Thứ sáu, 11/09/2009 - 19:23

Lỗ do chênh lệch tỷ giá được đưa vào chi phí tính thuế

Dân trí Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ. Theo đó, các khoản lỗ của doanh nghiệp do chênh llệch tỷ giá được đưa vào chi phí để tính thuế.

Theo Thông tư số 177 /2009/TT-BTC do Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành ngày 10/9, đối tượng áp dụng là các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Phạm vi áp dụng là chênh lệch tỷ giá của các khoản nợ phải trả có gốc ngoại tệ của doanh nghiệp.
 
Các doanh nghiệp có các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ thì các khoản lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ và lỗ, lãi chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ cuối năm tài chính được tính vào chi phí hoặc thu nhập khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.
 
Trường hợp chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản nợ phải trả bằng ngoại tệ tính vào chi phí làm cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị lỗ thì có thể phân bổ một phần chênh lệch tỷ giá cho năm sau để doanh nghiệp không bị lỗ; nhưng phải đảm bảo phần chênh lệch tỷ giá tính vào chi phí trong năm ít nhất cũng phải bằng chênh lệch tỷ giá của số ngoại tệ đến hạn phải trả trong năm đó.
 
Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009.
 
An Hạ