Thanh Hóa: Điều động, thuyên chuyển gần 4.000 GV và cán bộ quản lý

Dân trí Trước đây, do quá trình tuyển dụng, điều động và phân công giáo viên chưa hợp lý nên đã xảy ra tình trạng thừa - thiếu giáo viên ở nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa còn phổ biến, gây ra nhiều bất cập.

Để giải quyết tình trạng dôi dư, sớm khắc phục sự bất hợp lý về cơ cấu, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, giáo viên (CB, GV), ngày 21/1/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án giải quyết CB quản lý, GV, nhân viên hành chính các trường tiểu học, THCS thuộc diện dôi dư trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, mặc dù các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động sắp xếp, bố trí CB, GV và tập trung giải quyết chế độ đối với nhiều CB, GV thuộc diện dôi dư ở cấp tiểu học và THCS; chất lượng đội ngũ GV từng bước được củng cố, bổ sung, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy trong giai đoạn mới.

Đời sống của hàng ngàn giáo viên mầm non ở Thanh Hóa còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm giải quyết tình trạng GV dôi dư ở nhiều huyện chưa nghiêm túc, hiệu quả thấp, chưa đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 248/2009/QĐ-UBND.

Trong đó, tình trạng GV dôi dư ở cấp tiểu học, THCS vẫn còn nhiều; cơ cấu GV các môn học còn mất cân đối, vừa thừa, vừa thiếu giữa các môn học, giữa các trường trong huyện, các huyện trong tỉnh; việc luân chuyển, tuyển dụng, tiếp nhận, hợp đồng GV, nhân viên hành chính ở nhiều trường tiểu học, THCS ở nhiều huyện còn bất cập, để lại hậu quả, dư luận không tốt trong nhân dân.

Theo báo cáo tổng hợp của Sở Nội vụ Thanh Hóa, so với chỉ tiêu biên chế giao năm 2011, hiện tại bậc Tiểu học toàn tỉnh còn thừa 1.157 GV văn hóa, 260 CB quản lý; bậc THCS thừa 2.538 GV. Trong đó, nhiều nhất là GV các môn Toán, Lý, Hóa, Địa lý, Ngoại ngữ và Thể dục.

Để chấn chỉnh thực trạng trên, ngày 29/8/2011, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Công văn số 5690/UBND-THKH về việc tạm dừng tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển CB, GV, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Tiếp đó, ngày 4/11/2011, Chủ tịch UBND tỉnh có Công văn số 7613/UBND-THKH về việc tiếp tục tạm dừng để chấn chỉnh công tác tuyển dụng, tiếp nhận, điều động CB, GV, nhân viên hành chính các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Ngày 8/11, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định 3678 quy định về việc “điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận và tuyển dụng CB quản lý, GV, nhân viên hành chính các trường Mầm non, Tiểu học và THCS.

Theo đó, chỉ thực hiện điều động CB, GV từ nơi thừa sang nơi thiếu giữa các trường trong phạm vi huyện hoặc giữa các huyện trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với nhu cầu của các đơn vị trong chỉ tiêu biên chế được cơ quan thẩm quyền giao. Việc điều động CB, GV trong phạm vi huyện thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện; việc điều động CB, GV từ huyện thừa sang huyện thiếu do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Việc tuyển dụng CB, GV chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn thành việc điều động, thuyên chuyển, tiếp nhận CB, GV trên địa bàn tỉnh mà huyện vẫn còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố phải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 7613 và Quyết định số 3678 của Chủ tịch UBND tỉnh, chậm nhất đến ngày 30/11/2011 phải triển khai xong đến các trường học trên địa bàn; trong tháng 12/2011, các huyện phải thực hiện xong việc điều động, luân chuyển GV trong địa bàn huyện, đồng thời báo cáo kết quả về tỉnh (qua Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT).

Trên cơ sở số CB, GV thừa - thiếu của các huyện, ngành chức năng xây dựng kế hoạch điều động, luân chuyển giữa các địa phương trong tỉnh xong trước 25/1/2012.

Trong quá trình thực hiện phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ (thành lập hội đồng xét duyệt các cấp, xét duyệt từng trường hợp cụ thể, quyết định bằng hình thức giơ tay, không thực hiện việc bình xét theo phương thức bỏ phiếu kín).

Duy Tuyên