Thường trực Ban Bí thư: Siết kiểm tra, giám sát vốn ODA, vay ưu đãi

Dân trí Ngày 15/1, Hội nghị công tác tham mưu về kinh tế - xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và 63 tỉnh ủy, thành ủy đã được tổ chức tại Hà NộiỦy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị.

Thường trực Ban Bí thư: Siết kiểm tra, giám sát vốn ODA, vay ưu đãi
Đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế là một nội dung nghiên cứu trọng tâm của Ban Kinh tế Trung ương.
Báo cáo và các tham luận tại Hội nghị nêu rõ, thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Kinh tế Trung ương đã nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu phục vụ cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội. Ban đã chủ động, triển khai thực hiện chức năng tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn bị chu đáo một số đề án, báo cáo quan trọng được Trung ương đánh giá tốt như: Tổng kết 30 năm đổi mới về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Báo cáo đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế; Báo cáo Luận cứ khoa học và thực tiễn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020).

Ban Kinh tế Trung ương đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng sắp tới, đặc biệt trong nội dung về đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và vấn đề hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các báo cáo thẩm định của Ban có trọng tâm và trọng điểm, góp phần quan trọng giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đưa ra các chủ trương, đường lối đúng đắn, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ban Kinh tế Trung ương đã thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Đảng ở Trung ương, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương vàcác tỉnh ủy, thành uỷ.

Công tác tham mưu của các tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát vào việc triển khai các chủ trương lớn của Trung ương về thực hiện 3 đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; đồng thời đẩy mạnh ban hành cơ chế, chính sách phát triển một số ngành, lĩnh vực đặc thù của địa phương nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị.
 
Các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động triển khai đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương bằng các chương trình hành động cụ thể, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhiều tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát thực tiễn, sáng tạo nhiều mô hình mới, cách làm hay, bổ sung cho phát triển lý luận, góp phần đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống và đưa cuộc sống vào các chủ trương, Nghị quyết của Đảng. Các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương trong công tác nghiên cứu, đề xuất; thẩm định; kiểm tra, giám sát và đã triển khai xây dựng nhiều đề án thực hiện các chủ trương của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.
 
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp nâng cao chất lượng tham mưu về kinh tế- xã hội của Ban Kinh tế Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy.
Thường trực Ban Bí thư: Siết kiểm tra, giám sát vốn ODA, vay ưu đãi
Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận những thành tích của Ban Kinh tế Trung ương trong công tác tham mưu cho Đảng trong thời gian qua.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh ghi nhận những thành tích, cố gắng của Ban Kinh tế Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trong công tác tham mưu kinh tế - xã hội của Đảng ở Trung ương và địa phương trong thời gian qua; đồng thời chỉ rõ những hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong thời gian tới.

Phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụnăm 2015 và những năm tiếp theo, Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó cần tập trung vào việc nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thiện các nội dung của Văn kiện Đại hội XII về kinh tế xã hội, đặc biệt lànhững nội dung lớn.

Ông Lê Hồng Anh đề cập vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ban đi sâu nghiên cứu các thể chế, chính sách để phát triển các loại hình doanh nghiệp, Hợp tác xã, mô hình tổ chức cơ quan quản lý chuyên trách đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước; các cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, chủ trương, chính sách về liên kết vùng kinh tế, tái cơ cấu đầu tư công, chính sách nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA, vay ưu đãi và viện trợ nước ngoài.

Đây là những vấn đề hết sức hệ trọng, có tầm chiến lược, có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Ban cần chú trọng việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đồng thời tham gia góp ý, thẩm định Văn kiện đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý Ban Kinh tế Trung ương tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết,chỉ thị,kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp, đổi mới, tái cấu trúc các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng. Ban kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 56-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Thông báo Kết luận số 121-TB/TW của Bộ Chính trị về Đề án xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; Kết luận số 41-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2025; Kết luận 53-KL/TW của Bộ Chính trị về an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020.
 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị.

