Thứ Bảy 13/04/2013 - 08:19

Đề xuất phương án mới về tên nước: Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Dân trí – Lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, “lược” quy định về bản chất, nền tưởng tư tưởng của Đảng, đặt yêu cầu lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân lên trước Đảng… Đó là những phương án mới về dự thảo Hiến pháp 1992 sửa đổi.

Với hơn 26 triệu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân về Dự thảo Hiến pháp sửa đổi được tập hợp, tất cả những nội dung cơ bản cũng như chi tiết, từ Lời nói đầu tới các chương, từng điều khoản cụ thể đã được UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 nghiên cứu, tiếp thu và giải trình cặn kẽ. Tinh thần dân chủ thể hiện rõ nét, gần như là nguyên tắc “tối thượng” khi bản dự thảo Hiến pháp mới được soạn lại với nhiều phương án khác nhau trên cơ sở tiếp thu những ý kiến góp ý, những vấn đề được đưa ra tranh luận sôi nổi thời gian qua, bên cạnh phương án cơ bản giữ nguyên như bản dự thảo đã được công bố để lấy ý kiến hơn 3 tháng trước.
 
Trong 3 tháng qua, có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Hiến pháp được tập hợp.
Trong 3 tháng qua, có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý dự thảo Hiến pháp được tập hợp.

Lấy lại tên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Đối với chương I – quy định về chế độ chính trị, nội dung quy định về tên nước tại Điều 1 được người dân quan tâm góp nhiều ý kiến. Loại ý kiến thứ nhất tán thành tiếp tục quy định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là tên gọi đã được sử dụng ổn định từ tháng 7/1976 đến nay. UB Dự thảo lập luận, tên gọi này đã trở nên quen thuộc với người dân và bạn bè quốc tế, thể hiện rõ mục tiêu phấn đấu về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Việc giữ tên nước, theo đó, có mặt lợi là tiếp tục khẳng định mục tiêu, định hướng… đồng thời giữ được tính ổn định, tránh việc phải thay đổi về quốc huy, con dấu, quốc hiệu...

Loại ý kiến thứ 2 đề nghị lấy lại tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vì tên này gắn liền với sự ra đời của chính thể cộng hòa đầu tiên, được long trọng công bố qua Bản tuyên ngôn độc lập của Bác, được thể hiện qua 2 bản Hiến pháp (1946 và 1980).

Tên gọi này cũng được cho là phản ánh đúng trình độ phát triển của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, phù hợp với tính chất của nền kinh tế định hướng XHCN. Tên gọi này có khả năng lôi cuốn, tập hợp đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận chung trong xã hội, đồng thời thuận lợi hơn trong quan hệ hợp tác với các nước khác trên thế giới…

Việc lựa chọn tên nước theo phương án này, UB dự thảo nhận định, không làm ảnh hưởng đến việc tiếp tục phát triển đất nước theo định hướng XHCN bởi chủ trương, đường lối, pháp luật của nhà nước cũng như bản thân các quy định của Hiến pháp vẫn đang khẳng định mục tiêu này. Thực tế, trong giai đoạn từ 1954 đến 1976, với tên gọi Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước vẫn khẳng định và thực hiện công cuộc xây dựng CNXH.

Từ những lập luận đó, UB Dự thảo thể hiện lại Điều 1 để làm rõ hơn hình thức chính thể và chủ quyền của Nhà nước, đồng thời đề xuất phương án quy định tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Điều 2, nội dung xác định nền tảng quyền lực nhà nước trên cơ sở liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” cũng có rất nhiều ý kiến góp ý khác nhau. Ngoài đề xuất giữ nguyên có nhiều ý kiến đề nghị xác định nền tảng này là khối đại đoàn kết toàn dân tộc để đảm bảo bản chất của nhà nước pháp quyền và đề xuất chỉ quy định một cách tổng quát “tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”, không thể hiện về “nền tảng”.

Tiếp thu nội dung này, UB Dự thảo đưa ra dự kiến 2 phương án giữ nguyên như dự thảo cũ và đổi quy định “nền tảng là khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cô đọng quy định về Đảng

Về Điều 4, báo cáo tiếp thu giải trình nêu rõ, tuyệt đại đa số ý kiến người dân tán thành việc khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, tán thành bổ sung quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu sự lãnh đạo của nhân dân về sự lãnh đạo của mình.

Các ý kiến góp ý tập trung nhiều về cách thể hiện khoản 1 của Điều này. Loại ý kiến thứ nhất tán thành quy định “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giải cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”.

