Trường ngoài công lập không được mở các ngành sư phạm, luật và báo chí

Dân trí Đó là một trong những nội dung của Dự thảo Thông tư quy định cụ thể một số điều kiện, hồ sơ mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ mà Bộ GD-ĐT vừa thông báo.

Theo dự thảo, các trường muốn mở ngành, chuyên ngành đào tạo đăng ký phải đáp ứng yêu cầu về chiến lược và quy hoạch của cơ sở đào tạo, nhu cầu phát triển nguồn lực của ngành và của địa bàn nơi trường đóng trụ sở.

Điều kiện về giảng viên khi mở ngành đào tạo, ngoài việc thực hiện những quy định đã ban hành thì các cơ sở giáo dục cần thêm các điều kiện sau:

Về trình độ cao đẳng, đội ngũ giảng viên cơ hữu cần có ít nhất 2 giảng viên trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo trình độ cao đẳng.

Trình độ đại học, đội ngũ giảng viên cơ hữu phải có ít nhất 1 giảng viên có trình độ tiến sĩ hoặc giáo sư, phó giáo sư và 2 giảng viên có trình độ thạc sĩ đúng ngành đăng ký mở đào tạo trình độ đại học.

Đối với những ngành đặc thù như nghệ thuật, văn hóa, thể thao, ngoại ngữ, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT sẽ xem xét riêng. Đặc biệt, các trường ngoài công lập không mở các ngành sư phạm, luật và báo chí.

Về hồ sơ đăng ký mở ngành đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, đối với những trường mới thành lập hoặc nâng cấp chưa đủ 10 năm tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký mở ngành phải có báo cáo về tình hình thực hiện cam kết trong đề án khả thi thành lập trường...

Về hồ sơ đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, dự thảo Thông tư cũng nêu rõ: Hồ sơ đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngoài quy định nêu trong Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đã ban hành thì cần bổ sung khi mở đầu đề án đăng ký mở ngành, chuyên ngành đào tạo là phần trình bày nhu cầu về nhân lực ngành đào tạo đối với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, khu vực nơi trường đóng trụ sở, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chiến lược phát triển của trường và đáp ứng cơ cấu ngành ngành nghề trong chiến lược phát triển của Bộ chủ quản (nếu có), kèm theo văn bản Chiến lược phát triển của tỉnh, của trường và của Bộ chủ quản (nếu có).

Hồng Hạnh