Ban Kinh tế Trung ương cũng phải tăng cường sự phối hợp với các tỉnh, thành ủy nhằm hoàn thành tốt công tác tham mưu trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, là cầu nối giữa Trung ương và địa phương. Ban chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu thông qua các hình thức đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên cứu có trình độ. Tranh thủ trí tuệ của các đồng chí nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, các đoàn thể, hiệp hội ngành hàng, Ban làm tốt công tác tập huấn, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm thực hiện công tác nghiên cứu, đề xuất, thẩm định, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cho đội ngũ làm công tác tham mưu của các tỉnh ủy, thành ủy và Ban Kinh tế Trung ương để nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tham mưu chuyên sâu cho cán bộ tham mưu các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình nhiệm vụ mới

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh yêu cầu Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy tập trung tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trong lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2015 theo các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các Nghị quyết của Đảng bộ địa phương; xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ địa phương và góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội XII của Đảng.

Các tỉnh ủy, thành ủy chủ động phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan Đảng ở Trung ương trong việc triển khai thực hiện những đề án lớn về kinh tế - xã hội ở địa phương và kinh tế vùng; tham gia sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phát triển kinh tế - xã hội.

Các tỉnh ủy, thành ủy chủ động báo cáo cung cấp thông tin về các điển hình, mô hình kinh tế có hiệu quả của địa phương cho Ban Kinh tế Trung ương để phổ biến kinh nghiệm, nhân điển hình cho cả nước, đồng thời cung cấp thông tin, khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để Ban Kinh tế Trung ương kịp thời nắm bắt, nghiên cứu, phối hợp với các ban, bộ, ngành tháo gỡ hoặc báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, giải quyết.

Lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy cần chú ý quan tâm đến việc nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tham mưu về kinh tế - xã hội của Văn phòng tỉnh ủy, thành ủy; lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực phù hợp, kết hợp chế độ cộng tác viên, chuyên gia trong công tác tham mưu về kinh tế - xã hội ở địa phương.

Về các kiến nghị của Ban Kinh tế Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, Thường trực Ban Bí thư giao Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổng hợp và nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoặc gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Hương Thuỷ

MỚI NHẤT
Vườn tùng trăm tuổi giá hàng chục tỷ giữa Hà Nội
Vườn tùng trăm tuổi giá hàng chục tỷ giữa Hà Nội

(Dân trí) - Hàng chục cây tùng được quảng cáo có tuổi đời 80- 150 năm đang được rao bán tại đường ven hồ Tây (Hà Nội). Được biết, những gốc tùng này chủ yếu có xuất xứ miền Tây.

Thứ sáu, 16/01/2015 - 08:06

Hà Nội có thêm hai nữ Phó Bí thư Thành ủy
Hà Nội có thêm hai nữ Phó Bí thư Thành ủy

(Dân trí) - Ngày 15/1, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 19 đã bầu bổ sung bà Ngô Thị Thanh Hằng và bà Nguyễn Thị Bích Ngọc làm Phó Bí thư Thành ủy khóa XV.

Thứ sáu, 16/01/2015 - 07:42

2014, “cắt” gần 6.000 tỷ đồng từ thẩm tra thiết kế công trình
2014, “cắt” gần 6.000 tỷ đồng từ thẩm tra thiết kế công trình

(Dân trí) - Báo cáo về quản lý chất lượng đầu tư xây dựng, chất lượng công trình trong năm 2014, Bộ Xây dựng cho biết, qua thẩm tra hồ sơ thiết kế hơn 15.000 công trình, gần 6.000 tỷ đồng được cắt giảm. 52 công trình trọng điểm quốc gia được kiểm tra, khắc phục tồn tại về chất lượng.

Thứ sáu, 16/01/2015 - 06:33

Vùng núi miền Bắc còn tiếp diễn rét hại và băng giá
Vùng núi miền Bắc còn tiếp diễn rét hại và băng giá

(Dân trí) - Không khí lạnh tiếp tục bao phủ miền Bắc, khu vực vùng núi có nơi dưới 5 độ C, trời rét hại kèm khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Thứ sáu, 16/01/2015 - 05:43

Chính phủ đặt mục tiêu đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội
Chính phủ đặt mục tiêu đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội

(Dân trí) - Chính phủ thống nhất Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 năm 2014 của Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam với mục tiêu đến 2020 ngăn chặn sự xuống cấp đạo đức và 2030 đẩy lùi sự xuống cấp đạo đức xã hội.

