Phiên họp thứ 6 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Chiều 29/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 6. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng,
Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Tại phiên họp này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã nghe, thảo luận, cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; kiểm điểm kết quả hoạt động năm 2014 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Ban Chỉ đạo; kết quả kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp tại một số địa phương; kết quả kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số bộ, ngành Trung ương; kết quả, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và khó khăn, vướng mắc của 16 vụ án, 4 vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo nêu rõ: Năm 2014, với quyết tâm và nỗ lực của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai tích cực trên một số mặt: xây dựng và hoàn thiện thể chế; tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng; cải cách hành chính; vai trò trách nhiệm của cơ quan dân cử, báo chí và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Các cơ quan chức năng đã tích cực, chủ động, kiên quyết hơn trong phát hiện, xử lý tham nhũng. Tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được đẩy nhanh hơn. Việc áp dụng hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cho hưởng án treo, đình chỉ vụ án, bị can giảm nhiều so với năm 2013. Một số vụ án lớn được đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đối với 16 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong năm 2014, Tòa án đã đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án, xét xử phúc thẩm 5 vụ, với các hình phạt đủ nghiêm, có sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng còn những hạn chế trong việc khắc phục những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật. Việc thực hiện một số giải pháp phòng, ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hình thức, hiệu quả thấp. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng chưa tướng xứng với tình hình. Tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng thấp. Vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, tính gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng chưa cao. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nhiều lúc chưa chặt chẽ.

Năm 2015, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng.

Ban Chỉ đạo tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế- xã hội để phòng ngừa tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng; các văn bản pháp luật liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng phù hợp với Hiến pháp năm 2013 và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. Các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi quy định của pháp luật về các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng đang thực hiện nhưng hiệu quả thấp, nhằm hạn chế tính hình thức của các quy định này.

Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật đảng, hành chính, kinh tế và hình sự các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử tăng cường phối hợp trong việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; quan tâm việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, tập trung vào các vụ việc tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo; Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo theo dõi, đôn đốc; các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý.

Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch 08 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số địa phương; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội, các cơ quan báo chí truyền thông và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Năm 2014, công tác phòng chống tham nhũng đã có chuyển biến tích cực. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hoạt động bài bản, khá toàn diện, đồng thời chú ý một số khâu trọng điểm, một số việc khó. Cụ thể là chú ý cả công tác xây dựng thể chế, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh tiến độ xét xử các vụ án, vụ việc liên quan đến phòng chống tham nhũng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp được đẩy nhanh hơn; án treo, đình chỉ vụ án, bị can giảm nhiều so với trước... và đã có tác động tốt, được dư luận nhân dân đồng tình. Công tác tuyên truyền đã phát huy tác dụng, tạo dư luận xã hội đấu tranh phòng chống tham nhũng, góp phần ngăn ngừa, răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo. Các ngành, các cơ quan chức năng đã phối hợp chặt chẽ hơn.

Việc Ban Chỉ đạo thành lập 4 đoàn kiểm tra ở 8 tỉnh, 7 đoàn kiểm tra ở các bộ, ngành Trung ương đã mang lại hiệu quả tích cực, sắp tới cần tiếp tục làm, mở rộng ra. Việc kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại một số cơ quan, tổ chức ở Trung ương đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án lớn được đẩy nhanh, bảo đảm khách quan, nghiêm minh theo quy định của pháp luật, có sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tổng Bí thư cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng; đồng thời nhấn mạnh: Năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, tổng kết nhiệm kỳ, chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ mới, nhiều vấn đề đặt ra. Ngoài nhiệm vụ chính trị, cần khắc phục cho được tiêu cực, hạn chế trong Đảng, trong đó có công tác phòng, chống tham nhũng. Phòng, chống tham nhũng là cuộc đấu tranh phức tạp, khó khăn, phải tiến hành lâu dài, kiên trì, kiên quyết, cần có sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan chức năng.

Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục tiến hành công tác phòng, chống tham nhũng một cách toàn diện, trong đó chú ý một số khâu trọng tâm, trọng điểm, khâu còn yếu, nhất là xây dựng thể chế luật pháp về quản lý kinh tế-xã hội nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện nghiêm các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật phòng chống tham nhũng; cần tiếp tục làm mạnh hơn việc phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; quan tâm việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng chính trong hoạt động kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Về các công việc cụ thể, Ban Chỉ đạo cần chú ý thêm các biện pháp phòng chống tham nhũng vặt, tham nhũng ở các địa phương, bộ, ngành; chủ động, tích cực tham gia, phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc lựa chọn nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Ban Chỉ đạo cần chú ý công tác tuyên truyền giáo dục về phòng chống tham nhũng; phân công các thành viên kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng, xác định rõ trách nhiệm, đồng thời cung cấp thông tin thường xuyên cho các thành viên Ban Chỉ đạo.

Tổng Bí thư yêu cầu Ban Chỉ đạo cần làm hết sức quyết liệt, từng thành viên phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm, chủ động, tích cực thực hiện kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại các bộ, ngành, địa phương được phân công theo dõi.

Tổng Bí thư giao các cơ quan chức năng nghiên cứu tổng kết, từ đó đề xuất ban hành văn bản của Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong tình hình hiện nay.

Theo Nguyễn Sự - Hương Thủy

TTXVN/Baotintuc.vn

MỚI NHẤT
Chủ tịch thành phố: “Không ở đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội”
Chủ tịch thành phố: “Không ở đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội”

(Dân trí) - Ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - than phiền, không ở đâu đi lại lộn xộn như ở Hà Nội. Ông Thảo yêu cầu các đơn vị nghiên cứu cải tạo lại giao thông như tổ chức phân làn, phân luồng, giáo dục ý thức tham gia giao thông của người dân.

Thứ ba, 30/12/2014 - 03:20

Lên Sa Pa ngắm hoa anh đào Nhật Bản
Lên Sa Pa ngắm hoa anh đào Nhật Bản

(Dân trí) - Đến hẹn lại lên, cứ đúng dịp Tết dương lịch hàng năm, du khách lên Sa Pa sẽ có cơ hội ngắm nhìn rặng cây hoa anh đào xứ Phù Tang khoe sắc bên hồ trung tâm thị trấn hoặc trên núi Hàm Rồng.

Thứ ba, 30/12/2014 - 03:13

Nghi con gái bị hiếp dâm, bố uất ức tự vẫn
Nghi con gái bị hiếp dâm, bố uất ức tự vẫn

(Dân trí) - Cho rằng con gái bị hiếp dâm nhưng cơ quan điều tra chậm vào cuộc, anh M. (trú xã Thạch Cẩm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) đã uất ức uống thuốc diệt cỏ tự vẫn.

Thứ ba, 30/12/2014 - 02:56

Uber muốn mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực đường thủy
Uber muốn mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực đường thủy

(Dân trí) - Giám đốc chính sách khu vực Thái Bình Dương của Uber - ông Jordan Condo - vừa có thư gửi Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) bày tỏ mong muốn có cơ hội phát triển ứng dụng dành cho giao thông vận tải thủy và các loại hình vận tải khác.

Thứ ba, 30/12/2014 - 02:41

Phố phường Thủ đô rộn ràng đón tết
Phố phường Thủ đô rộn ràng đón tết

(Dân trí) - Nhiều tuyến phố trung tâm, công viên, quảng trường... của Thủ đô Hà Nội đang được trang hoàng đón tết dương lịch. Hàng trăm công nhân đang hối hả kết hoa, treo đèn, dọn vệ sinh trước kỳ nghỉ tết kéo dài 4 ngày.

Thứ ba, 30/12/2014 - 12:15

Vụ cháy nhà 6 người chết: Lập hòm công đức kêu gọi hỗ trợ nạn nhân
Vụ cháy nhà 6 người chết: Lập hòm công đức kêu gọi hỗ trợ nạn nhân

(Dân trí) - Cả gia đình không còn ai sống sót để gánh vác hậu sự. Người dân trong khu ngõ đã lập hòm công đức, kêu gọi sự hảo tâm góp phần kinh phí lo tang lễ cho cả gia đình ba thế hệ trong vụ hỏa hoạn.

Thứ ba, 30/12/2014 - 12:10

Tài xế ngủ gật, xe container lật ngang quốc lộ
Tài xế ngủ gật, xe container lật ngang quốc lộ

(Dân trí) - Trong lúc đang điều khiển xe container, tài xế ngủ gật khiến chiếc xe bị mất kiểm soát, lao lên dải phân cách rồi lật chắn ngang giữa quốc lộ 1A.

