Thanh Hóa:

Nhiều cơ quan, đơn vị tự ký hàng nghìn hợp đồng lao động

Dân trí Tổng số lao động hợp đồng ở các sở, cơ quan ngang sở, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa,... là 13.667 người. Trong đó, lao động hợp đồng do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc cho phép chỉ 3.456 người, còn lại là các đơn vị tự ký.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức thì vẫn còn một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thực hiện chưa tốt việc tuyển dụng công chức, viên chức, nhất là việc ký hợp đồng lao động không đúng quy định, không đúng thẩm quyền... Đó là những thực trạng trong việc tuyển dụng công chức (CC), viên chức (VC) và lao động hợp đồng (LĐHĐ) trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thời gian qua.

Theo đánh giá của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2014 đến nay, Thanh Hóa là một trong những tỉnh thực hiện áp dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức, giám sát thi tuyển CC đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và đúng quy định...

Hàng nghìn hợp đồng lao động trái quy định

Tính đến ngày 30/10/2016, tổng số LĐHĐ ở các sở, cơ quan ngang sở (gọi tắt là các sở), các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị trực thuộc các sở; các phòng ban chuyên môn, đơn vị thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện là 13.667 người. Trong đó, LĐHĐ do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt hoặc cho phép là 3.456 người, các đơn vị tự ký là hơn 10.200 người.

Một số đơn vị “dẫn đầu” về LĐHĐ ngoài biên chế làm chuyên môn, nghiệp vụ như: Sở Y tế 3.012 người, Sở NN-PTNT 985 người, Sở GD-ĐT 708 người, Sở GTVT 386 người...

Đầu năm học 2016 - 2017, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng tại Thanh Hóa bị mất việc
Đầu năm học 2016 - 2017, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng tại Thanh Hóa bị mất việc

Hầu hết số LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ do giám đốc các sở, thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện hoặc thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc ký hợp đồng có thời hạn nhiều lần, không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 22, Bộ Luật lao động năm 2012, quy định về các loại HĐLĐ. Mức chi trả tiền lương đối với số LĐHĐ do các đơn vị tự ký khác nhau, có đơn vị trả theo mức lương cơ sở, có đơn vị trả áp dụng tương ứng theo ngạch bậc của trình độ đào tạo, có đơn vị khoán theo một mức cố định và không được tăng lương, không được đóng BHXH, BHYT...

Theo đánh giá của Sở Nội vụ Thanh Hóa, bên cạnh những chuyển biến tích cực trong công tác tuyển dụng CC, VC thì vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt việc tuyển dụng CC, VC; nhất là việc ký HĐLĐ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, ngoài định mức được giao; cơ cấu chức danh, vị trí việc làm chưa phù hợp; sử dụng nguồn kinh phí chi trả HĐLĐ không đúng quy định; khi không có nguồn thu hoặc không còn nhu cầu thì không tiến hành thanh lý hợp đồng, dẫn đến tình trạng hợp đồng kéo dài, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Nhiều sở, ngành, UBND cấp huyện vi phạm trong tuyển dụng, hợp đồng lao động

Báo cáo của Sở Nội vụ Thanh Hóa chỉ ra những hạn chế, vi phạm của một số sở, ngành, UBND các huyện là chưa nghiêm túc trong việc thực hiện công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, sử dụng cán bộ (CB), CC, VC và còn bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm; việc tuyển dụng CC, VC, đặc biệt đối với VC chưa dựa trên nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị; một số đơn vị tuyển dụng VC vượt quá quy định và không theo quy trình tuyển dụng của pháp luật, thiếu công khai, minh bạch trong công tác tuyển dụng. Điển hình như: Sở Y tế, UBND huyện Yên Định, UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND huyện Thiệu Hóa...

Một số cơ quan, đơn vị tuyển dụng, tiếp nhận CC, VC không trên cơ sở biên chế giao hoặc không phù hợp với nhu cầu; tuyển dụng một số CC, VC có trình độ, chuyên ngành đào tạo không phù hợp với yêu cầu vị trí, việc làm, không đúng trình tự thủ tục, không thông báo rộng rãi, không thành lập hội đồng hoặc thành lập hội đồng nhưng hoạt động mang tính hình thức; một số huyện không thực hiện nghiêm việc báo cáo xin ý kiến Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch trước khi tuyển dụng giáo viên theo quy định.