Thứ sáu, 16/01/2015 - 12:06

Bến xe miền Tây sẽ phụ thu 40% vào dịp Tết
Bến xe miền Tây sẽ phụ thu 40% vào dịp Tết

(Dân trí) - Bến xe miền Tây cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán 2015, các hãng xe sẽ phụ thu 40% giá vé so với ngày thường để bù chi phí chiều chạy rỗng và thời gian phụ thu là 6 ngày, gồm 4 ngày trước Tết và 2 ngày sau Tết.

Thứ năm, 15/01/2015 - 11:43

TPHCM khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2
TPHCM khởi công tuyến tàu điện ngầm số 2

(Dân trí) - Tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) của thành phố được khởi công với việc xây dựng hạng mục tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại Depot Tham Lương.

Thứ năm, 15/01/2015 - 10:07

Đường nát rồi mới đề xuất hướng xử lý!
Đường nát rồi mới đề xuất hướng xử lý!

(Dân trí) - “Xe quá tải đã băm nát các tuyến đường nối ra đường Võ Nguyên Giáp và QL 51, thậm chí người dân không chịu được buộc phải dựng chốt để tự bảo vệ mình. Song bây giờ Thanh tra giao thông mới báo cáo và đề xuất thành lập tổ liên ngành để chốt chặn”.

Thứ năm, 15/01/2015 - 09:31

Hơn 100 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa
Hơn 100 công nhân nhập viện sau bữa ăn trưa

(Dân trí) - Chiều 15/1, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trà Vinh cho biết, trưa ngày 15/1, 108 công nhân làm việc tại Công ty TNHH MTV CY VINA (khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, TP Trà Vinh) phải nhập viện cấp cứu do ngộ độc thực phẩm.

Thứ năm, 15/01/2015 - 09:12

Bị động, lúng túng trong việc xử lý người nghiện ma tuý
Bị động, lúng túng trong việc xử lý người nghiện ma tuý

(Dân trí) - Việc áp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là một trong những vấn đề nóng của xã hội trong thời gian qua, nhưng đến thời điểm hiện tại vẫn chưa được giải quyết triệt để do văn bản hướng dẫn xác định tình trạng nghiện ma túy vẫn chưa được ban hành.

Thứ năm, 15/01/2015 - 08:20

1 triệu USD vốn ODA hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức
1 triệu USD vốn ODA hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật "Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam" do ADB viện trợ không hoàn lại. 1 triệu USD vốn ODA được dành cho 2 năm hoạt động của dự án.

Thứ năm, 15/01/2015 - 08:16

2015, Đà Nẵng sẽ giải quyết triệt để nạn ăn xin
2015, Đà Nẵng sẽ giải quyết triệt để nạn ăn xin

(Dân trí) - UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Năm văn hoá, văn minh đô thị 2015.

Thứ năm, 15/01/2015 - 07:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Xe máy đang chạy bỗng nhiên phát hỏa
Xe máy đang chạy bỗng nhiên phát hỏa

(Dân trí) - Khoảng 15h ngày 15/1, tại ngã tư Trần Quang Khải giao nhau với đường Hữu Nghị (TP Đồng Hới, Quảng Bình) xảy ra vụ cháy xe máy thu hút sự quan tâm của nhiều người đi đường.

Thứ năm, 15/01/2015 - 06:33

Chuyển biến tích cực, niềm tin vào thị trường bất động sản được khôi phục
Chuyển biến tích cực, niềm tin vào thị trường bất động sản được khôi phục

(Dân trí) - Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng cập nhật nhiều số liệu thống kê về diễn biến trên thị trường bất động sản cũng như tiến độ giải ngân tói tín dụng 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người mua nhà.

Thứ năm, 15/01/2015 - 06:01

Cháu bé co giật trên máy bay đã ổn định sức khỏe
Cháu bé co giật trên máy bay đã ổn định sức khỏe

(Dân trí) - Chiều 15/1, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng cho biết, sau một ngày điều trị, sức khỏe của cháu J.C.X (16 tháng tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị sốt cao, co giật trên máy bay, đã ổn định.

Thứ năm, 15/01/2015 - 06:00

Bộ Tư pháp xin ý kiến về quy định "xử phạt báo chí 100 triệu đồng"
Bộ Tư pháp xin ý kiến về quy định "xử phạt báo chí 100 triệu đồng"

(Dân trí) - Bộ Tư pháp xin ý kiến Chính phủ về việc có nên bổ sung quy định xử phạt đối với báo chí khi có hành vi đăng, phát thông tin sai sự thật về các lĩnh vực quản lý nhà nước như thống kê, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ.

