Thứ tư, 24/12/2014 - 05:30

Thủ tướng: “Cần lấy cái tốt để xây cái đẹp, đẩy lùi cái xấu”

Dân trí

Chiều 23/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp thứ 56 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015; kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Báo cáo của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương khẳng định trong năm 2014, công tác thi đua, khen thưởng đã được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Vai trò quản lý nhà nước được tăng cường thông qua việc tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng, tạo cơ sở pháp lý để quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Phiên họp lần thứ 56 của Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Phiên họp lần thứ 56 của Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Các phong trào thi đua được tổ chức ngày càng thiết thực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo, từng bước khắc phục tính hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, được nhân dân hưởng ứng tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan thông tin, truyền thông trong việc giới thiệu, tuyên truyền về các điển hình tiên tiến. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, thực hiện kịp thời, chất lượng khen thưởng được nâng lên.

Các Bộ, ngành, địa phương đã chú trọng sử dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền để khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích; đồng thời quan tâm hơn trong việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác,…

Báo cáo cũng nêu rõ năm 2015, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương xác định những nhiệm vụ trọng tâm lớn là: Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; tổ chức tốt Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp;…

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định kết quả của công tác thi đua - khen thưởng đã có đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước, tạo niềm tin, sự đồng thuận, chung sức, chung lòng, của toàn dân, toàn quân nhằm vượt qua các khó khăn, thách thức và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, nhất là trong bảo đảm chủ quyền quốc gia; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo đảm ổn định chính trị, xã hội; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, năm 2014, hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, cơ quan thường trực của Hội đồng đã đạt đạt được nhiều kết quả tích cực, từ tham mưu, đề xuất cơ chế, chính sách, luật pháp… cho đến chỉ đạo, triển khai thực hiện, kiểm tra đôn đốc các nhiệm vụ liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng.

Đặc biệt, phong trào thi đua được tổ chức phong phú, đa dạng, thiết thực và thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Gắn với với các phong trào thi đua, việc nhân rộng các điển hình tiên tiến cũng được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn. Công tác khen thưởng được tiến hành chặt chẽ, đặc biệt là khen thưởng kịp thời đối với những tấm gương tiêu biểu là những người trực tiếp lao động, sản xuất.

Thực tế và kết quả của công tác thi đua, khen thưởng cho thấy nơi nào cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm thì ở đó có phong trào thi đua tốt” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận xét.
 
Phiên họp lần thứ 56 của Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Thủ tướng: "Chỉ một chiều phê phán, lên án thì mới chỉ làm được một nửa yêu cầu thực hiện các phong trào thi đua".

Nhấn mạnh năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, có nhiều sự kiện lớn của đất nước, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp và cũng là năm cuối của Kế hoạch 5 năm (2011-2015), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng trong cả nước cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, cùng các cấp, các ngành, toàn dân, toàn quân cần ra sức phấn đấu, nỗ lực để thực hiện đạt cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục đổi  mới, sáng tạo, phát động các phong trào thi đua sâu rộng, thiết thực, hiệu quả hơn gắn liền với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua.

Lấy cái tốt, cái điển hình để xây cái đẹp, đẩy lùi cái xấu, cái tiêu cực. Nếu chỉ một chiều phê phán, lên án thì chúng ta mới đạt được một nửa yêu cầu” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị công tác thi đua và các phong trào thi đua cần bám sát vào 5 nhóm nhiệm vụ lớn, bao gồm: Phấn đấu, nỗ lực thi đua thực hiện đạt và vượt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đặt ra cho năm 2015 và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015). Bảo đảm vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên cơ sở đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân, sự hài lòng của người dân. Tăng cường công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng để hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2014, những nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 cũng như tiếp thu ý kiến để xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX dự kiến sẽ tổ chức vào quý IV/2015.

P.Thảo