Hầu hết các sở, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện đều có số LĐHĐ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Trong đó phải kể đến Sở GTVT và UBND huyện Yên Định. Việc ký và sử dụng LĐHĐ để bố trí làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại các cơ quan sở, cơ quan UBND cấp huyện là trái quy định của pháp luật, của UBND tỉnh Thanh Hóa...

UBND các huyện thực hiện HĐLĐ ngoài biên chế để làm giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS; số lượng biên chế khối THCS còn dôi dư nhưng vẫn thực hiện LĐHĐ làm giáo viên nên không còn kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ dẫn đến tình trạng tăng thu các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh, gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng và uy tín của ngành giáo dục...

Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa thì nguyên nhân chính thuộc về trách nhiệm người đứng đầu của các cơ quan, đơn vị thực hiện việc tuyển dụng, ký HĐLĐ không xuất phát từ yêu cầu công việc, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao; chưa thực hiện nghiêm quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và CB, CC, người đứng đầu và sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; hệ thống cơ quan tham mưu về công tác quản lý CB, CC, VC chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tuyển dụng.

Theo phân cấp tại quyết định 685 của UBND tỉnh Thanh Hóa thì Sở Nội vụ chưa căn cứ vào các quy định của Chính phủ, Bộ Nội vụ để kịp thời tham mưu ban hành các quy định, hướng dẫn có liên quan đến tuyển dụng CC, VC và thực hiện LĐHĐ phù hợp với thực tế và yêu cầu quản lý. Việc triển khai, nghiên cứu các quy định của Chính phủ, bộ ngành Trung ương và của UBND tỉnh chưa đảm bảo, việc áp dụng và thực hiện có biểu hiện tùy tiện, thiếu đồng bộ, nhất quán; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương về chế độ thông tin báo cáo của cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Sở NN-PTNT là một trong những đơn vị có nhiều LĐHĐ ngoài biên chế làm chuyên môn, nghiệp vụ
Sở NN-PTNT là một trong những đơn vị có nhiều LĐHĐ ngoài biên chế làm chuyên môn, nghiệp vụ

Trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn và công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện HĐLĐ tại các cơ quan, đơn vị chưa kịp thời; chưa đề xuất được việc xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện việc HĐLĐ ngoài chỉ tiêu biên chế được giao, trái quy định; việc giám sát, quản lý về sử dụng kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước cho HĐLĐ còn nhiều hạn chế.

Khối Mầm non, Tiểu học ở một số huyện chưa thực hiện hết chỉ tiêu biên chế được giao, nhưng UBND các huyện không thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo quy định mà thực hiện HĐLĐ làm giáo viên và nhân viên hành chính ở các trường trái quy định.

Bên cạnh đó, một số nguyên nhân khách quan đối với các phòng chuyên môn thuộc sở, UBND cấp huyện là do quá trình tổ chức thi tuyển CC hàng năm của tỉnh diễn ra nghiêm túc nên không tuyển đủ số CC theo yêu cầu của vị trí việc làm còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế được giao nên đã thực hiện LĐHĐ; các đơn vị có nguồn thu cao, có số biên chế được giao thấp, trong khi yêu cầu thực tế do khối lượng công việc lớn, cần bổ sung viên chức nhưng không thực hiện xây dựng kế hoạch, đề án vị trí việc làm trình cấp thẩm quyền phê duyệt để thực hiện số biên chế tăng thêm.

Đối với sự nghiệp giáo dục, việc giao biên chế các trường ổn định, không bổ sung từ năm 2011 đến nay, trong khi tăng số học sinh, số lớp với số lượng lớn dẫn đến thiếu biên chế nói chung, nhất là các môn đặc thù, nhân viên hành chính theo yêu cầu trường đạt chuẩn quốc gia. Đối với sự nghiệp y tế, do kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển giường bệnh cho các bệnh viện công lập tăng, trong khi chỉ tiêu biên chế chưa được giao bổ sung tương ứng theo định mức tối thiểu.