Loại ý kiến thứ 2 đề nghị viết lại một cách khái quát, cô đọng, chỉ cần khẳng định Đảng là lực lượng lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội. Phương án mới được UB Dự thảo đưa ra là viết khái quát theo hướng này.

Ngoài ra, có ý kiến đề nghị làm rõ hơn cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, cơ chế chịu trách nhiệm của Đảng và cơ chế để nhân dân giám sát Đảng. Ý kiến này đề nghị cần có luật về Đảng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho Đảng thực thi vai trò, sứ mệnh lịch sử của mình đối với nhà nước và xã hội, tạo sự minh bạch trong hoạt động của Đảng, tạo cơ sở cho nhân dân giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và Đảng viên.

Vấn đề này, UB Dự thảo nhận định, Đảng là lãnh đạo về mặt chính trị thông qua cương lĩnh, chiến lược, các định hướng và chính sách, chủ trương lớn của mình. Cách thức, nội dung lãnh đạo cần có sự uyển chuyển đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của từng giai đoạn, từng thời kỳ. Hiện tại, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng cũng là vấn đề đang được tổng kết, nghiên cứu. Bên cạnh đó, quy định mọi tổ chức Đảng, Đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật là một bảo đảm quan trọng để nhân dân có điều kiện giám sát Đảng. Vì vậy, cơ quan biên tập không đưa vấn đề ban hành luật về Đảng vào Hiến pháp.

Trong chương này, Điều 9 quy định về MTTQ Việt Nam, cũng có 2 phương án được đưa ra. Phương án thứ nhất, bổ sung Điều 9 quy định “Đại đoàn kết dân tộc là động lực phát triển của Nhà nước và xã hội”; sửa khoản 2 quy định về MTTQ theo đề xuất của UB TƯ MTTQ và bổ sung khoản 3 quy định về vai trò của các tổ chức chính trị xã hội và các thành viên khác của mặt trận. Nếu chấp nhận phương án này, Điều 10 về vai trò của tổ chức Công đoàn được bãi bỏ.

Phương án thứ 2, các nội dung sửa đổi, bổ sung cũng tương tự nhưng không bổ sung khoản 3. Theo phương án này, dự thảo luật vấn duy trì Điều 10.
 

Chương IV về bảo vệ tổ quốc, vấn đề quy định “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng” có 2 loại ý kiến. Có ý kiến thành thành hướng sửa đổi của dự thảo được xây dựng 3 tháng trước nhưng đề nghị đảo cụm từ “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, nhân dân” lên trước. Ý kiến này cho rằng, lực lượng vũ trang của Việt Nam do Đảng thành lập và rèn luyện. Do đó, để khẳng định bản chất của lực lượng vũ trang, cần quy định rõ trong Hiến pháp nghĩa vụ trung thành với Đảng của lực lượng vũ trang.

Nhiều ý kiến khác lại đề nghị thể hiện nội dung điều khoản này như Hiến pháp hiện hành, không quy định “lực lượng vũ trang phải tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”. Ý kiến này cho rằng, qua trải nghiệm thực tế cho thấy vẫn đảm bảo nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện với lực lượng vũ trang.

UB Dự thảo sửa đổi Hiến pháp xây dựng 2 phương án theo các hướng kiến nghị trên để trình UB Thường vụ QH.

P.Thảo

MỚI NHẤT
Tìm thấy thi thể nam sinh bỏ sách vở trên cầu
Tìm thấy thi thể nam sinh bỏ sách vở trên cầu

(Dân trí) - Thông tin từ chính quyền xã Hộ Độ cho biết, sau gần 20 tiếng đồng hồ tìm kiếm, đã phát hiện thi thể nam học sinh Lê Văn V. dưới sông, cách cầu nơi e V. để sách vở khoảng 1km.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 02:27

Công nghệ số phát triển kéo theo nạn mại dâm, khiêu dâm
Công nghệ số phát triển kéo theo nạn mại dâm, khiêu dâm

(Dân trí) - Số liệu thống kê trong nghiên cứu về bóc lột tình dục trẻ em vì mục đích thương mại ở một số tỉnh, thành phố của Việt Nam cho thấy, trong 100 website được truy cập nhiều nhất, có 12 trang kết nối nội dung khiêu dâm và tình dục.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 02:04

Sang tên đổi chủ xe: Cò mồi “trúng quả” đậm!
Sang tên đổi chủ xe: Cò mồi “trúng quả” đậm!

