“Tổng quan” 496 đại biểu Quốc hội khóa mới

Dân trí Trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội được bầu có 475 đại biểu là Đảng viên, 160 đại biểu tái cử, 133 đại biểu nữ, 86 đại biểu dân tộc thiểu số, 490 đại biểu có trình độ đại học và trên đại học…
 >> Tỷ lệ đại biểu Quốc hội ngoài Đảng thấp hơn dự kiến
 >> Thủ tướng, 3 Phó Thủ tướng, 13 Bộ trưởng trúng cử đại biểu Quốc hội
 >> Cả 19 ủy viên Bộ Chính trị trúng cử đại biểu Quốc hội