Thứ hai, 05/01/2009 - 11:37

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khoá X

Sáng 5/1, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị lần này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về Chiến lược cán bộ và Hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ, Đại hội X của Đảng đã xác định 5 năm 2006 - 2010 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm đầu của thế kỷ XXI và đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt mọi nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường quốc phòng và an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Tổng Bí thư nêu rõ, trong gần 3 năm qua, công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được quan tâm đẩy mạnh, tạo được một số chuyển biến tiến bộ. Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được củng cố và phát huy. Sự nghiệp đổi mới tiếp tục được đẩy mạnh trên mọi lĩnh vực. Chính trị-xã hội ổn định; duy trì được tốc độ tăng trưởng khá cao, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh, uy tín nước ta trên trường quốc tế được nâng cao; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc gần đạt so với Nghị quyết Đại hội X đề ra.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng chỉ rõ, bên cạnh những mặt thuận lợi rất cơ bản, Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn do sự yếu kém nội tại của nền kinh tế; những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; sự chống phá của các thế lực thù địch; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu, sự buông lỏng, yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành v.v...; và những tổn thất nặng nề do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

Với vai trò của cấp chiến lược, nơi trực tiếp đề ra đường lối, nghị quyết và chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, Tổng Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, nhìn nhận vấn đề ở tầm chiến lược; quán triệt quan điểm biện chứng, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng thực tiễn để đánh giá đúng tình hình đất nước và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, phân tích ưu điểm, khuyết điểm, tìm đúng nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích, trên cơ sở đó đề ra những mục tiêu, giải pháp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Những nội dung thảo luận trong Hội nghị lần này sẽ trực tiếp góp phần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng về mọi mặt, trước hết là năng lực nắm quy luật và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn để tạo ra bước phát triển mới cho sự nghiệp cách mạng.

Theo Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đây cũng là lúc cần đi sâu nghiên cứu để góp phần giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn như  quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh, công bằng xã hội; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, giữa đổi mới và ổn định; quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Theo chương trình, hội nghị sẽ làm việc đến ngày 14/1.
 Theo TTXVN