(Dân trí) - “Trọn gói” 6 triệu đồng/xe, cà số khung số máy 500.000 đồng/xe, lắp biển số 400.000 đồng/xe… Đó là những con số đã được giới “cò” mồi “định giá” ngay tại các điểm đăng ký phương tiện tại Hà Nội nhiều ngày nay.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 01:36

Đề xuất sử dụng xe đạp để giảm ùn tắc giao thông
Đề xuất sử dụng xe đạp để giảm ùn tắc giao thông

(Dân trí) - Nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, Sở Công thương Hà Nội vừa đề xuất với UBND thành phố Hà Nội đề án sản xuất và tiêu dùng xe đạp.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 11:34

Công trình cấp bách, tiến độ... rùa bò
Công trình cấp bách, tiến độ... rùa bò

(Dân trí) - Hiện tại, không công trình nào trên địa bàn quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) có tính cấp bách, đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ như hệ thống thoát nước.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 11:09

Bức thư thiêng dự cảm về sự ra đi của một liệt sĩ
Bức thư thiêng dự cảm về sự ra đi của một liệt sĩ

(Dân trí) - “Quảng Trị 11/9/1972. Toàn thể gia đình kính thương! Con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng trước khi “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất”… Con đi mẹ ở lại trăm tuổi bạc đầu. Thôi mẹ nhé đừng buồn, coi như con đã sống trọn đời cho Tổ quốc…”

Thứ bảy, 13/04/2013 - 11:05

Muốn vào Vườn quốc gia Yok Đôn phải đeo thẻ
Muốn vào Vườn quốc gia Yok Đôn phải đeo thẻ

(Dân trí) - Đó là quy định được Vườn quốc gia Yok Đôn đưa ra nhằm tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lâm tặc xâm nhập vào vườn khai thác gỗ trái phép.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 09:50

Chuyện tình chàng trai không chân, tay
Chuyện tình chàng trai không chân, tay

Nhiều người có thể ngưỡng mộ hoặc thương hại Nick Vujicic, hoặc được anh truyền cho cảm hứng sống. Nhưng chắc chắn rằng, cũng rất nhiều người ái ngại nếu đứng trước lựa chọn yêu và chia sẻ cả cuộc đời với một người như thế.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 09:39

Xét kỷ luật hai tỉnh ủy viên vi phạm điều lệ Đảng
Xét kỷ luật hai tỉnh ủy viên vi phạm điều lệ Đảng

(Dân trí) - Sáng 12/4, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh họp, biểu quyết thông qua hình thức kỷ luật đối với hai ủy viên là bà Nguyễn Thị Tuyết Anh - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và ông Nguyễn Thanh Sơn - Bí thư Đảng bộ khối doanh nghiệp.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 09:36

Công nhân mãi sống mòn với lương tối thiểu
Công nhân mãi sống mòn với lương tối thiểu

(Dân trí) - Lương khu vực sản xuất kinh doanh chỉ đáp ứng được 62 - 69% mức sống tối thiểu. 90% số công nhân phải làm thêm giờ. Nhưng dù có làm thêm “miệt mài”, thu nhập vẫn không đủ đáp ứng cho nhu cầu sống tối thiểu.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 09:28

Thêm một làng “đu dây” giữa thủ đô
Thêm một làng “đu dây” giữa thủ đô

(Dân trí) - “Chúng tôi chẳng mong ước gì ngoài việc có một cây cầu để tiện đi lại. Đã có vài người chết vì nước to, dây đứt vào những hôm nước lớn rồi”…

Thứ bảy, 13/04/2013 - 09:18

Nam học sinh mất tích, bỏ lại sách vở bên thành cầu
Nam học sinh mất tích, bỏ lại sách vở bên thành cầu

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào khoảng 14h ngày 14/4, tại cầu Hộ Độ (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh). Có thông tin cho rằng học sinh này đã nhảy cầu. Tuy nhiên đến thời điểm này vẫn chưa tìm thấy thi thể em.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 08:32

ĐÁNG QUAN TÂM
Sẽ xử nghiêm cán bộ, công chức "làm việc" ở quán ăn
Sẽ xử nghiêm cán bộ, công chức "làm việc" ở quán ăn

(Dân trí) - Cán bộ, công chức sử dụng rượu, bia trong các bữa ăn trưa của ngày làm việc; làm việc riêng trong giờ hành chính, ở các quán ăn uống mà không được sự cho phép của thủ trưởng cơ quan, sẽ bị xử lý nghiêm.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 08:14

Mưa lớn “giải nhiệt” Sài Gòn, phố lại thành “sông”
Mưa lớn “giải nhiệt” Sài Gòn, phố lại thành “sông”

(Dân trí) - Cơn mưa lớn xuất hiện chiều 12/4 khiến người Sài Gòn sung sướng được “giải nhiệt” sau những nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, một số tuyến đường vốn là “rốn ngập” cũng nhanh chóng biến thành “sông”.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 08:12