Duy Tuyên

MỚI NHẤT
Phó Thủ tướng nêu 4 đề xuất về định hướng hợp tác APEC
Phó Thủ tướng nêu 4 đề xuất về định hướng hợp tác APEC

(Dân trí) - Trong một thế giới đầy biến động, APEC cần tăng cường vai trò là cơ chế khởi xướng ý tưởng và động lực cho tăng trưởng kinh tế và hội nhập. APEC cần dụng cơ hội do các cơ chế ở khu vực mang lại, trong đó có Cộng đồng ASEAN và TPP - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Thứ năm, 08/12/2016 - 03:17

“Kinh tế như chân ga, còn văn hóa như cái phanh xe ô tô”
“Kinh tế như chân ga, còn văn hóa như cái phanh xe ô tô”

(Dân trí) - “Phải nhận thức đúng mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, như chân ga và phanh xe ô tô. Kinh tế như chân ga, để xe có thể lao đi rất nhanh. Khi xe lao nhanh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm thì còn văn hóa như cái phanh điều tiết lại”.

Thứ năm, 08/12/2016 - 03:11

Xôn xao thông tin nữ cán bộ ngân hàng ôm hơn 400 tỷ đồng bỏ trốn
Xôn xao thông tin nữ cán bộ ngân hàng ôm hơn 400 tỷ đồng bỏ trốn

(Dân trí) - Mấy ngày nay, dư luận tỉnh Quảng Ninh xôn xao thông tin một nữ cán bộ ngân hàng, vợ của một cán bộ CSGT thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), ôm hơn 400 tỷ đồng bỏ trốn khỏi địa phương.

Thứ năm, 08/12/2016 - 02:00

Trung tâm thương mại, nhà cao tầng gây ùn tắc giao thông nội đô?
Trung tâm thương mại, nhà cao tầng gây ùn tắc giao thông nội đô?

(Dân trí) - Trước phản ánh nhiều tòa nhà cao tầng khu trung tâm thành phố góp phần gây ùn tắc giao thông, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Trọng Tuấn cho biết, việc cấp phép xây dựng trung tâm thương mại, tòa nhà cao tầng đã được cấp thẩm quyền thẩm định, phù hợp quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật…

Thứ năm, 08/12/2016 - 11:50

Cầu và đường bị mưa lũ cuốn trôi, hàng trăm hộ dân bị cô lập
Cầu và đường bị mưa lũ cuốn trôi, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(Dân trí) - Cây cầu và đường dẫn bắc qua một nhánh sông Thu Bồn nối giữa 2 thôn Hà Mỹ và Đông Bình (thuộc xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) bị mưa lũ cuốn trôi khiến hơn 350 hộ dân bị cô lập hoàn toàn vài ngày nay.

Thứ năm, 08/12/2016 - 11:37

Cháy nhà lúc rạng sáng, bé trai 10 tuổi tử vong
Cháy nhà lúc rạng sáng, bé trai 10 tuổi tử vong

(Dân trí) - Rạng sáng nay 8/12, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại số nhà 675L1 Đoàn Văn Bơ (phường 18, quận 4, TPHCM) khiến cháu bé 10 tuổi tử vong.

Thứ năm, 08/12/2016 - 11:19

Hoa đào bung nở tuyệt đẹp mang Tết Đinh Dậu đến sớm
Hoa đào bung nở tuyệt đẹp mang Tết Đinh Dậu đến sớm

(Dân trí) - Mặc dù còn gần hai tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 nhưng hoa đào đã bung nở sớm tuyệt đẹp trên đỉnh Pà Khốm, xã biên giới Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Thứ năm, 08/12/2016 - 10:00

Hà Nội đã gắn biển tên phố “19 tháng 12”
Hà Nội đã gắn biển tên phố “19 tháng 12”

(Dân trí) - Phố “19 tháng 12” đã kịp gắn biển tên trước dịp kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016) trên con phố nhỏ nối phố Lý Thường Kiệt với phố Hai Bà Trưng.- một địa danh vô cùng có ý nghĩa với người dân Thủ đô.

