng buộc nhất định đối với nhà chức trách.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 11:31

Người Mỹ “ghen tị” với ông Obama vì được xem trước… “phim hot”
Người Mỹ “ghen tị” với ông Obama vì được xem trước… “phim hot”

(Dân trí) - Loạt phim truyền hình ăn khách của Mỹ - “Trò chơi vương quyền” - sắp khởi chiếu phần phim thứ 6, trong khi khán giả hồi hộp đếm ngược từng ngày để được xem phần mới thì ông Obama đã thuyết phục được nhà sản xuất gửi tới cho mình xem trước… một vài tập.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 10:18

Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa
Mừng năm mới ở đất nước hoa Chăm Pa

(Dân trí) - Theo truyền thống cách đây hàng nghìn năm, mỗi khi Tết đến, người Lào lại tổ chức lễ hội té nước. Trong lễ hội này, người dân Lào và cả khách du lịch nước ngoài, không phân biệt giàu nghèo, tôn giáo đều hưởng niềm vui, niềm hạnh phúc của một ngày hội thực thụ.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 10:00

Hiệp hội hang động hoàng gia Anh lên tiếng việc nhận kỷ lục về hang Sơn Đoòng
Hiệp hội hang động hoàng gia Anh lên tiếng việc nhận kỷ lục về hang Sơn Đoòng

(Dân trí) - Tối 15/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Châu Á, Giám đốc Công ty Oxalis cho biết, ông Howard Limbert và Hiệp hội hang động hoàng gia Anh (BCRA) không hề nhận bất cứ chứng nhận gì liên quan đến hang Sơn Đoòng từ Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 09:52

Cuộc sống kỳ lạ của ông cụ một mình ở lại vùng phóng xạ
Cuộc sống kỳ lạ của ông cụ một mình ở lại vùng phóng xạ

(Dân trí) - Tròn 30 năm xảy ra thảm họa nguyên tử Chernobyl là tròn 30 năm ông Ivan kiên quyết ở lại ngôi làng nơi “cha sinh mẹ đẻ”. Ông cụ 90 tuổi là người cuối cùng còn ở lại nơi này. Ông cho rằng “nhiều khi chúng ta chết vì quá lo lắng”…

Thứ bảy, 16/04/2016 - 08:21

Lần đầu tiên xuất hiện sau thời gian tạm giam, Minh Béo không nhận tội
Lần đầu tiên xuất hiện sau thời gian tạm giam, Minh Béo không nhận tội

(Dân trí) - Kết quả của phiên luận tội đầu tiên, Minh Béo đã không nhận tội và thẩm phán vẫn giữ nguyên số tiền tại ngoại là 1 triệu USD.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 06:19

5 hoa hậu sẽ tham gia Lễ hội Carnaval Hạ Long - 2016
5 hoa hậu sẽ tham gia Lễ hội Carnaval Hạ Long - 2016

(Dân trí) - Thông tin từ Ban tổ chức Lễ hội Carnaval 2016 cho hay, Lễ hội Carnaval năm nay sẽ có mặt tham giam dự của 5 hoa hậu, á hậu. Đặc biệt chương trình có sự đổi mới về nội dung với 1.600 diễn viên tham tham gia biểu diễn tại lễ hội.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 06:12

Công bố quyết định Cột kinh Phật là bảo vật quốc gia
Công bố quyết định Cột kinh Phật là bảo vật quốc gia

(Dân trí) - Tối 15/4, tại lễ hội Trường Yên 2016, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chính thức trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Cột kinh Phật chùa Nhất Trụ là bảo vật quốc gia cho tỉnh Ninh Bình.

Thứ bảy, 16/04/2016 - 02:00