Làm rõ mối quan hệ giữa nữ phó phòng “quậy” và Chủ tịch tỉnh
Làm rõ mối quan hệ giữa nữ phó phòng “quậy” và Chủ tịch tỉnh

(Dân trí) - Trong vụ việc bà phó phòng Trần Hồng Ly “quậy” UBND tỉnh Trà Vinh, mối quan hệ giữa bà Ly với ông Chủ tịch tỉnh Trần Khiêu đang rất được dư luận quan tâm.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 08:10

Cháy lớn tại tổng kho hàng của ngân hàng Sacombank
Cháy lớn tại tổng kho hàng của ngân hàng Sacombank

(Dân trí) - Đêm 12/4, một vụ cháy cực lớn đã bùng phát tại kho chứa hàng của ngân hàng Sacombank nằm trên đường số 10, Khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 07:03

Miền Bắc rét về đêm và sáng
Miền Bắc rét về đêm và sáng

(Dân trí) - Nền nhiệt các địa phương miền Bắc đã tăng nhẹ, tuy nhiên trong 3- 4 ngày tới các địa phương còn duy trì trạng thái thời tiết đêm và sang trời rét, có mưa.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 07:00

Kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại dịp 30/4
Kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại dịp 30/4

(Dân trí) - Lãnh đạo Bến xe Miền Đông nhận định, tình hình kinh tế khó khăn, giá cả tăng cao, đặc biệt là giá xăng dầu vừa tăng sẽ ảnh hưởng đến sự đi lại của hành khách trong dịp lễ 30/4 – 1/5 sắp tới.

Thứ bảy, 13/04/2013 - 06:00

Cưa cây xoài, bị cây dừa đè chết!
Cưa cây xoài, bị cây dừa đè chết!

Vào khoảng 14 giờ ngày 11/4, tại ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã xảy ra một vụ cưa cây bất cẩn dẫn tới tử vong.

Thứ sáu, 12/04/2013 - 10:30

Phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa
Phản đối Trung Quốc đưa khách du lịch tới Hoàng Sa

(Dân trí) - Ngày 12/4/2013, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối kế hoạch đưa khách du lịch tới Hoàng Sa.

Thứ sáu, 12/04/2013 - 08:12

Phụ huynh vẫn “quên” đội mũ cho con trẻ khi ngồi xe máy
Phụ huynh vẫn “quên” đội mũ cho con trẻ khi ngồi xe máy

(Dân trí) - Một tuần ra quân, hàng loạt trường hợp trẻ em trên 6 tuổi ngồi xe máy không đội mũ bảo hiểm bị xử lý. Thế nhưng tình trạng này vẫn diễn ra tràn lan trên các tuyến phố ở Hà Nội đặc biệt là vào giờ tan trường.

Thứ sáu, 12/04/2013 - 07:35

Xe buýt lao xuống vực sâu 100 mét, 1 người chết, 2 người bị thương
Xe buýt lao xuống vực sâu 100 mét, 1 người chết, 2 người bị thương

(Dân trí) - Chiếc xe buýt mang BKS 49X-0930 bất ngờ lao thẳng xuống vực sâu 100m khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương khá nặng xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng vào lúc 15h chiều ngày 12/4.

Thứ sáu, 12/04/2013 - 07:30

Hà Nội chi hơn 32 tỷ đồng xây dựng hệ thống vé điện tử xe buýt
Hà Nội chi hơn 32 tỷ đồng xây dựng hệ thống vé điện tử xe buýt

(Dân trí) - UBND thành phố Hà Nội vừa chấp thuận phương án thí điểm hệ thống vé điện tử thông minh cho xe buýt của Sở Giao thông vận tải. Số tiền dự kiến thực hiện gian đoạn 1 của dự án hơn 32 tỷ đồng, do JICA tài trợ không hoàn lại.

Thứ sáu, 12/04/2013 - 06:53

Xây dựng đường sắt nối TPHCM với các tỉnh xung quanh
Xây dựng đường sắt nối TPHCM với các tỉnh xung quanh

(Dân trí) - Với vị trí trung tâm kinh tế của cả khu vực, TPHCM sẽ có hàng loạt tuyến đường sắt nối với các tỉnh, thành xung quanh như Cần Thơ, Bình Phước, Tây Ninh… Để hoàn thiện giao thông nội bộ, trong thời gian tới TPHCM cũng sẽ xây dựng 34 cây cầu lớn băng sông.

Thứ sáu, 12/04/2013 - 05:30