Thứ năm, 15/01/2015 - 05:43

Nhân chứng kể lại vụ nổ khiến người bay lên ngọn cây
Nhân chứng kể lại vụ nổ khiến người bay lên ngọn cây

(Dân trí) - "Tôi đi ra phía sau vườn thì thấy hai thi thể nằm dưới đất cách nhà dưới của cháu Minh hơn 20m. Thi thể của cháu Kiều Đức Thanh bị hất văng bay ra đến bờ tường nhà hàng xóm. Thi thể cháu Kiều Thị Mỹ Loan bị hất văng bay trúng vào ngọn cây phía sau nhà hàng xóm...".

Thứ năm, 15/01/2015 - 04:43

Chủ mỏ đá cam kết không chở quá tải: Nóng ruột lo mất khách
Chủ mỏ đá cam kết không chở quá tải: Nóng ruột lo mất khách

(Dân trí) - Để bù đắp chi phí vận chuyển do không chở quá tải, các doanh nghiệp khai thác đá phục vụ dự án Formosa đã đề xuất khách hàng điều chỉnh giá mua tăng gần 30%. Nhưng phần lớn các đối tác đã phản đối đề xuất này khiến các chủ mỏ đá như ngồi trên đống lửa.

Thứ năm, 15/01/2015 - 04:27

Trồng quất chơi Tết: 3 năm mới đến ngày “hái quả”!
Trồng quất chơi Tết: 3 năm mới đến ngày “hái quả”!

(Dân trí) - Chỉ còn hơn một tháng nữa là tới Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thị trường cây cảnh phục vụ Tết bắt đầu “nóng” lên. Thôn Mễ Sở (xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) - nơi được gọi là “đất quất” - đang hối hả vào vụ kiếm tiền lớn nhất trong năm.

Thứ năm, 15/01/2015 - 03:54

Vụ cán bộ cấp đất sai quy định cho... vợ: Chuyển cơ quan điều tra
Vụ cán bộ cấp đất sai quy định cho... vợ: Chuyển cơ quan điều tra

(Dân trí) - Ngày 15/1, ông Võ Văn Thương - Chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng - cho biết, UBND thành phố đã ký quyết định chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra để tiếp tục làm rõ vụ ông Nguyễn Ngôn cấp 41 lô đất tái định cư sai quy định.

Thứ năm, 15/01/2015 - 03:32

8h tối nay sẽ cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân Thủ đô
8h tối nay sẽ cấp nước trở lại cho 70.000 hộ dân Thủ đô

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Tốn - TGĐ Công ty CP nước sạch VINACONEX - cho biết, dự kiến 20h hôm nay 15/1 sẽ khắc phục xong sự cố và cấp nước trở lại cho hơn 70.000 hộ dân Thủ đô.

Thứ năm, 15/01/2015 - 03:23

Thủ tướng: Nếu hàng trăm chỉ đạo với Vinashin được thực hiện…
Thủ tướng: Nếu hàng trăm chỉ đạo với Vinashin được thực hiện…

(Dân trí) - “Với Vinashin, Chính phủ, Thủ tướng đã có hàng trăm văn bản chỉ đạo. Thủ tướng nhắc không được mua tàu cũ mà rồi tàu nát vẫn được mua về mà không ai biết…” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhắc lại bài học về hiệu quả, hiệu lực hoạt động điều hành của Chính phủ.

Thứ năm, 15/01/2015 - 03:19

“Ông Tây” nhập viện vì tạt đầu xe ô tô
“Ông Tây” nhập viện vì tạt đầu xe ô tô

(Dân trí) - Đang lưu thông trên đường, chiếc xe gắn máy do một người nước ngoài điều khiển rẽ trái đột ngột khiến chiếc ô tô chạy cùng chiều phía sau không xử lý, kịp tông phải.

Thứ năm, 15/01/2015 - 02:59

Nông dân “khóc đứng khóc ngồi” vì bò sữa
Nông dân “khóc đứng khóc ngồi” vì bò sữa

(Dân trí) - Những năm trở lại đây, ở Lâm Đồng, sự phát triển ồ ạt, thiếu tính định hướng của nghề chăn nuôi bò sữa đã khiến người chăn nuôi đang phải lãnh hậu quả nặng nề.

Thứ năm, 15/01/2015 - 02:14