Thứ ba, 30/12/2014 - 11:56

Một kiểm lâm tử nạn vì bị cành cây lớn rơi trúng người
Một kiểm lâm tử nạn vì bị cành cây lớn rơi trúng người

(Dân trí) - Ngày 30/12, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên-Huế cho biết, anh Văn Trọng Thành (33 tuổi, trú tại xã Phú Vinh, huyện A Lưới), là cán bộ kiểm lâm của Khu Bảo tồn Sao La tỉnh này, đã tử nạn khi đang làm nhiệm vụ.

Thứ ba, 30/12/2014 - 11:39

Hà Nội: CSGT trả lại nhiều tài sản cho người đánh rơi
Hà Nội: CSGT trả lại nhiều tài sản cho người đánh rơi

(Dân trí) - Kiểm tra chiếc túi xách bị rơi, Trung úy Thành thấy bên trong có nhiều tiền mặt, điện thoại cùng các giấy tờ quan trọng. Qua xác minh, Trung úy Thành đã tìm được chủ nhân chiếc túi và trao trả lại toàn bộ số tài sản trên.

Thứ ba, 30/12/2014 - 11:20

Rờn rợn đi dưới cần cẩu, giàn giáo “khủng” đường sắt trên cao
Rờn rợn đi dưới cần cẩu, giàn giáo “khủng” đường sắt trên cao

(Dân trí) - Càng gần thời điểm hoàn thành, tiến độ trở nên gấp rút, việc thi công đường sắt trên cao Hà Đông - Cát Linh diễn ra cả vào giờ cao điểm khiến người dân qua lại trên đường Nguyễn Trãi cảm thấy bất an khi phải đi dưới những cấu kiện, giàn giáo, cần cẩu lớn đang hoạt động...

Thứ ba, 30/12/2014 - 10:55

Hà Nội cấm lãnh đạo đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp
Hà Nội cấm lãnh đạo đi nước ngoài bằng tiền doanh nghiệp

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị không tham gia đoàn đi nước ngoài do các doanh nghiệp tổ chức và đài thọ hoặc do các doanh nghiệp nước ngoài mời đích danh.

Thứ ba, 30/12/2014 - 10:44

Cơ sở sản xuất mành rèm phát hỏa lúc sáng sớm
Cơ sở sản xuất mành rèm phát hỏa lúc sáng sớm

(Dân trí) - Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 7h30 sáng nay, ngày 30/12, tại cơ sở sản xuất mành rèm ở số nhà 12 ngõ 315 đường Nguyễn Khang (phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thứ ba, 30/12/2014 - 09:40

ĐÁNG QUAN TÂM
Bệnh nhân bị sinh vật lạ tấn công đã hồi tỉnh
Bệnh nhân bị sinh vật lạ tấn công đã hồi tỉnh

Tối 29/12, anh Nguyễn Quang Đông, người nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Thơm cho biết, sức khỏe chị Thơm tiến triển tốt hơn, bắt đầu nhận biết được người xung quanh. Các chỉ số về nhiệt độ, huyết áp nằm trong phạm vi cho phép. Nguyên nhân tê phù toàn thân do sinh vật lạ tấn công đã giảm đáng kể.

Thứ ba, 30/12/2014 - 08:07

Giáng chức Tổng Giám đốc BQL Dự án đường sắt sau vụ sập giàn giáo
Giáng chức Tổng Giám đốc BQL Dự án đường sắt sau vụ sập giàn giáo

(Dân trí) - Quyền Tổng Giám đốc BQL Dự án đường sắt đã bị Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng giáng chức xuống làm Phó Tổng Giám đốc do để xảy ra sai sót trong vụ sập hệ thống sàn, đà giáo và sụt bê tông tại Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông ngày 28/12.

Thứ ba, 30/12/2014 - 08:02

Dự án bãi rác "treo" 5 năm, dân khốn khổ vì ô nhiễm
Dự án bãi rác "treo" 5 năm, dân khốn khổ vì ô nhiễm

(Dân trí) - Dự án bãi rác Thung Trâu được phê duyệt cách đây 5 năm với diện tích trên 42.000m2, tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; tổng mức đầu tư là trên 15 tỷ đồng. Nhưng đến nay, dự án vẫn nằm trên giấy.