Thứ năm, 08/12/2016 - 09:30

Sông Mã “kêu cứu”
Sông Mã “kêu cứu”

(Dân trí) - Nước thải bẩn tại các nhà máy xả ra, cát tặc lộng hành, sụt lún, tranh chấp địa giới… Tất cả đang khiến con sông Mã huyền thoại của xứ Thanh đứng trước nguy cơ bị "bức tử".

Thứ năm, 08/12/2016 - 08:53

Một cán bộ 9X ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ được bổ nhiệm “thần tốc”
Một cán bộ 9X ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ được bổ nhiệm “thần tốc”

(Dân trí) - Một du học sinh sinh năm 1990 được Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (BCĐTNB) tuyển dụng vào làm việc không qua thi tuyển với vai trò tập sự thử việc. 17 tháng sau, người này được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế (thuộc BCĐTNB) khi đang đi học ở nước ngoài.

Thứ năm, 08/12/2016 - 08:35

Tắc đường nghiêm trọng dọc lộ trình tuyến buýt nhanh sắp hoạt động ở Hà Nội
Tắc đường nghiêm trọng dọc lộ trình tuyến buýt nhanh sắp hoạt động ở Hà Nội

(Dân trí) - Theo dự kiến, tuyến xe buýt nhanh từ Kim Mã đi Yên Nghĩa sẽ đi vào hoạt động từ 15/12. Tuy nhiên, khảo sát của PV Dân trí cho thấy, giao thông trên tuyến này liên tục ùn tắc, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của xe buýt khi đưa vào vận hành.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:59

Vụ bạo hành trẻ tại Campuchia: Bắt nghi can người Việt
Vụ bạo hành trẻ tại Campuchia: Bắt nghi can người Việt

(Dân trí) - Tối ngày 7/12, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) xác nhận, cơ quan điều tra đã bắt giữ Nguyễn T.D. - nghi can hành hạ trẻ em xuất hiện trong video clip đang gây phẫn nộ trong dư luận - khi đối tượng đang lẩn trốn tại TPHCM.

Thứ năm, 08/12/2016 - 07:35

ĐÁNG QUAN TÂM
Tiếp tục cắt 10% chi thường xuyên làm nguồn tăng lương 2017
Tiếp tục cắt 10% chi thường xuyên làm nguồn tăng lương 2017

(Dân trí) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2017. Từ ngày 1/7/2017, lương cơ sở tăng từ 1,21 triệu đồng/tháng lên 1,3 triệu đồng/tháng. Các tỉnh thành phải tiếp tục tạo nguồn thực hiện việc tăng lương như tiết kiệm 10% chi thường xuyên…

Thứ năm, 08/12/2016 - 06:00

“Có phải bôi trơn thì thủ tục mới thông hay không?”
“Có phải bôi trơn thì thủ tục mới thông hay không?”

(Dân trí) - Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ ba - 2016 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhắc lại nghi vấn của đại biểu về việc chậm trễ thủ tục xây dựng cơ bản là “có phải bôi trơn thì thủ tục mới thông hay không?” và lưu ý tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng này.

Thứ năm, 08/12/2016 - 02:00

Khách sạn 5 sao 25 tầng không phép bị phạt 40 triệu đồng
Khách sạn 5 sao 25 tầng không phép bị phạt 40 triệu đồng

(Dân trí) - Khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột đang được xây dựng với quy mô 25 tầng, tiêu chuẩn 5 sao nhưng lại không có giấy phép xây dựng.

Thứ tư, 07/12/2016 - 10:17

TPHCM: Mỗi ngày phải thu gần 1.000 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách
TPHCM: Mỗi ngày phải thu gần 1.000 tỷ đồng để hoàn thành chỉ tiêu ngân sách

(Dân trí) - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết, với dự toán ngân sách năm 2017 được giao là gần 348.000 tỷ đồng, mỗi ngày thành phố phải thu gần 1.000 tỷ đồng. Theo ông, đây là con số lớn và cần có sự nỗ lực của cả thành phố, cũng như sự chung sức của cử tri.

