Thứ tư, 02/04/2014 - 15:17

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu 2 quận mới đảm bảo kỷ luật công vụ

Dân trí

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu lãnh đạo hai quận mới đảm bảo kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, thực hiện tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội.

Ông Thảo chỉ đạo Chủ tịch UBND lâm thời 2 quận Bắc và Nam Từ Liêm khẩn trương sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cán bộ các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường trực thuộc theo đúng chỉ đạo. Các đơn vị này sớm ổn định tổ chức, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân. Những đơn vị còn thiếu được bầu cử bổ sung đại biểu HĐND cấp quận và cấp phường theo quy định.

Mọi hoạt động hành chính vẫn diễn ra bình thường ở hai quận Từ Liêm
Mọi hoạt động hành chính vẫn diễn ra bình thường ở hai quận Từ Liêm

Đặc biệt Chủ tịch Hà Nội yêu cầu lãnh đạo hai quận mới đảm bảo kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, thực hiện tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội. Đảm bảo giải quyết kịp thời, đúng quy định các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự của công dân, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức.

Đối với những đơn vị thay đổi trụ sở phải thông báo rõ địa chỉ mới trên phương tiện thông tin đại chúng để cá nhân, tổ chức biết, thuận tiện cho liên hệ công tác.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp, hướng dẫn UBND 2 quận mới sắp xếp, tổ chức, bộ máy, cán bộ của các cơ quan, đơn vị, UBND phường trực thuộc.

Sở Tư pháp phối hợp với UBND lâm thời 2 quận và các sở, ngành liên quan rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành do HĐND, UBND các cấp đã ban hành. Đơn vị này cũng có nhiệm vụ tham mưu sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm, cơ chế chính sách liên quan thuộc thẩm quyền UBND thành phố ban hành cho phù hợp yêu cầu thực tiễn và quy định của pháp luật.

Quang Phong