Thứ ba, 30/12/2014 - 07:53

Nhiều quy định có hiệu lực từ 1/1/2015
Nhiều quy định có hiệu lực từ 1/1/2015

(Dân trí) - Từ ngày 1/1/2015, lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm từ 250.000 - 400.000 đồng/tháng. Hôn nhân đồng giới không còn bị cấm nhưng cũng không được công nhận.

Thứ ba, 30/12/2014 - 07:02

TPHCM đề nghị Bình Dương xử lý dòng kênh ô nhiễm
TPHCM đề nghị Bình Dương xử lý dòng kênh ô nhiễm

(Dân trí) - UBND TPHCM đề nghị phía Bình Dương nhanh chóng thực hiện việc kiểm tra, giám sát tình trạng xả nước thải vào kênh Ba Bò của khu công nghiệp Sóng Thần 1, Đồng An…; có biện pháp xử lý nguồn nước thải sinh hoạt đạt quy chuẩn; gửi kết quả cho TPHCM.

Thứ ba, 30/12/2014 - 04:01

Lưu thông vào đường cấm, xe tải cán chết người
Lưu thông vào đường cấm, xe tải cán chết người

(Dân trí) - Sau khi xảy ra va chạm với xe tải, nam thanh niên bị chính chiếc xe này cán qua người tử vong tại chỗ.

Thứ ba, 30/12/2014 - 02:02

Nhiều phụ nữ lấy chồng "ngoại" 2 - 3 lần vẫn... nghèo khổ
Nhiều phụ nữ lấy chồng "ngoại" 2 - 3 lần vẫn... nghèo khổ

(Dân trí) - Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang, trong khoảng 10 năm qua, tỉnh Hậu Giang có hơn 10.000 phụ nữ trong tỉnh lấy chồng nước ngoài. Nhiều chị em sống hạnh phúc nhưng cũng có chị em không may mắn và gặp khó khăn sau khi sinh con... lai.

Thứ ba, 30/12/2014 - 01:15

Thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước
Thí điểm thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

(Dân trí) - Theo Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước vừa được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành, việc thuê dịch vụ CNTT thực hiện theo nguyên tắc giảm đầu tư từ ngân sách nhà nước.

Thứ hai, 29/12/2014 - 10:12

Đề xuất phạt người mẹ bỏ rơi bé trai trên taxi đến 15 triệu đồng
Đề xuất phạt người mẹ bỏ rơi bé trai trên taxi đến 15 triệu đồng

(Dân trí) - Ông Nguyễn Minh Trí - Phó trưởng Phòng LĐ-TB&XH quận 8 cho biết, sẽ đề xuất với UBND quận 8 ra quyết định xử phạt chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ quận 4) với mức từ 10 đến 15 triệu đồng vì đã vi phạm quy định nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em.

Thứ hai, 29/12/2014 - 09:21

Cơn bão đầu tiên của năm 2015 hình thành gần Biển Đông
Cơn bão đầu tiên của năm 2015 hình thành gần Biển Đông

(Dân trí) - Hiện một cơn bão đang hoạt động trên khu vực miền Nam Philippin và có tên quốc tế là Jangmi.

Thứ hai, 29/12/2014 - 08:28

Xây chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Phú Yên
Xây chợ đấu giá cá ngừ đại dương tại Phú Yên

(Dân trí) - Ngày 29/12, UBND tỉnh Phú Yên cho biết đã có thông báo cho phép lập quy hoạch chi tiết khu đất đầu tư xây dựng cảng cá ngừ chuyên dụng, chợ đấu giá cá ngừ tại khu phố 6, phường Phú Đông (TP Tuy Hòa, Phú Yên).

Thứ hai, 29/12/2014 - 07:57

Thủ tướng: Đoàn đi nước ngoài 10 người, “tiêu” ngay 1 chiếc xe công
Thủ tướng: Đoàn đi nước ngoài 10 người, “tiêu” ngay 1 chiếc xe công

(Dân trí) - “Cả nước siết chi tiêu, một chiếc xe công không dám mua nhưng nếu chỉ một đoàn chừng 10 người đi nước ngoài về là mất ngay 50.000 USD tương đương một chiếc ôtô luôn. Đi nước ngoài tốn kém lắm” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu…

Thứ hai, 29/12/2014 - 07:56