Thứ tư, 07/12/2016 - 10:02

Phó Thủ tướng: Xây dựng thể chế chống cho được lợi ích nhóm
Phó Thủ tướng: Xây dựng thể chế chống cho được lợi ích nhóm

(Dân trí) - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu của cán bộ công chức.; Kiên quyết loại bỏ tình trạng tiêu cực, nhũng nhiễu; xây dựng thể chế chống cho được lợi ích nhóm… Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nêu nhiều yêu cầu với công tác cải cách hành chính.

Thứ tư, 07/12/2016 - 09:19

Quán karaoke bốc cháy khi đang tháo dỡ biển quảng cáo
Quán karaoke bốc cháy khi đang tháo dỡ biển quảng cáo

(Dân trí) - Sau khi bị đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Bắc Ninh tạm đình chỉ hoạt động để khắc phục tình trạng biển quảng cáo quá lớn bịt kín lối thoát hiểm, chiều nay 7/12, quán karaoke Trường Giang đã tiến hành tháo dỡ biển quảng cáo. Tuy nhiên trong quá trình tháo dỡ lại xảy ra cháy.

Thứ tư, 07/12/2016 - 09:17

Nhà thầu nào có “thành tích” thi công kém cho luôn vào danh sách đen!
Nhà thầu nào có “thành tích” thi công kém cho luôn vào danh sách đen!

(Dân trí) - Trong phiên họp chiều 7/12 của Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã nêu quan điểm chỉ đạo như trên trước các ý kiến đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng về thực trạng một số công trình xây dựng mới đưa vào sử dụng đã hư hỏng.

Thứ tư, 07/12/2016 - 08:46

Cứu sống hai ngư dân trên tàu cá bị chìm do thời tiết xấu
Cứu sống hai ngư dân trên tàu cá bị chìm do thời tiết xấu

(Dân trí) - Đang hành nghề giã cao đôi trên biển, hai ngư dân bị sóng lớn đánh chìm tàu và rơi xuống biển. Rất may sau đó hai người này đã được cứu vớt thành công.

Thứ tư, 07/12/2016 - 08:29

Các ngả đường về sân Mỹ Đình "nêm cứng" người và xe
Các ngả đường về sân Mỹ Đình "nêm cứng" người và xe

(Dân trí) - Vào lúc 19h tối nay (7/12), tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia. Từ cuối giờ chiều cùng ngày, các ngả đường đổ về sân Mỹ Đình đã rơi vào tình trạng ùn tắc kéo dài.

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:37

Cảnh báo việc mạo danh Thanh tra Chính phủ bán tài liệu 5 triệu đồng/bộ
Cảnh báo việc mạo danh Thanh tra Chính phủ bán tài liệu 5 triệu đồng/bộ

(Dân trí) - Ông Phan Thăng Long - Phó cục trưởng Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo và Thanh tra khu vực phía Bắc (Cục I), Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi thanh tra các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc cảnh báo việc mạo danh Thanh tra Chính phủ để bán tài liệu với giá 5 triệu đồng/bộ.

Thứ tư, 07/12/2016 - 06:08

Chủ tịch Hà Nội: “Tôi nêu vấn đề nạo vét bùn không có hàm ý nói tiêu cực”
Chủ tịch Hà Nội: “Tôi nêu vấn đề nạo vét bùn không có hàm ý nói tiêu cực”

(Dân trí) - “Cá nhân tôi khi nêu về vấn đề này không có hàm ý nói về tiêu cực. Chỉ nêu xung quanh vấn đề hiệu quả chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói về thông tin "chi 128 tỷ đồng mà không thấy khối bùn nào".

Thứ tư, 07/12/2016 - 05:35

“Có vụ án dã man chưa từng nghe lại xảy ra ở Đà Nẵng”
“Có vụ án dã man chưa từng nghe lại xảy ra ở Đà Nẵng”

(Dân trí) - “Có vụ án dã man chưa từng nghe liên quan tội phạm ma túy lại xảy ra ở Đà Nẵng. Mà những vụ án dã man như vậy hầu hết liên quan tới tội phạm ma túy. Sự việc xảy ra không ai mong muốn, nhưng đã xảy ra mình phải thấy xấu hổ. Đà Nẵng phải tuyên chiến đất này không phải là đất của tội phạm”.

Thứ tư, 07/12/2016 - 05:08